Usnesení z 89. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 09.10.2014 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti

1. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2014
2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé

3.01 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci pro rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Prodloužení termínu na odstranění zjištěných skutečností v účetní závěrce za rok 2013 Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
3.03 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
3.04 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.07 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1.Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2014
Usnesení č. 354/2014
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2014 dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost ze dne 01.10.2014 paní A. K. o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 355/2014
Rada města rozhodla trvat na navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu městu Varnsdorf.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 356/2014/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 263/2014 RM ze dne 10.07.2014, č. 337/2014 RM a č. 338/2014 RM ze dne 25.09.2014.

a dále

Usnesení č. 356/2014/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodní řad na p. p. č. 8168, p. p. č. 94, p. p. č. 93/1 a p. p. č. 92/1v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GEMA CZ s. r. o. IČ 25031783 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná při podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena nejpozději do 2 kalendářních měsíců od kolaudace.

a dále

Usnesení č. 356/2014/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 4383 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a J. L. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná v den uzavření vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením práva služebnosti uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do nejpozději 2 kalendářních měsíců od kolaudace.

a dále

Usnesení č. 356/2014/4
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 4383 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Z. B. a P. B. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná v den uzavření vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením práva služebnosti uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena nejpozději do 2 kalendářních měsíců od kolaudace.


Žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 357/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 1761 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 358/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 87/11, p. p. č. 92/1, p. p. č. 94, p. p. č. 87/12, p. p. č. 87/26 a p. p. č. 91/3 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 359/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizačního řadu na p. p. č. 137, p. p. č. 136, p. p. č. 87/24 a p. p. č. 99 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost, a. s. IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost ukončení a pronájem části p. p. č.183/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 360/2014/1
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č.164/1997.

a dále

Usnesení č. 360/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 183/1 v k. ú. Varnsdorf panu J. S. o výměře 388 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o prodej části p. p. č. 198 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 361/2014
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 198 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 362/2014
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf.Žádost o prodej p. p. č. 6514/ 6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 363/2014/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6514/6 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 363/2014/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej p. p. č. 6514/6 v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2.

a dále

Usnesení č. 363/2014/3
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6514/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 363/2014/4
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6514/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

Žádost o prodej p. p. č. 672 a p. p. č. 676 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 364/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 672 a p. p. č. 676 vše v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o pronájem nebytových prostor v č. p. 1254 Varnsdorf
Usnesení č. 365/2014
Rada města rozhodla pronajmout paní K. B. trvale bytem Nemocniční 3380, 407 47 Varnsdorf nebytové prostory o celkové výměře 25,1 m2 v č. p. 1254 Varnsdorf na dobu neurčitou za cenu 500 Kč/m2/rok + energie dle skutečných spotřeb.

Uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce nemovitostí
Usnesení č. 366/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce věcí nemovitých uzavřené mezi městem Varnsdorf a Technickými službami města Varnsdorf s. r. o. dne 31.01.2001, kterým se mění výpovědní doba z jednoho roku na dobu tří let.

Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Opravy místní komunikace ul. Západní technologií ABS ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 367/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 314 539 uzavřené mezi městem Varnsdorf a SaM silnice a mosty Děčín a. s. dne 17.07.2014, kterým se prodlužuje termín zhotovení díla do 31.05.2015.


Výpověď nájmu objektu Střelnice Varnsdorf
Usnesení č. 368/2014/1
Rada města rozhodla ukončit nájem nebytových prostor v objektu Klubu Střelnice č. p. 476 ve Varnsdorfu s nájemcem MAS Šluknovsko dohodou k 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 368/2014/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v objektu Klubu Střelnice č. p. 476 ve Varnsdorfu od 01.01.2015.

Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415 Varnsdorf“
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Varnsdorf – hřiště ul. Západní“
Usnesení č. 369/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 na akci „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Varnsdorf – hřiště ul. Západní“ za cenu 391.223 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava střechy Hanischovy hrobky na městském hřbitově ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 370/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava střechy Hanischovy hrobky na městském hřbitově ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Šluknovská realitní společnost, s. r. o., Šluknovská 332, 407 78 Velký Šenov, IČ 25443313.

a dále

Usnesení č. 370/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Šluknovská realitní společnost s. r. o., Šluknovská 332,407 78 Velký Šenov, IČ 25443313 na akci „Oprava střechy Hanischovy hrobky na městském hřbitově ve Varnsdorfu“ za cenu 239.616,57 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf, Čsl. letců – 1.etapa“
Usnesení č. 371/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf, Čsl. letců – 1. etapa“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: MAJJ-KUPEC s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ 64051668.

a dále
Usnesení č. 371/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou MAJJ-KUPEC s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ 64051668na akci „Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf, Čsl. letců – 1. etapa“ za cenu 424.898,86 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 8182 v k. ú. Varnsdorf, ul. Duchcovská“
Usnesení č. 372/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 8182 v k. ú. Varnsdorf, ul. Duchcovská“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Josef Aulický, vodohospodářské stavby, Družinova 95, 407 11 Děčín 31, IČ86830376.

a dále

Usnesení č. 372/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Josef Aulický, vodohospodářské stavby, Družinova 95, 407 11 Děčín 31, IČ86830376 na akci „Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 8182 v k. ú. Varnsdorf, ul. Duchcovská“ za cenu 362.042 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce –„Zabezpečení Městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 373/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Zabezpečení Městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Autobusy Karlovy Vary, a. s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ 25332473.

a dále

Usnesení č. 373/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou „Autobusy Karlovy Vary, a. s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary IČ 25332473 na akci „Zabezpečení Městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu" do výše prokazatelné ztráty maximálně 379.000 Kč/rok.

3. Různé

3.01 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci pro rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 374/2014
Rada města rozhodla schválit finanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu Mgr. J. N. ve výši 10.000 Kč.


3.02 Prodloužení termínu na odstranění zjištěných skutečností v účetní závěrce za rok 2013 Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 375/2014
Rada města rozhodla schválit termín pro odstranění zjištěných skutečností v účetní závěrce za rok 2013 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.03 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
Usnesení č. 376/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Marek Dvořák TISKÁRNA TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ 64709990.

a dále

Usnesení č. 376/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Marek Dvořák TISKÁRNA TRIO Národní 499 407 47 Varnsdorf, IČ 64709990 na akci „Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ za cenu 312.800 Kč bez DPH.

3.04 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“

Usnesení č. 377/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Marek Dvořák TISKÁRNA TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ 64709990.
a dále

Usnesení č. 377/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Marek Dvořák TISKÁRNA TRIO Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ 64709990 na akci „Zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ za cenu 142.600 Kč bez DPH.

3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 378/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.07 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 379/2014
Rada města rozhodla schválit program na ustavující zasedání ZM, které se uskuteční ve Studentském centru Střelnice takto:
Před schválením programu složí členové zastupitelstva města slib.
Návrh programu:
1. Návrh jednacího a volebního řádu pro zasedání zastupitelstva města
2. Volba starosty a místostarosty
2.01 Určení počtu místostarostů
2.02 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
2.03 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
2.04 Volba starosty
2.05 Volba místostarosty(ů)
2.06 Pověření zastupováním starosty města
2.07 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
3. Volba dalších členů rady města
3.01 Stanovení počtu členů rady města
3.02 Volba dalších členů rady města
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.01 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.02 Volba předsedy finančního výboru
4.03 Volba členů finančního výboru
4.04 Volba předsedy kontrolního výboru
4.05 Volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
8. Závěr

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                                    KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                   místostarosta města