Usnesení z 87. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 22. 12. 2005 od 10:00 hod. v kanceláři starosty městaRada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů pro PO Městská knihovna
b) Návrh na odpis pohledávek
c) Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2005
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků
b) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti
c) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
d) Návrh na jmenování členů redakce Hlasu severu
e) Návrh na jmenování vedoucího redaktora Hlasu severuUsnesení č. 150/2005
Rada města rozhodla:
1. Nepodat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Děčíně č.j. 13C 102/2005-34 ze dne 11. 11. 2005.

2. Uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem bytu v bytovém domě, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu ze dne 21. 12. 2005.

3. Neuplatnit možnost odstoupení od kupní smlouvy ze dne 17. 5. 2001 na prodej č.p. 1989 se st.p.č. 2547 a p.p.č. 25748, vše v k.ú. Varnsdorf dle čl. 5 této smlouvy.

4. Souhlasit s poskytnutím úvěru na opravy domu č.p. 1989 se st.p.č. 2547 a p.p.č. 2548, vše v k.ú. Varnsdorf u bankovního ústavu.
Usnesení č. 151/2005
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro PO Městská knihovna Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Odpis pohledávek (jejichž vymáhání by bylo neúměrně nákladné vzhledem k výši pohledávky a nevymahatelné z důvodu úmrtí dlužníků) v celkové výši 19.560,60 Kč dle předloženého návrhu.

3. Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2005 dle předloženého návrhu.

4. Vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

5. Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

6. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 152/2005
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Pana Jana Bechyně vedoucím redaktorem Hlasu severu s účinností od 1. 1. 2006.

P. Jiřího Suchardu, Roberta Dausche, RSDr. Miloslava Hocha, Zdeňka Sobotu a Romanu Macovou členy redakce Hlasu severu s účinností od 1. 1. 2006.