Usnesení z 86. schůze Rady města Varnsdorf

 

, která se konala dne 21. 10. 2010 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821
b) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617
c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757
d) Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2010
e) Návrh na odpis pohledávek
f) Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30. 9. 2010
g) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260
h) Aktualizaci přílohy č. 1 Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Odvolání člena školské rady při IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 a jmenování nového člena
b) Rozhodnutí o veřejné zakázce
c) Podání žádosti o dotaci Podpora terénní práce pro rok 2011
d) Program na ustavující ZM

Usnesení č. 67/2010
Rada města rozhodla:
1. Odepsat pohledávky dle předloženého návrhu.

2. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. U. na dobu určitou do 31. 12. 2011 za podmínky navrácení garsoniéry v domě č.p. 2761/46, ul. Kovářská ve Varnsdorfu. 1. náhradník je sl. M. Ř. 2. náhradník je pan R. V.

3. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2740/8, ul. Křižíkova paní A. I. na dobu určitou do 31. 12. 2011. 1. náhradník je pan K. V. 2. náhradník je sl. R. V.


4. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2290/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu A. S. na dobu určitou do 31. 12. 2011. 1. náhradník je sl. M. M. 2. náhradník je sl. J. L .

5. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2290/8, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu V. P. a sl. K. N. na dobu určitou do 30. 6. 2011. 1. náhradník je sl. J. H. 2. náhradník je pan P. B. S náhradníky bude nájemní smlouva na byt uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2011.

6. Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2741/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům F. H. a M. H. na dobu určitou do 31. 12. 2011. 1. náhradníci jsou pan P. P. a paní V. S. 2. náhradník je paní M. N. na dobu určitou do 30. 6. 2011.

7. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v domě č.p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu s panem L. O. a paní H. V. na dobu určitou do 28. 2. 2011.

8. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. H. do 28. 2. 2011. 

9. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 87/12 a p.p.č. 87/26 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.700,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

10. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 4549/8 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

11. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky NN na p.p.č. 1110 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

12. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení NTL plynové přípojky na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor (R. D.)
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

13. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení NTL plynové přípojky na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor (K. a P. V.)
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

14. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení NTL plynové přípojky na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury, za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor (L. a K. V.)
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

15. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení NTL plynovodu na p.p.č. 5324/3, p.p.č. 5323 a p.p.č. 5263 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

16. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav potrubí splaškové kanalizace a vodovodního potrubí na p.p.č. 7078 v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.400,- Kč, z toho základ činí 2.000,- a 20% daň činí 400,- Kč. Částka je splatná do 15-ti dnů ode dne vkladu práva do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor.

17. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2449/2 a p.p.č. 2448/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

18. Doporučit ZM cenu 300,- Kč/m2 za prodej p.p.č. 2449/2 a p.p.č. 2448/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

19. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4306/57 v k.ú. Varnsdorf.

20. Doporučit ZM cenu 100,- Kč/m2 za prodej p.p.č. 4306/57 v k.ú. Varnsdorf.

21. Nezveřejnit záměr převést st.p.č. 5436/2 v k.ú. Varnsdorf.

22. Zveřejnit záměr pronajmout st.p.č. 5436/2 v k.ú. Varnsdorf.

23. Nezřídit věcné břemeno na st.p.č. 5436/2 v k.ú. Varnsdorf za účelem užívání nemovitosti.

24. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 8169 v k.ú. Varnsdorf.

25. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 147 a část p.p.č. 211 vše v k.ú. Varnsdorf.

26. Zadat geometrický plán na oddělení části p.p.č. 147 a části p.p.č. 211 vše v k.ú. Varnsdorf.

27. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 4962 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

28. Ukončit NS č. 13/2003 na pronájem části p.p.č. 3621 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2010.

29. Ukončit NS č. 22/2009 na pronájem části p.p.č. 3711/5 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2010.

30. Zřídit jedno vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo s registrační značkou: 4UO 7127 na parkovišti před domem č.p. 2810 v ul. Pražská pro pana R. S., bytem Pražská 2811, 407 47 Varnsdorf, který je držitelem průkazu ZTP s tím, že se žadatel bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 50%.

31. Souhlasit s provedením investice v areálu TSmV, ul. Sv. Čecha a v případě ukončení činnosti firmy EKO servis Varnsdorf a.s. (ze strany města) v areálu TSmV s odkoupením investice za zůstatkovou hodnotu určené znaleckým posudkem.

32. Ukončit nájem nebytových prostor na části p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf užívaných s.r.o. krenotech KRENO Varnsdorf ke dni 29. 10. 2010.

33. Souhlasit s podnájmem nebytového prostoru jedné místnosti o ploše 18,28 m2 ve 2. nadzemním podlaží objektu č.p. 737 (Pohádky) organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu.

34. O přidělení veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: Kanalizace a vodovod Varnsdorf“ – uchazeči: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

35. Souhlasit se zrušením výběrového řízení „Stavba horkovodní přípojky objektu č. p. 2045, ul. Národní, Varnsdorf“.

36. O přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“ – ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uchazeči: H – REKULTIVACE, a.s., Karlovarská 5329, 430 01 Chomutov, IČ: 25032739 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení č. 68/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451 na akci Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: Kanalizace a vodovod Varnsdorf“ za cenu 415.000,- Kč bez DPH.

2. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou H – REKULTIVACE, a.s., Karlovarská 5329, 430 01 Chomutov, IČ: 25032739 na akci „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“ za cenu 1.983.331,50 Kč bez DPH.

3. Starostu města uzavřením dodatku ke Smlouvě o připojení objektu č.p. 2045, ul. Národní, Varnsdorf ze dne 14. 5. 2011, kterým se upravuje termín dokončení horkovodní přípojky do 30. 6. 2011.

4. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby horkovodní přípojky se společností Teplárna a.s. Varnsdorf dle předložené nabídky s termínem dokončení stavby do 30. 6. 2011.


Usnesení č. 69/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Edisonova 2821 změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Národní 1617 změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 dle předloženého návrhu.
3. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Křižíkova 2757 změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 dle předloženého návrhu.

4. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2010 dle předloženého návrhu.

5. Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Otáhalova 1260 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu

6. Aktualizaci přílohy č. 1 Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj dle předloženého návrhu.

7. Časový plán k provedení roční, řádné inventarizace (včetně majetku načítaného inv. pistolí) dle předloženého návrhu.

8. Smlouvu č. 09035003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, podepsanou zástupcem Fondu dne 4. 10. 2010 a zároveň pověřit starostu města jejím podpisem.

9. Program na ustavující zasedání ZM, které se uskuteční ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Slib členů zastupitelstva města
2. Návrh jednacího a volebního řádu pro zasedání zastupitelstva města
3. Volba starosty města, volby místostarosty (-ů)
4. Volba dalších členů Rady města Varnsdorf
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Závěr.Usnesení č. 70/2010
Rada města rozhodla odvolat:
1. A. B. z funkce člena ŠR při IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 k 31. 10. 2010.

Usnesení č. 71/2010
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Bc. P. D. do funkce předsedy, J. Č., P. Š., Ing. P. B., M. F. do funkce členů Ústřední inventarizační komise.

2. J. Č. do funkce předsedy, M. F., P. V. do funkce členů a P. Š. do funkce náhradního člena Likvidační komise.

3. Mgr. L. O. do funkce člena ŠR při IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700 k 1. 11. 2010 do konce funkčního období.

Usnesení č. 72/2010
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30. 9. 2010 dle předloženého návrhu.

2. Podání žádosti o dotaci z projektu „Podpora terénní práce na rok 2011“, vyhlášené Úřadem vlády ČR v souladu se „Zásadami a podmínkami pro poskytování dotací na program Podpory terénní práce na rok 2011“ v minimální výši 30% spoluúčasti města z celkové výše projektu.

Usnesení č. 73/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 62/2010/42 ze dne 30. 9. 2010.

2. Usnesení RM č. 62/2010/38 ze dne 30. 9. 2010.

Ing. Josef Poláček   Mgr. Petr Šmíd
starosta města       místostarosta