Usnesení z 90. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 23.10.2014 od 9:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2014
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
2. Různé
2.01 Souhlas zřizovatele s přijetím peněžitého daru od Severočeské vodárenské společnosti a.s.
2.02 Návrh na stanovení platu ředitelce Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace
2.03 Informace z komisí města
2.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr


1.Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2014
Usnesení č. 380/2014
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 381/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 382/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, okres Děčín, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


2. Různé

2.01 Souhlas zřizovatele s přijetím peněžitého daru od Severočeské vodárenské společnosti a. s.
Usnesení č. 383/2014
Rada města rozhodla souhlasit s přijetím peněžitého daru od Severočeské vodárenské společnosti a.s. ve výši 20.000 Kč na pořádání celoměstských společenských akcí Rozsvícení vánočního stromu (30.11.2014) a Silvestrovský běh (31.12.2014).


2.02 Návrh na stanovení platu ředitelce Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace
Usnesení č. 384/2014
Rada města rozhodla stanovit plat paní Bc. Marcele Loukové, ředitelce DDM Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace, s účinností od 01.11.2014 dle předloženého návrhu.


2.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 385/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


MARTIN LOUKA                                                                KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                               místostarosta města