Usnesení z 9. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 22.02.2023 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím 
1.02 Žádost o dar neziskovému spolku Attack from North, z. s. 
1.03 Žádost o individuální dotaci - Severočeský klub motoristů v AČR, Pobočný spolek Autoklubu ČR
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Příprava zadání zakázky na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu 2023 - 2026
3.02 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2023
3.03 Odvolání člena Komise pro cestovní ruch 
3.04 Informace z komisí města
3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím 
Usnesení č. 63/2023
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2023 dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o dar neziskovému spolku Attack from North, z. s. 
Usnesení č. 64/2023
Rada města rozhodla poskytnout spolku Attack from North, z. s., se sídlem Spojovací 371/2, 408 01 Rumburk, IČ 22665234 finanční dar ve výši 4.000 Kč na projekt Výběžek free LIVE.
 

1.03 Žádost o individuální dotaci - Severočeský klub motoristů v AČR, Pobočný spolek Autoklubu ČR
Usnesení č. 65/2023
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci organizaci Severočeský klub motoristů v AČR, Pobočný spolek Autoklubu ČR, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf, IČO 14303060 ve výši 50.000 Kč na projekt Schöberbergrennen 2023.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu zvláštního určení
Usnesení č. 66/2023
Rada města rozhodla pronajmout BZU v domě č. p. 2970/70, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní O. W. a panu J. W. na dobu určitou do 31.03.2024. 


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 2839/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 67/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 2839/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5798 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 68/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 5795 a p. p. č. 5798 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 340/1 a části p. p. č. 344 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 69/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat část p. p. č. 340/1 a část p. p. č. 344 vše v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 220/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 70/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 220/2 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o směnu p. p. č. 1967/10 v k. ú. Varnsdorf a část p. p. č.  1966/1 za p. p. č. 3230 vše v k. ú. Varnsdorf  
Usnesení č. 71/2023
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr směnit p. p. č. 3230 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem
Usnesení č. 72/2023/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 2/2001 ke dni 31.01.2023.

a dále

Usnesení č. 72/2023/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2530 o výměře 220 m2, část p. p. č. 2532/1 o výměře 100 m2 a část p. p. č. 2533 o výměře 800 m2, vše v k. ú. Varnsdorf panu K. F. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o pronájem p. p. č. 6472/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 73/2023
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6472/1 o výměře 336 m2 v k. ú. Varnsdorf J. a L. K. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o souhlas s umístěním prodejního stánku 
Usnesení č. 74/2023
Rada města rozhodla souhlasit s užíváním části p. p. č. 4306/4 a části p. p. č. 4306/15 v k. ú. Varnsdorf za účelem umístění prodejního stánku s občerstvením provozovatelky paní L. V., dle podmínek vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 125/2022 od 15.05.2023 do 31.08.2023 za částku 10 Kč/m2/den, celkem 21.800 Kč.


Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby dešťové kanalizace ul. Národní, Varnsdorf 
Usnesení č. 75/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „DC052097 Varnsdorf, ul. Národní po KŠ 45043 – rekonstrukce kanalizace“ a „Varnsdorf, ul. Národní po KŠ 45043 – rekonstrukce dešťové kanalizace“ uzavřené dne 03.08.2020 se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., kterým se upravuje výše finančního příspěvku města na částku 2.666.760 Kč bez DPH.


Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 76/2023
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“ se společností TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČO 25032640, kterým se navyšuje cena díla o 1.352.412,61 Kč bez DPH. 


Žádost o navýšení úplaty (odměny) za správu bytového fondu, správu nebytových prostor, společnosti Regia a.s., IČ 44567995
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


3. Různé

3.01 Příprava zadání zakázky na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu 2023 - 2026
Usnesení č. 77/2023
Rada města rozhodla nevyhlašovat výběrové řízení a připravit zadání zakázky na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu 2023 - 2026 Technickým službám města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.


3.02 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2023
Usnesení č. 78/2023
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2023 dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. 


3.03 Odvolání člena Komise pro cestovní ruch 
Usnesení č. 79/2023
Rada města rozhodla odvolat paní Kateřinu Kořínkovou z funkce člena Komise pro cestovní ruch Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2022 - 2026 na vlastní žádost.


3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 80/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jiří Sucharda                                   Jan Šišulák 
místostarosta města                       místostarosta města