Usnesení z 86. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 8. 12. 2005 od 15:00 hod. v kanceláři starosty městaRada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů pro PO MŠ Seifertova
b) Změnu závazných ukazatelů pro PO MŠ Poštovní
c) Změnu závazných ukazatelů pro PO MŠ T. G. Masaryka
d) Změnu závazných ukazatelů a použití rezervního fondu PO ZŠ nám. E. Beneše
e) Změnu závazných ukazatelů pro PO ZŠ Bratislavská
f) Změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu pro PO JZŠ Edisonova
g) Vyúčtování sdružené investice
h) Rozpočtové provizorium na rok 2006
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky „Údržba vybrané veřejné zeleně“
b) Návrh na schválení ceníku prací za údržbu veřejné zeleně


Usnesení č. 145/2005
Rada města rozhodla:
1. Doporučit ZM schválit rozpočtové provizorium na rok 2006 dle předloženého návrhu.

2. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2763/21, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. Holbusové na dobu určitou do 31. 12. 2006 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf.

3. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2741/10, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl M. Makešové a panu F. Nožičkovi na dobu určitou do 31. 12. 2006.

4. Nepronajmout garsoniéru v č.p. 3300/28, ul. Kostelní, Varnsdorf panu P. Zalabovi.

5. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763/7, ul. Kovářská, Varnsdorf paní N. Maťové na dobu určitou do 31. 12. 2006.

6. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/12, ul. Kovářská, Varnsdorf paní L. Maťovi na dobu určitou do 31. 12. 2006.

7. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2763/1, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. Lorencové a panu J. Holmanovi na dobu určitou do 31. 12. 2006 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf.

8. Nevyhovět žádosti o pronájem bytu paní P. Bužíkové z důvodu, že město Varnsdorf nemá pro paní P. Bužíkovou vhodný volný byt k pronájmu.

9. Pronajmout garsoniéru v č.p. 3300/36, ul. Kostelní, Varnsdorf panu MUDr. V. Smolinskému na dobu určitou do 31. 12. 2006.

10. Zahájit soudní řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+2 v č.p. 2426, ul. Smetanova, Varnsdorf proti panu P. Mikeschovi (z důvodu neschváleného podnájmu a neužívání bytu).

11. Pronajmout garsoniéru v č.p. 3300/28, ul. Kostelní, Varnsdorf panu J. Endálovi na dobu určitou do 31. 12. 2006.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova paní P. Klugové do 31. 12. 2006.

13. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 1226/1 v k.ú. Varnsdorf.

14. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 1226/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že vzniknou dvě stejně velké parcely k výstavbě RD.

15. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 111 a část p.p.č. 116, vše v k.ú. Studánka.

16. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 111 a části p.p.č. 116, vše v k.ú. Studánka dle stávajícího užívání.

17. Ukončit nájemní smlouvu č. 20/2004/1 na pronájem části p.p.č. 1006 v k.ú.Varnsdorf ke dni 30. 11. 2005 dle žádosti nájemce.

18. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 1006 v k.ú. Varnsdorf.

19. Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení dle nájemní smlouvy č. 19/2004/1 do 31. 7. 2006.

20. Pronajmout část p.p.č. 220 o výměře 115 m2 v k.ú. Studánka manželům J. a A. Mannovým na dobu neurčitou za cenu 3,- Kč/m2/rok.

21. Pronajmout část p.p.č. 119/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Varnsdorf paní Š. Exnarové na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

22. Pronajmout část p.p.č. 5758 o výměře 113 m2 a část p.p.č. 5759 o výměře 387 m2, vše v k.ú. Varnsdorf paní J. Čapkové na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

23. Ukončit nájemní smlouvu č. 149/1997 na pronájem p.p.č. 74/5 a části p.p.č. 2576, vše v k.ú.Varnsdorf ke dni 31. 12. 2005 dle žádosti nájemce.

24. Ukončit nájemní smlouvu č. 59/2001 na pronájem části p.p.č. 5342/1 v k.ú.Varnsdorf ke dni 31. 12. 2005 dle žádosti nájemce.

25. Nezveřejnit záměr převést část objektu na p.p.č. 4306/2 v k.ú. Varnsdorf.

26. Souhlasit s umístěním reklamní tabule pro provoz cukrárny pana F. Dlaska na p.p.č. 99 v k.ú. Varnsdorf za cenu 500,- Kč/rok.

27. Souhlasit s uložením podzemní kabelové přípojky NN na p.p.č. 87/11, p.p.č. 87/12 a p.p.č. 87/26, vše v k.ú. Varnsdorf pro objekt v.d. Texstav č.p. 499, ul. Národní, Varnsdorf.

28. Pronajmout část střechy domu č.p. 2740 ve Varnsdorfu VOŠ a SPŠ Varnsdorf na 3 roky za cenu nájmu 500,00 Kč/měsíc.

29. Souhlasit s návrhem zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky „Údržba vybrané veřejné zeleně“.

30. Souhlasit se zvýšením ceníku prací v příloze č. 2 ke smlouvě o údržbě veřejné zeleně ve Varnsdorf ze dne 29. 5. 2003 dle předloženého návrhu.Usnesení č. 146/2005
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro PO MŠ Seifertova dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro PO MŠ Poštovní dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro PO MŠ T. G. Masaryka dle předloženého návrhu.

4. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro PO ZŠ nám. E. Beneše dle předloženého návrhu.

5. Z titulu funkce zřizovatele použití rezervního fondu PO ZŠ nám. E. Beneše dle předloženého návrhu.

6. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro PO ZŠ Bratislavská dle předloženého návrhu.

7. Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů pro PO JZŠ Edisonova dle předloženého návrhu.

8. Z titulu funkce zřizovatele změnu odpisového plánu pro PO JZŠ Edisonova dle předloženého návrhu.

9. Vypořádání sdružených prostředků Bytový dům Kostelní ul. Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 147/2005
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Vyúčtování sdružené investice Bytový dům Kostelní ul. Varnsdorf.

2. Dopis Českého zahrádkářského svazu, ZO Varnsdorf ze dne 2. 11. 2005.Usnesení č. 148/2005
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 131/2005/2 ze dne 8. 11. 2005.

2. Usnesení RM č. 125/2005/1 ze dne 20. 10. 2005.

3. Usnesení RM č. 131/2005/21 ze dne 8. 11. 2005.Usnesení č. 149/2005
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektu veřejné knihovny č.p. 1260, ul. Otáhalova, Varnsdorf, kterým se navyšuje cena díla o 200.217,- Kč s termínem plnění do 31. 12. 2005.

2. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci lávky pro pěší v ul. Barvířská, Varnsdorf, kterým se navyšuje cena díla o 291.684,70 Kč.

3. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci objektu č.p. 1838, ul. T. G. Masaryka, Varnsdorf, kterým se navyšuje cena díla o 636.588,00 Kč.

4. Místostarostu města jednáním s Českým zahrádkářským svazem, ZO Varnsdorf ve věci pronájmu pozemků.