Usnesení z 9. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 9. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 14.02.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Bezpečnostní analýza města Varnsdorf 2018
2.02 Návrh na zvýšení osobních příplatků nově jmenovaným ředitelům školských PO města             
       Varnsdorf
2.03 Jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů   
       školských PO
2.04 Žádost o užití velkého znaku a vlajky města Varnsdorf v publikaci Knihovny Ústeckého
       kraje v novém miléniu
2.05 Veřejnoprávní smlouvy
2.06 Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 pro MP a JSDH
2.07 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf
       pro rok 2019
2.08 Informace z komisí města
2.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 41/2019
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní  M. Š. na dobu určitou do 31.03.2020.


Žádost o pronájem bytu zvláštního určení
Usnesení č. 42/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/1, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní L. H. na dobu určitou do 31.03.2020 za podmínky navrácení BZU 1+KK v tom samém domě.

a dále

Usnesení č. 42/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/66, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. B. na dobu určitou do 31.03.2020


Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty  
Usnesení č. 43/2019/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/11, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. B. do 31.03.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 43/2019/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/55, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní V. B. do 31.03.2020.

a dále

Usnesení č. 43/2019/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Mgr. M. Š. do 31.03.2020.

a dále

Usnesení č. 43/2019/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.03.2020.

a dále

Usnesení č. 43/2019/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/20, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. G. do 31.03.2020 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 43/2019/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a V. Š. do 31.03.2020.

a dále
 
Usnesení č. 43/2019/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/31, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. L. do 31.03.2020.

a dále

Usnesení č. 43/2019/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. U. do 31.03.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 43/2019/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/37, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. Ch. a panu J. R. do 31.03.2020.

a dále

Usnesení č. 43/2019/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/45, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům E. a  P. G. do 31.03.2020.

a dále

Usnesení č. 43/2019/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/57, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. G. do 31.03.2020.

a dále

Usnesení č. 43/2019/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/57, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní V. Č. do 31.03.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 43/2019/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. N. do 31.03.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 43/2019/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. K. do 31.03.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 43/2019/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. M. do 31.03.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 43/2019/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu manželům V. a R. D. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 43/2019/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/35, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. K. do 30.06.2019.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o směnu pozemků v areálu rekreačního rybníku v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)
 

Žádost o pronájem p. p. č. 5374 v  k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 44/2019
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5374 o výměře 110 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům P. a A. N. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 45/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 20/2013 na pronájem části p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.01.2019.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4017072/VB03, DC Varnsdorf, p. p. č. 1928/3
Usnesení č. 46/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1928/3, nové kNN na části p. p. č. 1872 a p. p. č. 1928/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-4002807/VB/003, DC Varnsdorf, p. p. č. 368/9
Usnesení č. 47/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni - služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 368/9, nové kNN na části p. p. č. 383 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Uzavření Dodatku č. 2 na akci „Zateplení bytového domu č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 48/2019/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2  Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2017 na akci „Zateplení bytového domu č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu“, kterým se zvyšuje celková cena díla o 716.303,78 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 48/2019/2
Rada města rozhodla nesouhlasit se změnou čl. 3 Pozastávka v Části VI. Platební podmínky Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2017. Toto smluvní ustanovení zůstává v platnosti, nahrazení bankovní zárukou se neschvaluje. 


Pronájem budovy s č. p. 3537 na p. p. č. 3024/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 49/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout budovu s č. p. 3537 - stavba občanského využití na p. p. č. 3024/3 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Varnsdorf za účelem provozování budovy autobusové stanice.


2. Různé

2.01 Bezpečnostní analýza města Varnsdorf 2018
Usnesení č. 50/2019
Rada města rozhodla schválit Bezpečnostní analýzu města Varnsdorf 2018.


2.02 Návrh na zvýšení osobních příplatků nově jmenovaným ředitelům školských PO města Varnsdorf
Usnesení č. 51/2019
Rada města rozhodla stanovit osobní příplatky ředitelům školských příspěvkových organizací s datem účinnosti od 01.01.2019 dle předloženého návrhu.


2.03 Jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských PO
Usnesení č. 52/2019
Rada města rozhodla jmenovat konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.


2.04 Žádost o užití velkého znaku a vlajky města Varnsdorf v publikaci Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu
Usnesení č. 53/2019
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku a vlajky města Varnsdorf v publikaci Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.  


2.05 Veřejnoprávní smlouvy
Usnesení č. 54/2019
Rada města rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvu na zajištění přestupkové agendy s obcemi Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a městem Chřibská dle předloženého návrhu.


2.06 Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 pro MP a JSDH
Usnesení č. 55/2019
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Programu 2019 na podporu MP (Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků strážníků MP Varnsdorf) a JSDH (Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků členů JSDH Varnsdorf) a souhlasí se závazkem spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10 % z uznatelných nákladů akce/projektu dle předloženého návrhu.


2.07 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2019
Usnesení č. 56/2019
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2019 dle pozměňovacího návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


2.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 57/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                             ThMgr. Roland Solloch 
starosta města                                        místostarosta města