Usnesení z 89. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 13.10.2022 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkové organizace města Varnsdorf
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.04 Smlouvy o dílo k projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají/Eine welt in der sich Nachbarn helfen“
1.05 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2022
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Odvolání proti rozsudku OS v Děčíně
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr 

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 410/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkové organizace města Varnsdorf
Usnesení č. 411/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 412/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.04 Smlouvy o dílo k projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají/Eine welt in der sich Nachbarn helfen“
Usnesení č. 413/2022/1
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o dílo mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a Janem Suchomelem, Remešova 1107/3, 779 00 Olomouc, IČ 09879285 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 413/2022/2
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o dílo mezi městem Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 a Kateřinou Hroníkovou, K Jasánkám 352, 155 00  Praha 5 – Stodůlky, IČ 08792968 dle předloženého návrhu.


1.05 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2022
Usnesení č. 414/2022
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2022 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o výpůjčku části p. p. č. 1237 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 415/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce části p. p. č. 1237 – zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Varnsdorf mezi vlastníkem městem Varnsdorf jako půjčitelem a Českou republikou – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje jako vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena bezplatně, na dobu neurčitou, za účelem parkování služebních vozidel Policie ČR.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 416/2022
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5492/20 – ostatní plocha, zeleň o výměře 440 m2 v k. ú. Varnsdorf panu T. T. V. za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a zřízení prodejní terasy.


Zrušení usnesení
Usnesení č. 417/2022/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 339/2022/1 ze dne 25.08.2022.

a dále

Usnesení č. 417/2022/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 339/2022/2 ze dne 25.08.2022.


Vypracování projektové dokumentace na akci ,,Instalace fotovoltaické elektrárny a související stavební úpravy střešního pláště objektu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 418/2022/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na vypracování PD ,,Instalace fotovoltaické elektrárny a zateplení střešního pláště objektu plaveckého bazénu Varnsdorf“, PK h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2, IČ 60468653.

a dále

Usnesení č. 418/2022/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s PK h-projekt s.r.o., na akci vypracování PD ,,Instalace fotovoltaické elektrárny a zateplení střešního pláště objektu plaveckého bazénu Varnsdorf“ za cenu 284.780 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce Technický dozor stavby ,,Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení“
Usnesení č. 419/2022/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky TDI stavby ,,Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení“, panu Pavlu Hruškovi, S. K. Neumanna 3184, 407 47 Varnsdorf, IČ 66633052.

a dále

Usnesení č. 419/2022/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s panem Pavlem Hruškou, se sídlem S. K. Neumanna č. p. 3184, 407 47 Varnsdorf, IČ 66633052 na akci TDI ,,Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení“ za cenu 149.000 Kč.


Rozhodnutí o nezastavení stavebních prací na akci „Centrum sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 420/2022/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o pokračování stavebních pracích, které se s ohledem na nutnost dokončení termínu stavby nedají zastavit, či odložit na jiný pozdější termín.

a dále

Usnesení č. 420/2022/2
Rada města rozhodla vzít na vědomí předložení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci Centrum sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu na nejbližším řádném jednání Zastupitelstva města. 


Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor č. p. 1954, ul. Legií
Usnesení č. 421/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v objektu č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce – ,,Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
Usnesení č. 422/2022/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“, vyhlášené dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf, uchazeči Marek Dvořák-Tiskárna TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČO 64709990.

a dále

Usnesení č. 422/2022/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na „Zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ s vybraným dodavatelem Marek Dvořák-Tiskárna TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČO 64709990 za cenu 382.200 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Grafické zpracování, tisk a knihařské práce spojené s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
Usnesení č. 423/2022/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Grafické zpracování, tisk a knihařské práce spojené s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“, vyhlášené dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf, uchazeči Marek Dvořák-Tiskárna TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČO 64709990.

a dále

Usnesení č. 423/2022/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na „Grafické zpracování, tisk a knihařské práce spojené s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ s vybraným dodavatelem Marek Dvořák-Tiskárna TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČO 64709990 za cenu 179.400 Kč vč. DPH.


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Fügnerova, ul. Pletařská, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 424/2022
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Fügnerova, ul. Pletařská, Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 2517098 s termínem dokončení do 30.04.2023 a celkovou cenou díla 828.129,30 Kč bez DPH.


Uzavření Smlouvy o dílo „Stavba veřejného osvětlení ul. Jarošova, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 425/2022
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Stavba veřejného osvětlení ul. Jarošova, Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 2517098 s termínem dokončení do 31.10.2023 a celkovou cenou díla 226.397,71 Kč bez DPH.


Návrh na uzavření Dohody o podmínkách realizace připojení objektu č. p. 2725 a č. p. 2726, ul. Hrnčířská na systém CZT Varnsdorf 
Usnesení č. 426/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o podmínkách realizace připojení objektu č.p. 2725 a č.p. 2726, ul. Hrnčířská na systém CZT Varnsdorf mezi městem Varnsdorf, společností KTZ Realinvest s.r.o., Na Vysoké I 346/11, 150 00 Praha 5 – Radlice, IČ08374988 a společností Teplárna Varnsdorf a.s., Palackého 3501, 407 47 Varnsdorf, IČ 27331041.


Kupní smlouva o prodeji novostavby vodovodu v ul. Jiráskova, Varnsdorf 
Usnesení č. 427/2022
Rada města rozhodla uzavřít Kupní smlouvu o prodeji vodovodního řadu PEHD 90x5,4 délky 295 m v ul. Jiráskova, Varnsdorf, společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ 49099469 za cenu 223.650 Kč bez DPH. 


3. Různé

3.01 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 428/2022
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf A. K. dle předloženého návrhu. 


3.02 Odvolání proti rozsudku OS v Děčíně
Usnesení č. 429/2022
Rada města rozhodla podat odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Děčíně, č. j. 25 C 41/2012-345 ze dne 28.06.2022.
 

3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 430/2022
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr
 

ThMgr. Roland Solloch                                                Mgr. Bc. Ladislava Křížová
starosta města                                                          místostarostka města