Usnesení z 88. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 10.05.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Jmenování do Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace
2.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávající
2.03 Žádost o udělení souhlasu s užitím městského znaku.
2.04 Účast města v řízení vedeném Ústavním soudem
2.05 Informace z komisí města
2.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.07 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

 

1. Převody majetku města

1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 205/2018/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 205/2018/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatelů.


Žádost o směnu pozemků p. p. č. 7019 a p. p. č 7015/1 za p. p. č. 7055/26, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 206/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 7019 a p. p. č. 7015/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 853 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 207/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 853 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 7196 a části p. p. č. 7187/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 208/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 7196 a část p. p. č. 7187/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o snížení částky za pronájem p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 209/2018/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 155/2018 ze dne 12.04.2018.
 
a dále
 
Usnesení č. 209/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 384 Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace za účelem zajištění teoretické a odborné výuky učebního oboru Zahradnické práce za 1 Kč/m2/rok s účinností od 01.01.2019. V roce 2018 je nájemné stanoveno ve výši 1 Kč za celý předmět nájmu.


Žádost o zrušení usnesení a následný pronájem části p. p. č. 6353/9 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 210/2018/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 133/2018/2 ze dne 22.03.2018.

a dále

Usnesení č. 210/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6353/9 o výměře 235 m2 v k. ú. Varnsdorf paní A. N. za cenu            3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o ukončení Nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 7349 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 211/2018/1
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 25/2007 na pronájem části p. p. č. 7349 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 211/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7349 o výměře 600 m2 v k. ú. Varnsdorf paní J. S. cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 212/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Čs. Mládeže + 4, číslo stavby 7700072290, na části p. p. č. 3024/1, p. p. č. 3026/3, p. p. č. 3026/5, p. p. č. 3037, p. p. č. 3042, p. p. č. 3049, p. p. č. 3050, p. p. č. 3062, p. p. č. 3076, p. p. č. 3117 a p. p. č. 3043 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 2.965,90 Kč. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
Usnesení č. 213/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby splaškové kanalizace  na části p. p. č. 4986/1, p. p. č. 5010 a p. p. č. 5102, vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (Budoucí povinný) a Obec Dolní Podluží, zast. Ivou Minárovou, starostkou obce za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4008241, DC Varnsdorf, p. p. č. 7531/16
Usnesení č. 214/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, na části p. p. č. 7531/16 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Oprava povrchu obrusné vrstvy komunikace v ul. Partyzánů ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 215/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu obrusné vrstvy komunikace v ul. Partyzánů ve Varnsdorfu“ se společností  BITUNOVA, spol. s.r.o., IČO 49433601 s termínem dokončení do 30.07.2018 a celkovou cenou díla  1.356.520 Kč bez DPH. 


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy pravé části I.NP v objektu    č. p. 1838 ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ“
Usnesení č. 216/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29.01.2018 na realizaci zakázky ,,Stavební úpravy pravé části I.NP v objektu č. p. 1838 ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ“ uzavřené mezi městem Varnsdorf a společností KN-STAV s.r.o., kterým se navyšuje celková cena díla o 181.510 Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města.


Uzavření Smlouvy o dílo na akci ,,Dodávka a montáž umělého zavlažovacího systému venkovního areálu sportovní haly č. p. 2984 v ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 217/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo s firmou Eurogreen CZ s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou na akci ,,Dodávka a montáž umělého zavlažovacího systému venkovního areálu sportovní haly č. p. 2984 ul. Západní ve Varnsdorfu“ za cenu 268.344 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na akci ,,Výstavba hřiště s umělým povrchem v areálu Sportovní haly č. p. 2984 ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 218/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo s firmou Eurogreen CZ s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou na akci ,,Výstavba hřiště s umělým povrchem v areálu Sportovní haly č. p. 2984 ul. Západní ve Varnsdorfu“, za cenu 3.484.161,12 vč. DPH za předpokladu schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
Usnesení č. 219/2018
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“ společnosti TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 40747 Varnsdorf, IČ 25032840.


Uzavření Dodatku č. 1 k investiční dotaci - ,,Rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 220/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML1299/SOPD/OKH, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Městem Varnsdorf dne 20.06.2017 na realizaci projektu ,,Rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín použití dotace o dva měsíce, do 31.07.2018.

 

2. Různé

2.01 Jmenování do Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace
Usnesení č. 221/2018
Rada města Varnsdorf rozhodla jmenovat Kateřinu Hájkovou do funkce tajemnice Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace ke dni 15.05.2018.


2.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávající
Usnesení č. 222/2018
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávající dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.03 Žádost o udělení souhlasu s užitím městského znaku
Usnesení č. 223/2018
Rada města rozhodla udělit souhlas k užití velkého znaku města Varnsdorf na grafice Běžeckého kroužku Varnsdorf na dobu určitou do konce roku 2018 v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.  


2.04 Účast města v řízení vedeném Ústavním soudem
Usnesení č. 224/2018
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města stát se vedlejším účastníkem řízení vedeném Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 40/17 dle předloženého návrhu.


2.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 225/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.07 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 226/2018
Rada města rozhodla schválit program na XXXV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24.05.2018 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                          ThMgr. Roland Solloch 
starosta města                                                     místostarosta města