Usnesení z 9. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 12.03.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Návrh změny Statutu časopisu Hlasu severu
2.02 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2015
2.03 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf pro webové stránky organizace TsmV s.r.o.
2.04 Žádost o finanční příspěvek na akci hokejový memoriál Jaroslava Čecha
2.05 Informace z komisí města
2.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.07 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 94/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a kanalizačního vedení na p. p. č. 1237 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČ 75151537 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 95/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN na p. p. č. 280/1 a p. p. č. 1148/2 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 96/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 5732/1 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 97/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a kabelového telekomunikačního vedení na p. p. č. 290, p. p. č. 867 a p. p. č. 872 vše v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/běžný metr trasy + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury, která bude vystavena na základě objednávky budoucího oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pacht zemědělských pozemků
Usnesení č. 98/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 3341, p. p. č. 7706, p. p. č. 7721/5, p. p. č. 7728/2, p. p. č. 7050, p. p. č. 7054/7, p. p. č. 1930, p. p. č. 1965, p. p. č. 1973/1, p. p. č. 1930, p. p. č. 1968, p. p. č. 1973/8, p. p. č. 2004, p. p. č. 1311, p. p. č. 7528/2, p. p. č. 7538, p. p. č. 7571/ 1, p. p. č. 7591/02 , p. p. č. 7595/1, p. p. č. 7648/1, p. p. č. 7648/2, p. p. č. 7656, p. p. č. 7659, p. p. č. 591, p. p. č. 3637/3, 7401/4, p. p. č. 3331, 7402/1, p. p. č. 3386, p. p. č. 3465, p. p. č. 3469/1, p. p. č. 3469/3, p. p. č. 4096/3, p. p. č. 4096/3, p. p. č. 4107, p. p. č. 3341, p. p. č. 3745, p. p. č. 3799, p. p. č. 3813, p. p. č. 3814/1, p. p. č. 3814/3, p. p. č. 3814/9, p. p. č. 3814/22, p. p. č. 3816/1, p. p. č. 4234, p. p. č. 4237, p. p. č. 8124, p. p. č. 7789/9, p. p. č. 7891/1, p. p. č. 8016/03, p. p. č. 8031, p. p. č. 7935/1, p. p. č.7999/4, p. p. č. 7999/2, p. p. č. 7999/5, p. p. č. 7999/6, p. p. č. 7721/1, p. p. č. 8025/2 vše v k. ú. Varnsdorf.


Směna lesních pozemků
Usnesení č. 99/2015
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt lesní pozemky na Hrádku a na Špičáku od Lesů ČR s. p. za cenu 237.973 Kč.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Demolice ubytovny ul. Poštovní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 100/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Demolice ubytovny ul. Poštovní ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 100/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Demolice ubytovny ul. Poštovní ve Varnsdorfu“ za cenu 354.014,92 Kč bez DPH.


Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele územního plánu Varnsdorf – pro informaci členům RM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


Rozhodnutí oveřejné zakázce – „Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf“
Usnesení č. 101/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf“ zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: RBK Stavební společnost RBK a.s., Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, IČO 25030884.

dále

Usnesení č. 101/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou RBK Stavební společnost RBK a.s., Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, IČO 25030884 na akci„Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf“ za cenu 11.428.306 Kč bez DPH vč. RZ 2%.


Pronájem Střelnice
Usnesení č. 102/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem Střelnice, Boženy Němcové č. p. 476 uzavřené mezi městem Varnsdorf a paní I. N. na dobu neurčitou za nájemné 1.000 Kč měsíčně.


Prodloužení termínu výstavby na akci „Úpravy prostranství k okolí Věžičky“
Usnesení č. 103/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/126/CB/2014 ze dne 30.07.2014 uzavřené mezi městem Varnsdorf a STRABAG a.s., kterým se prodlužuje termín dokončení díla na 19.06.2015.


Podání žádosti o dotaci - úpravy zahrady a hřiště v přírodním stylu při MŠ Pražská
Usnesení č. 104/2015/1
Rada města rozhodla schválit podání žádosti o dotaci na „Projekt úpravy zahrady a hřiště v přírodním stylu při MŠ Pražská“ do Operačního programu Životní prostředí, Podprogram Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí,

a dále

Usnesení č. 104/2015/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním financování „Projektu úpravy zahrady a hřiště v přírodním stylu při MŠ Pražská“ – se spolufinancováním města
10 % rozpočtových nákladů projektu z rozpočtu města.


2. Různé

2.01 Návrh změny Statutu časopisu Hlasu severu
Usnesení č. 105/2015
Rada města rozhodla schválit změnu statutu časopisu Hlas severu s účinností od 16.02.2015.


2.02 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2015
Usnesení č. 106/2015
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2015 dle předloženého návrhu.


2.03 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf pro webové stránky organizace TsmV s.r.o.
Usnesení č. 107/2015
Rada města rozhodla povolit Technickým službám města Varnsdorf s.r.o. užití velkého znaku města Varnsdorf pro webové stránky organizace v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


2.04 Žádost o finanční příspěvek na akci hokejový memoriál Jaroslava Čecha
Usnesení č. 108/2015
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na akci hokejový memoriál Jaroslava Čecha.


2.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 109/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.07 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 110/2015
Rada města rozhodla schválit program na V. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.03.2015 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                                                         Josef Hambálek
starosta města                                                                    místostarosta města