Usnesení z 90. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 14. 2. 2006 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Zprávu o provedeném účetním auditu v PO Městská knihovna Varnsdorf
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Žádosti o použití městského znaku
b) Žádost firmy Diana Fish spol. s r.o. o umístění prodejního stánku
c) Zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku
d) Informaci KÚÚK k zajištění nájemního bydlení azylantům
e) Návrh ve věci zajištění stravování studentů VOŠ a SPŠ
f) Návrhy ve věci vyhlášení konkursu na funkci ředitele MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471
g) Informaci o školských radách při základních školách
h) Návrh ve věci podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
i) Návrh smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku pro rok 2006
j) Návrh smlouvy o zajištění tisku městského informačního zpravodaje Info-V
k) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění tisku městského časopisu Hlas severu
l) Návrh programu XXXVIII. zasedání ZM


Usnesení č. 8/2006
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/36, ul. Kovářská, Varnsdorf panu D. P. na dobu určitou do 31. 7. 2006. 

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2726/28, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu R. N. na dobu určitou do 31. 7. 2006.

3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2726/38, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu M. R. S. na dobu určitou do 31. 7. 2006.

4. Nepronajmout jiný, větší byt slečně M. L..

5. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2740/2, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. M. K. na dobu určitou do 31. 12. 2006.

6. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2741/1, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům D. a M. P. na dobu určitou do 31. 12. 2006. 

7. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2725/33, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu B. L. do 28. 2. 2007.

8. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2764/46, ul. Žitavská, Varnsdorf sl. S. Č. do 28. 2. 2007.

9. Nepřijmout žádost paní A. K. o pronájem bytu do seznamu žadatelů.

10. Připravit k dalšímu pronájmu dva byty 1+3 a 1+2 v č.p. 2426, ul. Smetanova, Varnsdorf.

11. Neměnit usnesení RM č. 99/2005/4 ze dne 25. 8. 2005.

12. Přijmout pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby v areálu bývalých kasáren ve Varnsdorfu.

13. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf panu V. N.

14. Zveřejnit záměr pronajmout a převést st.p.č. 1092 a p.p.č. 1094 v k.ú. Varnsdorf.

15. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení st.p.č. 1092 a p.p.č. 1094 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby vznikly dva pozemky vhodné k výstavbě rodinného domu. Náklady spojené se zpracováním geometrického plánu uhradí budoucí nabyvatel pozemku.

16. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 392 v k.ú. Varnsdorf.

17. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 392 v k.ú. Varnsdorf.

18. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 524 v k.ú. Varnsdorf.

19. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 205 v k.ú. Studánka.

20. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 3010/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že nová hranice pozemku bude od hrany domu v č.p. 1243 k hraně garáže na části p.p.č. 3010/1 v k.ú. Varnsdorf dle návrhu KSMV.

21. Pronajmout část p.p.č. 1006 o výměře 1.555 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 1006/3) paní S. T. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

22. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1006/3 o výměře 1.555 m2 v k.ú. Varnsdorf s paní S. T. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů plus náklady spojené s převodem nemovitosti.

23. Změnit nájemní smlouvu č. 74/2004 na pronájem části p.p.č. 2563/3 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude pan K. D..

24. Změnit nájemní smlouvu č. 23/2002 na pronájem p.p.č. 6033 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude paní M. V..

25. Změnit nájemní smlouvu č. 61/2003 na pronájem p.p.č. 6464 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude pan J. L..

26. Změnit nájemní smlouvu č. 40/2003 na pronájem p.p.č. 794 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude paní I. L..

27. Změnit nájemní smlouvu č. 12/2005 na pronájem p.p.č. 1844/1 a část p.p.č. 1846/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude paní I. S..

28. Změnit nájemní smlouvu č. 32/2002 na pronájem p.p.č. 1615/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude paní B. N..

29. Změnit nájemní smlouvu č. 58/2000 na pronájem p.p.č. 34/25 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude paní I. K..

30. Ukončit nájemní smlouvu č. 7/2004 na pronájem části p.p.č. 3482 a části p.p.č. 3483 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 1. 2006.

31. Ukončit nájemní smlouvu č. 64/2004 na pronájem p.p.č. 7500 a části p.p.č. 7503 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 1. 2006.

32. Pronajmout část p.p.č. 3632 v k.ú. Varnsdorf o výměře 549 m2 panu J. J. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

33. Odstoupit od nájemní smlouvy č. 15/2005 na pronájem p.p.č. 633 a p.p.č. 634 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 1. 2006.

34. Nesnížit cenu nájmu za nájem parkoviště na p.p.č. 2599 v k.ú. Varnsdorf.

35. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2599 v k.ú. Varnsdorf.

36. Zveřejnit záměr pronajmout v k.ú. Varnsdorf:
- p.p.č. 4587/2 zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4587/1 zastavěná plocha a nádvoří
- p.p.č. 4588/2 ostatní plocha
- p.p.č. 4591/1 zastavěná plocha a nádvoří
- p.p.č. 4589 zastavěná plocha a nádvoří s budovou v č.p. 786
- p.p.č. 4591/4 zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4591/3 zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4591/2 zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4594/2 zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4595 ostatní plocha
- p.p.č. 4593 vodní plocha
- p.p.č. 4592 vodní plocha
- p.p.č. 4280/2 zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4591/5 zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4280/1 ostatní plocha
- p.p.č. 4282/1 trvalý travní porost

37. Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro pana R. Z. a úhradou nákladů spojených se zřízením parkovacího místa ve výši 50%.

38. Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro pana P. C. a úhradou nákladů spojených se zřízením parkovacího místa ve výši 50%.

39. Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro paní M. P. a úhradou nákladů spojených se zřízením parkovacího místa ve výši 50%.

40. Pronajmout část obvodové stěny na bytovém domě v č.p. 3023 na st.p.č. 3287/4 ve Varnsdorfu panu T. J. pro umístění reklamního poutače za cenu 12.000,- Kč/rok na dobu neurčitou.

41. Souhlasit se změnou užívání klubovny č. 10 v přízemí objektu v č.p. 476 ve Varnsdorfu (Studentské centrum Střelnice).

42. Povolit použití znaku města Varnsdorf Základní umělecké škole, Varnsdorf na reprezentačním oblečení Varnsdorfské komorní filharmonie.

43. Povolit použití znaku města Varnsdorf panu P. N. a panu R. W., Brno pro prezentaci města Varnsdorf na samolepkách.

44. Souhlasit se zajištěním stravování studentů Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Mariánská 1100, Varnsdorf, příspěvková organizace (odběratel) Jídelnou základní školy, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace (dodavatel) po dobu rekonstrukce školní jídelny odběratele.

45. Vyhlásit konkurs na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace ve znění dle předloženého návrhu.

46. Souhlasit se stanovením místa, termínu a doby podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok dle předloženého návrhu.

47. Ukončit nájem nebytových prostor v č.p. 2470 ve Varnsdorfu s občanským sdružením Na Křižovatce se sídlem ve Varnsdorfu dohodou k 31. 12. 2005. 

 

Usnesení č. 9/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31. 12. 2005.

2. Vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace ke dni 31. 7. 2006.

3. Informaci OŠKT o školských radách při základních školách ve Varnsdorfu.

4. Informaci KÚÚK a OSVZ ve věci možnosti získání dotace na zajištění bydlení pro azylanty a na rozvoj infrastruktury obce.

 

Usnesení č. 10/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Opatření, vyplývající ze závěru účetního auditu v příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Podnájem bytu v č.p. 3300/3, ul. Kostelní, Varnsdorf pana P. J. pro paní V. J. na dobu určitou do 28. 2. 2007.

3. Podnájem bytu v č.p. 3300/10, ul. Kostelní, Varnsdorf paní I. P. pro paní J. P. na dobu určitou do 28. 2. 2007.

4. Podnájem bytu v č.p. 3300/29, ul. Kostelní, Varnsdorf pan J. P. pro paní M. T. na dobu určitou do 28. 2. 2007.

5. Umístění prodejního pojízdného přívěsu (rybí speciality) na p.p.č. 75, v k.ú. Varnsdorf (vlastník TEXSTAV v.d., Varnsdorf) firmě Diana Fish spol. s r.o., Radim, a to na dobu určitou do 31. 12. 2006.

6. Smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2006 dle předloženého návrhu.

7. Smlouvu o zajištění tisku městského informačního zpravodaje Info-V dle předloženého návrhu.

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění tisku městského časopisu Hlas severu ze dne 21. 10 2003 dle předloženého návrhu.

9. Program XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 2. března 2006 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


Usnesení č. 11/2006
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.Usnesení č. 12/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 1/2006/7 ze dne 12. 1. 2006.

2. Usnesení RM č. 124/2005/31 ze dne 20. 10. 2005.


Usnesení č. 13/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením kupních smluv mezi 1. Zdravotní a.s. Rumburk, se sídlem Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk a městem Varnsdorf dle předložených návrhů.


Usnesení č. 14/2006
Rada města rozhodla stanovit:
1. Výši nájemného 45,- Kč/m2 u bytů v areálu bývalých kasáren ve Varnsdorfu.

 

Usnesení č. 15/2006
Rada města rozhodla uložit:
1. Dopravní komisi úkol ve věci řešení situace parkování v centru města.