Usnesení z 9. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 28.04.2011 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Poskytnutí souhlasu k přijímání finančních darů v roce 2011 Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280 
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Poskytnutí finančního příspěvku 4.000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
b) Záměr vybudovat na Špičáku dvě větrné elektrárny
c) Plán činnosti projektu Zdravého města a místní Agendy 21Varnsdorf na rok 2011
d) Jmenování členů do komisí
e) Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

Poskytnutí souhlasu k přijímání finanční darů v roce 2011 Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280
Usnesení č. 155/2011
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele poskytnout Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 souhlas k přijímání finančních darů účelově neurčených v roce 2011 dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Přidělení bytů zvláštního určení
Usnesení č. 156/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě č. p. 2970/13, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům J. a A. P.
a dále:

Usnesení č. 156/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě č. p. 2970/58, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům S. a M. Ch.

a dále:

Usnesení č. 156/2011/3
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu K. F.

a dále:

Usnesení č. 156/2011/4
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě č. p. 3321/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. Š. za podmínky navrácení bytu zvláštního určení v domě č. p. 3321/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu.


b) Majetkové záležitosti

Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a o budoucí smlouvě
Usnesení č. 157/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p. p. č. 4368 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 960 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

a dále:

Usnesení č. 157/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav horkovodních rozvodů na p. p. č. 8186/10 v k. ú. Varnsdorf mezi Povodí Ohře (povinný) a městem Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.

Žádosti prodloužení nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy
Usnesení č. 158/2011/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 9/06/1 do 31.05.2012.

a dále:

Usnesení č. 158/2011/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 21/05/1 do 14.07.2012.

Žádost o prodej části p. p. č. 555 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 159/2011/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 555 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 159/2011/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 555 v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 159/2011/3
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na p. p. č. 555 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 160/2011
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 425 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok paní H. N. na dobu neurčitou.

Žádost o dodatek k nájemní smlouvě č. 11/2008 na pronájem bývalého zahradnictví ve Varnsdorfu
Usnesení č. 161/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 11/2008 uzavřené s Junákem – svaz skautů a skautek ČR, středisko Lužan Varnsdorf, kterým se mění pronajaté plochy tak, že se dále pronajímá část p. p. č. 51 o výměře 770 m2, část p. p. č. 53 o výměře 452 m2 a ideální polovinu p. p. č. 52 o výměře 114 m2 ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění.

a dále:

(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)

Žádost o pronájem p. p. č. 6546 0v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 162/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 6546 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 188, p. p. č. 191, p. p. č. 505, p. p. č. 806, p. p. č 807, p. p. č. 856/1, p. p. č. 717, p. p. č. 790/1, p. p. č. 802, p. p. č. 803, p. p. č. 510, p. p. č. 511, p. p. č. 647, p. p. č. 662, p. p. č. 682, p. p. č. 683, p. p. č. 684, p. p. č. 685, části p. p. č. 686, p. p. č. 995 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 163/2011
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 188 o výměře 684 m2, p. p. č. 191 o výměře 1903 m2, p. p. č. 505 o výměře 9629 m2, p. p. č. 806 o výměře 2261 m2, p. p. č. 807 o výměře 1546 m2, p. p. č. 856/1 o výměře 1152 m2, p. p. č. 717 o výměře 106 m2, p. p. č. 790/1 o výměře 13444 m2, p. p. č. 802 o výměře 78 m2, p. p. č. 803 o výměře 2362 m2, p. p. č. 510 o výměře 935 m2, p. p. č. 511 o výměře 4204 m2, p. p. č. 647 o výměře 4502 m2, p. p. č. 662 o výměře 7700 m2, p. p. č. 682 o výměře 516 m2, p. p. č. 683 o výměře 1294 m2, p. p. č. 684 o výměře 1059 m2, p. p. č. 685 o výměře 140 m2,část p. p. č. 686 o výměře 1264 m2, p. p. č. 856/1 o výměře 1152 m2, p. p. č. 995 o výměře 921 m2vše v k. ú. Studánka u Rumburku za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok s výjimkou nájemného pro rok 2011, kdy bude cena činit celkem pouze 1 Kč, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, tj. do 31.12.2016.

Žádost o pronájem p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 164/2011
Rada města rozhodla pronajmout panu M. Č. p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf o výměře 671 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 3299/14 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 165/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout panu E. P. část p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf o výměře 187 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

a dále:

Usnesení č. 165/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout panu V. B. část p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf o výměře 188 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

a dále:

Usnesení č. 165/2011/3
Rada města rozhodla pronajmout panu S. B. část p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf o výměře 187 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 34/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 166/2011
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 34/10 v k. ú. Varnsdorf o výměře 25 m2 za účelem užívání zastavěné plochy garáže za cenu 10 Kč/m2/rok paní A. S. na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 6299 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 167/2011
Rada města rozhodla pronajmout panu P. B. p. p. č. 6299 v k. ú. Varnsdorf o výměře 346 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem části p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 168/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 4695/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 169/2011
Rada města rozhodla ukončit NS č. 26/1997 na pronájem části p. p. č. 4695/4 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2011.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 170/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 2515/1, p. p. č. 2245, p. p. č. 2336 a p. p. č. 2351 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Návrh na převod ocelového přístřešku na částech p. p. č. 2616/3, 2619, 2652/2 a 2623 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 171/2011/1
Rada města rozhodla nepronajímat ocelový přístřešek na části p. p. č. 2616/3, 2619, 2625/2 a 2623 s plochou 216 m2v k. ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 171/2011/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést ocelový přístřešek na části p. p. č. 2616/3, 2619, 2625/2 a 2623 s plochou 216 m2v k. ú. Varnsdorf za účelem jeho demolice.

Posouzení projektového záměru „Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce“
Usnesení č. 172/2011
Rada města rozhodla odložit rozhodnutí o souhlasu s podáním žádosti do OPŽP na projekt „Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce“ do doby realizace projektu Teplárny a. s. (využití biomasy).


3. Různé

a) Poskytnutí finančního příspěvku 4.000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 173/2011
Rada města rozhodla schválit finanční příspěvek 4.000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli J. Ž. – předsedovi TJ Slovan Varnsdorf na nadstandardní reprezentaci města pro členku atletického oddílu D. F.

b) Záměr vybudovat na Špičáku dvě větrné elektrárny
Usnesení č. 174/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí stanovisko Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci ve věci vybudování dvou větrných elektráren na Špičáku.

c) Plán činnosti Projektu Zdravého města a místní Agendy 21Varnsdorf na rok 2011
Usnesení č. 175/2011
Rada města rozhodla schválit Plán činnosti Projektu Zdravého města a místní Agendy 21 Varnsdorf na rok 2011.

d) Jmenování členů do komisí
Usnesení č. 176/2011/1
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro otevírání obálek M. N., Z. F., M. Č., J. Z., Dis., M. N., Bc. P.V. do funkce členů, B. Č. do funkce předsedy a E. K. do funkce tajemníka s účinností na volební období 2010 – 2014.

a dále:

Usnesení č. 176/2011/2
Rada města rozhodla jmenovat do Bytové komise paní Bc. I. F. do funkce člena s účinností na volební období 2010 – 2014. 

e) Programu na zasedání ZM
Usnesení č. 177/2011
Rada města rozhodla schválit program na VII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 28.04.2011 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka                           Karel Dubský
starosta města                        místostarosta