Usnesení z 91. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 91. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 07.06.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města

1. Finanční záležitosti
1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2018
1.02 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé

3.01 Smlouva o smlouvě budoucí s autorizovanou obalovou společností
3.02 Informace z komisí města
3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.04 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2018
Usnesení č. 256/2018
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2018 externí auditorské společnosti dle předloženého návrhu.

1.02 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 257/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+KK
Usnesení č. 258/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2761/25, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu M. E. na dobu určitou do 30.06.2019.   

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 259/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. Z. a paní      T. P. na dobu určitou do 30.06.2019. 1 náhradník paní A. H. do 30.06.2019. 2. náhradník paní L. F. do 30.06.2019.

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 260/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/55, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. M. a paní Z. T. na dobu určitou do 30.06.2019. 1. náhradník pan M. K. do 30.06.2019. 2. náhradník pan R. Ř. a paní L. P. do 30.06.2019.

Návrh na způsob úhrady do fondu oprav SVJ u městských bytů u nově uzavíraných smluv na pronájem bytu v lokalitě ul. Žitavská a Kovářská
Usnesení č. 261/2018
Rada města rozhodla u nově uzavíraných smluv na pronájem městského bytu v domech v lokalitě ul. Kovářská a Žitavská ve Varnsdorfu stanovit včetně obvyklého nájemného v městských bytech hradit úhradu do fondu oprav na účet SVJ v těchto domech dle předloženého návrhu.

Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 262/2018/1
Rada města rozhodla neuzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 2764/12, ul. Žitavská ve Varnsdorfu s panem V. S.

a dále

Usnesení č. 262/2018/2
Rada města rozhodla neuzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2764/28, ul. Žitavská ve Varnsdorfu s paní Ž. G.


Žádost o pronájem bytu č. 13 v domě č. p. 3300, ul. Kostelní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 263/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt č. 13 v družstevním domě č. p. 3300, ul. Kostelní ve Varnsdorfu novému členovi Bytového družstva Varnsdorf panu J. N. dle předloženého návrhu. 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 6750/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 264/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6750/1 - zahrada o výměře 1.284 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 7721/14 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 265/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7721/14 - trvalý travní porost o výměře 2.416 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej pozemků v lokalitě ul. Novoměstská v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 266/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6897/11 – trvalý travní porost – 395 m2, p. p. č. 6900/1 – trvalý travní porost – 944 m2, p. p. č. 6900/2 – trvalý travní porost – 525 m2, p. p. č. 6898 – trvalý travní porost – 1.034 m2, p. p. č. 6897/9 – trvalý travní porost – 915 m2, p. p. č. 6897/10 – trvalý travní porost – 725 m2, p. p. č. 6893 – trvalý travní porost – 466 m2, p. p. č. 6889/3 – trvalý travní porost – 823 m2, p. p. č. 6889/2 – trvalý travní porost – 1.101 m2, p. p. č. 6889/1 – trvalý travní porost – 1.497 m2 vše v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 7472/1 a p. p. č. 7473/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 267/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7472/1 – zahrada, výměra 1.026 m2 a p. p. č. 7473/2 – trvalý travní porost, výměra 268 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 268/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 813/3 – zastavěná plocha, zbořeniště – 485 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 6389/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 269/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 6389/2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej podílu p. p. č. 7538 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 270/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést podíl p. p. č. 7538 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o ukončení Nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 183/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 271/2018/1
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 5/2006 na pronájem části p. p. č. 183/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.05.2018.

a dále

Usnesení č. 271/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 183/1 – zahradu o výměře 370 m2 v k. ú. Varnsdorf paní M. Z. cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

Žádost o ukončení Nájemní smlouvy a následný pronájem p. p. č. 3795/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 272/2018/1
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 13/2010 na pronájem p. p. č. 3795/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.05.2018.

a dále

Usnesení č. 272/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 3795/1 – trvalý travní porost o výměře 1.211 m2 v k. ú. Varnsdorf paní M. N. cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

Žádost pronájem p. p. č. 2062/1 a p. p. č. 2056 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 273/2018
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2056 - zahradu o výměře 1.717 m2 a část p. p. č. 2062/1 - zahradu o výměře 2.536 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. V. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a údržby pozemku.

Žádost o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem části p. p. č. 3096/1 v  k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 274/2018
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 23/2014 ze dne 07.10.2014, a to tak, že se mění odst. I. bod 2 smlouvy, kterým se upravuje výměra pronajaté části na 90 m2 a tím se mění roční nájemné na 300 Kč/rok.

Žádost o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 275/2018
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 38/1997 ze dne 30.04.1997, a to tak, že se mění odst. I. bod 2 smlouvy, kterým se upravuje výměra pronajaté části na 147 m2 a tím se mění roční nájemné na 441 Kč/rok.

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 276/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Jarošova + 3, číslo stavby 7700100470, na části p. p. č. 1930, p. p. č. 1987, p. p. č. 2189/1, p. p. č. 2218, p. p. č. 2221/1, p. p. č. 2402, p. p. č. 2432/1, p. p. č. 2416 a p. p. č. 2437 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 277/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7433 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7491 a p. p. č. 7492 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 278/2018
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U5 67-68 na parkovišti v ul. Lesní před panelovým domem č. p. 2969 pro pana P. P., držitele průkazu ZTP.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Usnesení č. 279/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy č. 18/SML2741/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 na projekt „Oprava fasády kulturní památky č. p. 512 ve Varnsdorfu“.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Legií“
Usnesení č. 280/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 030/2018 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Legií“, kterým se snižuje celková cena díla o 32.601,70 Kč bez DPH.

Uzavření Smlouvy o dílo na akci Restaurování kamenného ostění vitrážových oken ,,Červeného kostela“ ve Varnsdorfu
Usnesení č. 281/2018/1
Rada města rozhodla schválit uzavření Smlouvy o dílo ,,Restaurování kamenného ostění vitrážových oken v objektu Červeného kostela ve Varnsdorfu“, s BcA. Janem Fedorčákem, Česka Lípa v ceně 680.282,50 vč. DPH.

a dále

Usnesení č. 281/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo s BcA. Janem Fedorčákem, Železničářská 1755, Česká Lípa v ceně 680.282,50 Kč vč. DPH.

Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy, vstupů polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063 ul. Lesní Varnsdorf“
Usnesení č. 282/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 000110/2017 na akci „Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013 3063 ul. Lesní, Varnsdorf“, kterým se snižuje celková cena díla o 148.492,52  Kč bez DPH.

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Usnesení č. 283/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se společností Autobusy Karlovy Vary a.s., kterým se navyšuje cena služeb na 720.000 Kč ročně s účinností od 01.01.2017 za předpokladu zajištění financování.

3. Různé

3.01 Smlouva o smlouvě budoucí s autorizovanou obalovou společností
Usnesení č. 284/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Smlouvy o smlouvě budoucí o zajištění systému třídění komunálních odpadů a zajištění a využití sběrné sítě“ s firmou EKOVEDIC, a.s., IČ 057 05 509 dle předloženého návrhu.

3.02 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 285/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

3.04 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 286/2018
Rada města rozhodla schválit program na 36. zasedání ZM, které se uskuteční dne 19.06.2018 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města