Usnesení z 88. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 12. 1. 2006 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Zprávu o provedeném účetním auditu v PO Městská knihovna Varnsdorf
b) Aktualizaci směrnice o cestovních náhradách
c) Žádosti o odpuštění poplatku ze vstupného
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Informaci o výsledcích testování žáků základních škol ve Varnsdorfu (SCIO)
b) Zpráva KVV o projednání situace v PO Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700
c) Návrh na doplnění statutu a provozního řádu domů s pečovatelskou službou
d) Návrh dodatku ke smlouvě o dílo na provozování výlepových ploch
e) Návrh na stanovení platu ředitelům PO
f) Informaci o projektu SŠS a CR „Druhá šance“
g) Žádost SBDO Průkopník o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství
h) Žádost firmy Diana Fish spol. s r.o. o umístění prodejního stánku
i) Rozhodnutí ve věci zakázek kanalizace a vodovodu včetně přípojek v lokalitě RD Kollárova
j) Návrh programu XXXVI. zasedání ZM


Usnesení č. 1/2006
Rada města rozhodla:
1. V souladu s ustanovením článku 9 bodu 5/ obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn, prominout SOŠ SOU polygrafické Rumburk poplatek ze vstupného na maturitním plese třídy 2.G.

2. V souladu s ustanovením článku 9 bodu 5/ obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn, prominout SOŠ, SOU, U a PrŠ Šluknov poplatek ze vstupného na maturitním plese třídy 4. ročníku.

3. V souladu s ustanovením článku 9 bodu 5/ obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn, prominout Gymnáziu Rumburk poplatek ze vstupného na maturitním plese třídy 8. A.

4. V souladu s ustanovením článku 9 bodu 5/ obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn, prominout Obchodní akademii Rumburk poplatek ze vstupného na maturitním plese třídy 4. ročníku.
5. Pronajmout náhradní byt (garsoniéru) nižší kategorie paní S. L. dle rozsudku Okresního soudu v Děčíně 11C 51/2000-12, až město bude mít k dispozici takový volný vhodný byt k pronájmu.

6. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/26, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně P. H. na dobu určitou do 31. 12. 2006.

7. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/36, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně M. F. na dobu určitou do 31. 12. 2006.

8. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2763/1, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. S. na dobu určitou do 31. 12. 2006.

9. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2739/42, ul. Edisonova, Varnsdorf paní R. K. na dobu určitou do 30. 6. 2006.

10. Nepřijmout žádost paní R. Č. o pronájem bytu s doporučením podat si žádost na OSVZ MěÚ Varnsdorf o pronájem bytu do domu s pečovatelskou službou.

11. Doplnit usnesení č. 131/2005/42 ze dne 8. 11. 2005 takto:
Pronajmout bezbariérový byt 1+3 v č.p. 3023/1, ul. Kmochova, Varnsdorf manželům D. a B. H..

12. Uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem bytu v bytovém domě, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu ze dne 6. 1. 2006.

13. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 797/3, st.p.č. 797/1 a p.p.č. 798/1, vše v k.ú. Varnsdorf.

14. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - právo přístupu na část p.p.č. 797/1 k objektu trafostanice na st.p.č. 798/2 v k.ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu 1000,- Kč a to tak, že jako povinný bude vlastník p.p.č. 797/1 a oprávněný bude vlastník st.p.č. 798/2 a objektu na st.p.č. 798/2.

15. Ukončit nájemní smlouvu č. 16/05/1 na pronájem části p.p.č. 1484, části p.p.č. 1480 a části p.p.č. 1483, vše v k.ú. Varnsdorf k 31. 12. 2005 dle žádosti nájemce.

16. Pronajmout část p.p.č. 1484 o výměře 2 m2, část p.p.č. 1480 o výměře 216 m2 a část p.p.č. 1483 o výměře 816 m2, vše v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako 1483) paní O. H. a panu P. M. za 1,- Kč/m2 na dobu určitou 2 roky za účelem výstavby rodinného domu.

17. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1483 – zahrada o výměře 1.034 m2 v k.ú. Varnsdorf s paní O. H. a panem P. M. za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání právoplatného kolaudačního rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí,
- kupní cena bude stanovena jako podíl 1/7 z celkových investičních nákladů vynaložených na zasíťování lokality inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace.

18. Pronajmout p.p.č. 6763/1 o výměře 1.768 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Ing. J. a V. J. za účelem výstavby rodinného domu dle opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.
19. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 6763/1 o výměře 1.768 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Ing. J. a V. J. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů plus náklady spojené s převodem nemovitosti.

20. Nezveřejnit záměr převést st.p.č. 2561, část p.p.č. 2563/3 a část p.p.č. 2563/4, vše v k.ú. Varnsdorf.

21. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 4376/1 v k.ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele a KSMV.

22. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 4378/1 v k.ú. Varnsdorf.

23. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 4378/1 a to tak, aby vznikly dva pozemky vhodné k výstavbě rodinného domu.

24. Doporučit ZM zrušit usnesení č. 34/2005/22 ze dne 22. 9. 2005.

25. Pronajmout p.p.č. 2562 o výměře 2.958 m2, p.p.č. 2563/2 o výměře 479 m2a p.p.č. 2564 o výměře 214 m2vše v k.ú. Varnsdorf panu V. L. N. a panu V. T. T. na dobu určitou 3 roky za cenu 20,- Kč/m2 za účelem výstavby obchodního centra.

26. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na p.p.č. 2562 o výměře 2.958 m2, p.p.č. 2563/2 o výměře 479 m2a p.p.č. 2564 o výměře 214 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu panu V. L. N. a panu V. T. T. za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 500,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- kupní smlouva bude uzavřena nejdéle do 15-ti dnů po kolaudaci přízemí včetně venkovních úprav celého objektu.

27. Ukončit nájemní smlouvu č. 40/2000 na pronájem p.p.č.7688 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2005 dle žádosti nájemce.

28. Ukončit nájemní smlouvu č. 13/2004 na pronájem části p.p.č.3632 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2005 dle žádosti nájemce.

29. Změnit nájemce u nájemní smlouvy č. 40/2002 na pronájem st.p.č.30/9 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude paní D. S..

30. Změnit nájemce u nájemní smlouvy č. 77/1997 na pronájem části p.p.č. 5709/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude paní J. H..

31. Změnit nájemce u nájemní smlouvy č. 101/1996 na pronájem p.p.č. 1559 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že novým nájemcem bude paní Z. Č..

32. Ukončit nájemní smlouvu č. 49/2000 na pronájem části p.p.č.6600, p.p.č. 6602 a p.p.č. 6599 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2005.

33. Pronajmout část p.p.č. 5507 o výměře 250 m2 za účelem užívání zahrádky a část p.p.č. 5508 o výměře 755 m2 za účelem sekaní trávy vše v k.ú. Varnsdorf paní M. B. za cenu 3,- Kč/m2/rok k užívání zahrady a za cenu 0,20 Kč/m2/rok k sekání trávy na dobu neurčitou.
34. Nepronajmout městskou tržnici za účelem provozování pravidelných tržních dnů.

35. Nevydat souhlas s dočasnou stavbou skladu technických plynů na pronajaté p.p.č. 92/1 v k.ú. Varnsdorf panu F. Č..

36. Souhlasit se zřízením propojovací sítě v domech v č.p. 2739, 2740, 2741 a 3014 ve Varnsdorfu.

37. Zveřejnit záměr pronajmout část střechy domu v č.p. 3014 ve Varnsdorfu.

38. Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro pana D. H. a úhradou nákladů spojených se zřízením parkovacího místa ve výši 50%.

39. Prominout SBDO Průkopník poplatek za užívání veřejného prostranství.

40. Vyjádřit podporu projektu Střední školy služeb a cestovního ruchu „Druhá šance“.Usnesení č. 2/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu o provedeném účetním auditu v příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf.

2. Informaci místostarostky o výsledcích testování žáků základních škol ve Varnsdorfu (SCIO).

3. Zprávu komise pro výchovu a vzdělávání RM o projednání situace v PO Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700.Usnesení č. 3/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Aktualizaci Směrnice o cestovních náhradách dle předloženého návrhu.

2. Přechod nájmu garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf z paní H. Novákové na manžele J. a I. Š. na dobu určitou do 30. 6. 2006.

3. Výměnu bytu mezi paní D. Š., bytem 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf, a slečnou M. D., bytem garsoniéra v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf.

4. Podnájem bytu v č.p. 3300/4, ul. Kostelní, Varnsdorf, pana R. N. pro paní R. Ř. na dobu určitou do 31. 1. 2007.

5. Doplnění Statutu a provozního řádu domů s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu.

6. Umístění prodejního pojízdného přívěsu (rybí speciality) na p.p.č. 75, v k.ú. Varnsdorf (vlastník TEXSTAV v.d., Varnsdorf) firmě Diana Fish spol. s r.o., Radim, a to na dobu určitou do 28. 2. 2006.

6. Program XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 19. ledna 2006 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Návrh ve věci smlouvy o poskytování dotace na teplo s SOŠ, SOU, OU a PrŠ
b) Zpráva o činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2005
c) Návrh změny Statutu Městské policie Varnsdorf
d) Návrh změn zřizovacích listin jídelen základních škol
e) Návrh ve věci zveřejňování údajů ze zasedání ZM
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. ZávěrUsnesení č. 4/2006
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej domu č.p. 538 se st.p.č. 2446 a p.p.č. 2445/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.200.000,- Kč.

2. Cenu pro prodej domu č.p. 1420 se st.p.č. 1558, st.p.č. 1560/2, st.p.č. 1560/3 a p.p.č. 1559 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.000.000,- Kč.

3. Cenu pro prodej domu č.p. 1358 se st.p.č. 2339/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 800.000,- Kč.

4. Cenu pro prodej domu č.p. 2281 se st.p.č. 5555 a p.p.č. 5556 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.600.000,- Kč.

5. Cenu pro prodej domu č.p. 1654 se st.p.č. 4029 a p.p.č. 4030/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 550.000,- Kč.

6. Platy ředitelům příspěvkových organizací města s účinností dle předloženého návrhu.Usnesení č. 5/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 145/2005/7 ze dne 8. 12. 2005.

2. Usnesení RM č. 145/2005/9 ze dne 8. 12. 2005.

3. Usnesení RM č. 99/2005/18 ze dne 25. 8. 2005.

 

Usnesení č. 6/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na provozování výlepových ploch a výlepu ve městě s firmou REGIA a.s. s platností od 1. 2. 2006 do 30. 6. 2006. 

2. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na akci „Splašková a dešťová kanalizace včetně přípojek v lokalitě RD Kollárova“ a smlouvy o dílo na akci „Rozšíření vodovodní sítě v lokalitě RD Kollárova“ s firmou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Ústí nad Labem.