Usnesení z 88. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 25.09.2014 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2015
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
1.05 Odpis pohledávek
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Výběrové řízení OŠKT
3.02 Veřejnoprávní smlouvy
3.03 Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku Nadace ČEZ
3.04 Návrh na odměnu ředitelce MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471, PO, v souvislosti s dosažením životního jubilea
3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2015
Usnesení č. 327/2014
Rada města rozhodla schválit harmonogram rozpočtových prací a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2015 dle předloženého návrhu.

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 328/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 329/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280
příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 330/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280,
příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.

1.05 Odpis pohledávek
Usnesení č. 331/2014/1
Rada města rozhodla odepsat pohledávku dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 331/2014/2
Rada města rozhodla vzít na vědomí odepsání daňových nedoplatků dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 332/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu T. S. na dobu určitou do 31.10.2015. 1. náhradník paní J. M. na dobu určitou do 31.10.2015. 2. náhradník pan J. B. na dobu určitou do 31.10.2015.


Žádost o pronájem městského bytu 1+2
Usnesení č. 333/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. T. na dobu určitou do 31.10.2015. 1. náhradník pan J. P. a paní K. H. na dobu určitou do 31.10.2015. 2. náhradník pan P. L. a paní L. P. na dobu určitou do 31.10.2015.Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 334/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2290/A/10, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům K. a V. P. na dobu určitou do 31.10.2015 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2290/A/8, ul. Prašná ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní L. J. a pan P. T. na dobu určitou do 31.10.2015. 2. náhradník pan R. H. a paní H. S. na dobu určitou do 31.10.2015 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu.

Žádost o pronájem náhradního bytu (garsoniéry) v DPS č. p. 3321/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 335/2014
Rada města rozhodla pronajmout náhradní byt (garsoniéru) v DPS č. p. 3321/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. P. dle předloženého návrhu.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost uzavření smlouvy na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 336/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemní vodovodní přípojky na p. p. č. 6752 a 6854/1 vše v k. ú. Varnsdorf dle GP 5035-124/2014 mezi městem Varnsdorf (povinný) a Karlem Voráčkem (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 337/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 4383 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a. s., IČ 49099469 a J. L. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná v den uzavření vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením práva služebnosti uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od kolaudace.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 338/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 4383 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a. s., IČ 49099469, Z. B. a P. B. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná v den uzavření vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením práva služebnosti uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od kolaudace.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 339/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení kanalizační přípojky na p. p. č. 781 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a M. Z. a N. Z. V. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná v den uzavření vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením práva služebnosti uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od kolaudace.

Žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 340/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 3814/9 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 341/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 6010 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost pronájem části p. p. č. 3096/1 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 342/2014/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 o výměře 75 m2 v k. ú. Varnsdorf paní J. H. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

a dále

Usnesení č. 342/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Varnsdorf paní E. K. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 343/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p. p. č. 7341 a na p. p. č. 7402/2 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a D. B. a I. B. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do pokladny města před podpisem vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o prodej p. p. č. 571 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 344/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 571 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o prodej části p. p. č. 934/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 345/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 934/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem nebytových prostor v č. p. 1254
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)

Uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce nemovitostí
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)

Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Opravy místní komunikace ul. Západní technologií ABS ve Varnsdorfu“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava fasády na MŠ 1428 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 346/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava fasády na MŠ 1428 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf uchazeči: S+K Rumburský stavební servis, spol. s r. o., Starokřečanská 91, 408 01 Rumburk, IČ 41327705.

a dále

Usnesení č. 346/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou S+K Rumburský stavební servis, spol. s r. o., Starokřečanská 91, 408 01 Rumburk, IČ 41327705 na akci „Oprava fasády na MŠ 1428 ve Varnsdorfu“ za cenu 1.091.726,28 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Výběrové řízení OŠKT
Usnesení č. 347/2014
Rada města rozhodla pověřit tajemníka MěÚ Varnsdorf jmenováním vedoucího OŠKT dle předloženého návrhu.

3.02 Veřejnoprávní smlouvy
Usnesení č. 348/2014
Rada města rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvu na zajištění přestupkové agendy s obcemi Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Chřibská dle předloženého návrhu.

3.03 Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku Nadace ČEZ
Usnesení č. 349/2014
Rada města rozhodla udělit souhlas s přijetím nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve výši 150.000 Kč Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, majetek pořízený z nadačního příspěvku zůstane ve vlastnictví příspěvkové organizace.

3.04 Návrh na odměnu ředitelce MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471, PO, v souvislosti s dosažením životního jubilea
Usnesení č. 350/2014
Rada města rozhodla schválit poskytnutí odměny paní E. T. ředitelce MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471, PO, při dovršení životního jubilea dle předloženého návrhu.

3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 351/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu tajemníka MěÚ.

3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 352/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 353/2014
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Předložení zprávy nezávislého auditora na p. o. Nemocnice Varnsdorf

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                 místostarosta města