Usnesení z 89. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 24.05.2018 od 13:30 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Nabídka na prezentaci města Varnsdorf v knize Ústecký kraj - kultura bez hranic
2.02 Návrh na jmenování ředitelů základních škol, mateřských škol a školní jídelny
2.03 Žádost o souhlas k prodeji notebooků DELL VOSTRO
2.04 Žádost o individuální dotaci na činnost dětského oddílu MAGOR GYM (thajský box)
2.05 Žádost o individuální dotaci na rozšíření nabídky kulturních akcí v oblasti hudebních koncertů v klubu Homegrown
2.06 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
2.07 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Varnsdorf
2.08 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2017
2.09 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1, ul. Kovářská
Předložený návrh usnesení nebyl schválen.


Žádost o pronájem BZU 1+1, ul. Lesní 
Usnesení č. 227/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/32, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. B. na dobu určitou do 31.12.2018.


Žádost o pronájem BZU 1+KK, ul. Nemocniční
Usnesení č. 228/2018
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. P. na dobu určitou do 30.06.2019 za podmínky navrácení bytu 1+1 č. 14 v tom samém domě.


Žádost o pronájem bytu 1+2, ul. Prašná
Usnesení č. 229/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2290/C/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu Z. L. a paní J. P. na dobu určitou do 30.06.2019. 1. náhradník pan P. M. a paní Z. T. do 30.06.2019.  2. náhradník paní A. H. do 30.06.2019. 


Žádost o pronájem bytu 1+3, ul. Prašná
Usnesení č. 230/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní R. P. a panu J. K. na dobu určitou do 30.06.2019 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní U. K. do 30.06.2019.


Návrh o zrušení usnesení
Usnesení č. 231/2018
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 149/2018 ze dne 12.04.2018.


Žádost o pronájem bytu 1+2, ul. Legií
Usnesení č. 232/2018
Rada města rozhodla pronajmout bytu 1+2 v domě č. p. 1954/11, ul. Legií ve Varnsdorfu  panu M. N. na dobu určitou do 30.06.2019.


Žádost o pronájem bytu 1+1, ul. Nemocniční
Usnesení č. 233/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. V. na dobu určitou do 31.12.2018.   


Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 234/2018/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/14, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu T. F. a paní D. Š. do 30.06.2019.

a dále
 
Usnesení č. 234/2018/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/15, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. L. do 30.06.2019.

 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 4306/53 a části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 235/2018/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4306/53 a část p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 235/2018/1
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3323 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 236/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3323 o výměře 700 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. K. za cenu             3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o prodej části p. p. č. 2841/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 237/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout a převést část p. p. č. 2841/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 238/2018/1
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 7U3 1263 na parkovišti p. p. č. 3287/26 na ul. K. Světlé pro paní J. M., držitelku průkazu ZTP.

a dále

Usnesení č. 238/2018/2
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 7U9 4583 na parkovišti v ul. Lesní před panelovým domem č. p. 2961 pro paní M. K., držitelku průkazu ZTP.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava povrchu komunikace v ul. J. Lady“
Usnesení č. 239/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu komunikace v ul. J. Lady“ se společností SaM Děčín a.s., IČO 5042751 s termínem dokončení do 31.07.2018 a celkovou cenou díla 543.156,50 Kč bez DPH.  


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku v ul. Kmochova od č. p. 2814 – 2818, vnitroblok“
Usnesení č. 240/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku v ul. Kmochova od č. p. 2814 – 2818, vnitroblok“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 31.08.2018 a celkovou cenou díla 336.578 Kč bez DPH.  


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku na ul. Petra Bezruče od 5. května po most přes řeku Mandavu“
Usnesení č. 241/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku na ul. Petra Bezruče od 5. května po most přes řeku Mandavu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 31.08.2018 a celkovou cenou díla 593.143 Kč bez DPH.  


Dodatek smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Partyzánů“
Usnesení č. 242/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku Smlouvy o dílo č. 014/2017 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Partyzánů“, kterým se snižuje celková cena díla o 112.855 Kč bez DPH.


Uzavření Smlouvy o dílo na akci ,,Výstavba dvou beach volejbalových kurtů v areálu Sportovní haly č. p. 2984 ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 243/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení zakázky malého rozsahu a následném uzavření Smlouvy o dílo se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci: ,,Výstavba dvou beach volejbalových kurtů v areálu Sportovní haly č. p. 2984 ul. Západní ve Varnsdorfu“, za cenu 950.000 Kč vč. DPH.

a dále

Usnesení č. 243/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci ,,Výstavba dvou beach volejbalových kurtů v areálu Sportovní haly č. p. 2984 ul. Západní ve Varnsdorfu“ za cenu 950.000 Kč vč. DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku na ul. Na Příkopech od ul. Kmochova po č. p. 1228“
Usnesení č. 244/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku na ul. Na Příkopech od ul. Kmochova po č. p. 1228“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 31.08.2018 a celkovou cenou díla 380.930 Kč bez DPH.


2. Různé

2.01 Nabídka na prezentaci města Varnsdorf v knize Ústecký kraj - kultura bez hranic
Usnesení č. 245/2018
Rada města rozhodla využít nabídku na prezentaci města Varnsdorf v knize Ústecký kraj - kultura bez hranic. 


2.02 Návrh na jmenování ředitelů základních škol, mateřských škol a školní jídelny
Usnesení č. 246/2018/1
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat pana Mgr. Bc. Václava Zemlera na pracovní místo ředitele Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.

a dále

Usnesení č. 246/2018/2
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Mgr. Bc. Ladislavu Křížovou na pracovní místo ředitele Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.

a dále

Usnesení č. 246/2018/3
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Mgr. Helenu Šmídovou na pracovní místo ředitele Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.

a dále

Usnesení č. 246/2018/4
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Mgr. Soňu Bunčkovou na pracovní místo ředitele Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.

a dále

Usnesení č. 246/2018/5
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Bc. Radku Malou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.

a dále

Usnesení č. 246/2018/6
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Bc. Vlastu Tarnóczyovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.

a dále

Usnesení č. 246/2018/7
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Bc. Pavlínu Novákovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.

a dále

Usnesení č. 246/2018/8
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Mgr. Veroniku Strolenou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.

a dále

Usnesení č. 246/2018/9
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Bc. Štefanii Plešingerovou, DiS. na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.

a dále

Usnesení č. 246/2018/10
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Hanu Dojčánovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.

a dále

Usnesení č. 246/2018/11
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Štefanii Čechovou na pracovní místo ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018.


2.03 Žádost o souhlas k prodeji notebooků DELL VOSTRO
Usnesení č. 247/2018
Rada města rozhodla schválit prodej zastaralých a dlouho používaných notebooků DELL VOSTRO v majetku Interaktivní základní školy, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.


2.04 Žádost o individuální dotaci na činnost dětského oddílu MAGOR GYM (thajský box)
Usnesení č. 248/2018
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 20.000 Kč panu M. J. na činnost dětského oddílu MAGOR GYM (thajský box).


2.05 Žádost o individuální dotaci na rozšíření nabídky kulturních akcí v oblasti hudebních koncertů v klubu Homegrown
Usnesení č. 249/2018
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 20.000 Kč panu J. K. na rozšíření nabídky kulturních akcí v oblasti hudebních koncertů v klubu Homegrown.


2.06 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Usnesení č. 250/2018/1
Rada města rozhodla jmenovat do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Varnsdorf pana Ing. Ladislava Růžičku.

a dále

Usnesení č. 250/2018/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele jmenovat Ing. Ladislava Růžičky do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro následující příspěvkové organizace města:

- Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín
- Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín
- Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín
- Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín
- Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín
- Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471
- Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428
- Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617
- Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
- Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024
- Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757
- Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812
- Dům dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260


2.07 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Varnsdorf
Usnesení č. 251/2018
Rada města rozhodla schválit změny Organizačního řádu Městského úřadu Varnsdorf dle předloženého návrhu.


2.08 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2017
Usnesení č. 252/2018/1
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 252/2018/2
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 252/2018/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 252/2018/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 252/2018/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757.

a dále

Usnesení č. 252/2018/6
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.

a dále

Usnesení č. 252/2018/7
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024.

a dále

Usnesení č. 252/2018/8
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.

a dále

Usnesení č. 252/2018/9
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

a dále

Usnesení č. 252/2018/10
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

a dále

Usnesení č. 252/2018/11
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180.

a dále

Usnesení č. 252/2018/12
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 252/2018/13
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 252/2018/14
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 252/2018/15
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 252/2018/16
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 252/2018/17
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 252/2018/18
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci Školní jídelna Edisonova 2821 Varnsdorf, okres Děčín.


2.09 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 253/2018
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. 
3.02 Memorandum o vzájemné spolupráci při prosazování společných zájmů v oblasti tzv. sociálního bydlení
3.03 Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu
3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2017
3.05 Nabytí nemovitostí – soubor 25 bytových jednotek v č. p. 2763 v k. ú. Varnsdorf
3.06 Nabytí nemovitostí – soubor 42 bytových jednotek v č. p. 2761 v k. ú. Varnsdorf
3.07 Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                        Josef Hambálek 
starosta města                                                   místostarosta města