Usnesení z 86. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 27.04.2018         

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018
Usnesení č. 202/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018 dle předloženého návrhu.
 

2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti
Nabytí nemovitosti – souboru 39 bytových jednotek v č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města

Usnesení č. 203/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města účastí v elektronické aukci, která se koná dne 02.05.2018 od 14:00 se záměrem nabytí části nemovitosti (souboru 39 bytových jednotek) č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města Varnsdorf, nejvyšší podání je stanoveno ve výši      . Kč. 

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                           Josef Hambálek        
starosta města                                                                      místostarosta města