Usnesení z 9. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 15.3.2007 od 13:00 hod. v kanceláři starosty
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Zabezpečení ambulantní pohotovostní péče – lékařská služba první pomoci
b) Úpravy smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
c) Provedení sociometrického průzkumu „Vnímání pocitu bezpečí občany města“
d) Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky
e) Návrh programu ZM
4. Diskuse
5. Závěr

Usnesení č. 24/2007
Rada města rozhodla:
1. Poskytnout Klubu cyklistiky Krásná Lípa příspěvek 15.000,- Kč na XX. ročník závodu „Tour de Feminin“.

2. Pronajmout p.p.č. 284 v k.ú. Studánka o výměře 2143 m2 panu M. M. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

3. Ukončit nájemní smlouvu č. 1/2005 na pronájem p.p.č. 30/13 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31.3.2007.

4. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 30/13 v k.ú. Varnsdorf.

5. Ukončit nájemní smlouvu č. 58/1996 na pronájem p.p.č. 2638/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 28.2.2007.

6. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 2638/1 v k.ú. Varnsdorf.

7. Ukončit nájemní smlouvu č. 176/2000 na pronájem části p.p.č. 4329/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30.6.2007.

8. Ukončit nájemní smlouvu č. 02/2007 na pronájem části p.p.č. 74/5 a části p.č. 2576 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 28.2.2007.


9. Ukončit nájemní smlouvu č. 32/2004 na pronájem části p.p.č. 1096 v k.ú. Varnsdorf ke dni 28.2.2007.

10. Ukončit nájemní smlouvu č. 6/2006/1 na pronájem části p.p.č. 1226/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 28.2.2007.

11. Ukončit nájemní smlouvu č. 28/2005 na pronájem části p.p.č. 3344 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31.3.2007.

12. Doporučit ZM rozhodnout o prodeji č.p. 3044 s částí st.p.č. 2530 v k.ú. Varnsdorf.

13. Nevypustit č.p. 736 se st.p.č. 5769/1, st.p.č. 5769/2, st.p.č. 5769/3 a s p.p.č. 5770 v k.ú. Varnsdorf ze seznamu objektů určených k prodeji.

14. Pronajmout nebytové prostory v č.p. 3063, ul. Lesní, Varnsdorf o výměře 47 m2 paní L. J. na dobu neurčitou za cenu 500,- Kč/m2/rok, a to s platností od 1.4.2007.

15. Pronajmout garsoniéru č. 11 v 1. patře v DPS Lesní 2970, Varnsdorf paní L. N..

16. Pronajmout byt 1+KK č. 1 v 1. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní L. K..

17. Pronajmout byt 1+KK č. 3 v 1. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní L. V..

18. Pronajmout byt 1+KK č. 4 v 1. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf panu A. B..

19. Pronajmout byt 1+KK č. 5 v 1. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní E. P..

20. Pronajmout byt 1+KK č. 6 v 1. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. S..

21. Pronajmout byt 1+KK č. 7 v 1. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. G..

22. Pronajmout byt 1+KK č. 8 v 1. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní H. K..

23. Pronajmout byt 1+KK č. 9 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní A. T.

24. Pronajmout byt 1+KK č. 10 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf panu L. F..

25. Pronajmout byt 1+KK č. 11 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf panu V. Z..

26. Pronajmout byt 1+KK č. 12 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní B. D..

27. Pronajmout byt 1+KK č. 13 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. B..

28. Pronajmout byt 2+KK č. 14 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf V. a R. T..

29. Pronajmout byt 1+KK č. 15 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. S..

30. Pronajmout byt 1+KK č. 16 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní L. D..

31. Pronajmout byt 1+KK č. 18 ve 3. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní E. Ž..

32. Pronajmout byt 1+KK č. 19 ve 3. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní V. F..

33. Pronajmout byt 1+KK č. 20 ve 3. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní B. P..

34. Pronajmout byt 1+KK č. 21 ve 3. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní H. S..

35. Pronajmout byt 2+KK č. 22 ve 3. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf M. a M. Š..

36. Pronajmout byt 1+KK č. 23 ve 3. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní Z. Š..

37. Pronajmout byt 1+KK č. 24 ve 3. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. H..

38. Pronajmout byt 1+KK č. 25 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. Š..

39. Pronajmout byt 2+KK č. 26 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf J. a M. K..

40. Pronajmout byt 2+KK č. 28 ve 2. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf J. a J. O..

41. Pronajmout byt 1+KK č. 29v 1. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf panu F. A..

42. Pronajmout byt 1+KK č. 31v 1. podlaží objektu DPS v ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. P..


43. Souhlasit s účinností od 1. dubna 2007 se zabezpečením a organizací ambulantní pohotovostní péče na svém spádovém území za podmínky přidělení dotace městu Varnsdorf z rozpočtu Ústeckého kraje na úhradu přiměřené části nákladů souvisejících se zabezpečením ambulantní pohotovostní péče v příslušném kalendářním roce.

44. O přidělení veřejné zakázky „Úvěr na rekonstrukci budovy č.p. 1260 na multikulturní centrum“ dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorfu č. 105/2006 ze dne 29.6.2006 uchazeči Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení č. 25/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Provedení sociometrického průzkumu „Vnímání pocitu bezpečí občany města“ studenty VOŠ Varnsdorf pro potřeby města a jeho medializaci prostřednictvím Hlasu severu a webových stránek města.

2. Program V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 29.3.2007 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Usnesení č. 26/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města podpisem Smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmami Ekolamp, s.r.o. Praha – IČ 27248801, ELEKTROWIN, a.s. Praha – IČ 27257843, ASEKOL, a.s. Praha – IČ 27373231 a Smlouvy o zajištění povinností vyplývajících z provozování místa zpětného odběru elektrozařízení s firmou EKO servis Varnsdorf, a.s. – IČ 25042149 dle předložených návrhů.

Usnesení č. 27/2007
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu za prodej č.p. 669 se st.p.č. 4363 a s p.p.č. 4364 a p.p.č. 4365 v k.ú. Varnsdorf ve výši 600.000,- Kč.

2. Cenu za prodej č.p. 1340 se st.p.č. 4641 a s p.p.č. 4642 v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000,- Kč.

3. Cenu za prodej č.p. 1125 se st.p.č. 4116 a s p.p.č. 4123/4 v k.ú. Varnsdorf ve výši 450.000,- Kč.

4. Cenu za prodej č.p. 858 se st.p.č. 6258/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 950.000,- Kč.

5. Cenu za prodej č.p. 739 se st.p.č. 5764 v k.ú. Varnsdorf ve výši 400.000,- Kč.

6. Cenu za prodej č.p. 1285 se st.p.č. 5806/2 a s p.p.č. 5807/2 v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000,- Kč.

7. Cenu za prodej č.p. 3044 s částí st.p.č. 2530 v k.ú. Varnsdorf ve výši 2.000.000,- Kč.

8. Cenu za prodej č.p. 857 se st.p.č. 6253/3 a části p.p.č. 6253/2 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.000.000,- Kč.


Usnesení č. 28/2007
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Žádost paní M. P., bytem garsoniéra v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf o pronájem jiného bytu (1+1) v jiném domě a řešit ji s ohledem na možnosti města.

Ing. Josef Poláček                         František Dlask
starosta města                             místostarosta