Usnesení z 84. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 2. 9. 2010 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442
b) Změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Edisonova 2821
c) Změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469
d) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh na jmenování ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf
b) Poskytnutí finančního příspěvku TJ Slovanu Varnsdorf – oddíl atletiky
c) Úhradu neinvestičních nákladů za dítě v Dětském domově a Školní jídelně Lipová
d) Žádost o finanční podporu Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa - Liberec
e) Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pololetí roku 2010
f) Návrh na jmenování nové předsedkyně Bytové komise
g) Žádost o použití znaku města Varnsdorf
h) Program na zasedání ZM


Usnesení č. 57/2010
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. Š. na dobu určitou do 31. 10. 2011. 1. náhradník je J. J. na dobu určitou do       31. 12. 2010. 2. náhradník je P. D.

2. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní A. S. na dobu určitou do 31. 10. 2011. 1. náhradník je pan L. T. 2. náhradník je sl. J. Ch.

3. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu L. a J. D. na dobu určitou do 31. 10. 2011. 1. náhradník je L. K. 2. náhradník je V. P. a sl. K. N.

4. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení NN na p.p.č. 215, 452, 690, 693, 697, 726, 727, 743, 3, 15/1, 50, 52, 55, 56, 131, 133, 290, 303, 315, 316, 362, 363, 364/5, 365, 380, 382, 340, 344, 349, 359, 235, 760/1, 760/11, 795, 796, 806, 807, 867, 1134, 1135, 1139, 1140, 466, 572, 573, 580 všev k.ú. Studánka u Rumburku mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 93.141,60 Kč, z toho základ činí 77.618,- Kč a 20% daň činí 15.523,60 Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

5. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 802 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.440,- Kč, z toho základ činí 1.200,- Kč a 20% daň činí 240,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

6. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 5575, p.p.č. 5594, p.p.č. 5654/41 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 5.640,- Kč, z toho základ činí 4.700,- Kč a 20% daň činí 940,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

7. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 3300, p.p.č. 3798, p.p.č. 3874 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 14.133,60 Kč, z toho základ činí 11.778,- Kč a 20% daň činí 2.355,60 Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

8. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu chůze a jízdy na p.p.č. 7020 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 7022/2 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

9. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu odvodnění sklepa nemovitosti č.p. 2173 v k.ú. Varnsdorf na p.p.č. 7849/7 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky objektu č.p. 2173 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

10. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení NTL plynové přípojky na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a SČP Net, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

11. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační a vodovodní přípojky na p.p.č. 4196 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 4459 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

12. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 8173 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky č.p. 318 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

13. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 87/12 a p.p.č. 87/26 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.100,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

14. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2039 a p.p.č. 2040 vše v k.ú. Varnsdorf.

15. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5097 v k.ú. Varnsdorf a doporučit ZM cenu dle schválených zásad (200,- Kč/m2).
16. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 566 a p.p.č. 567 vše v k.ú. Varnsdorf.

17. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 3646/1 v k.ú. Varnsdorf.

18. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 2168/5 a stavbu garáže na st.p.č. 2168/5 vše v k.ú. Varnsdorf.

19. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 905 a p.p.č. 906 v k.ú. Studánka u Rumburku.

20. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2555/1 v k.ú. Varnsdorf.

21. Zadat zpracování návrhu průchodu pro pěší na ul. Poštovní ve Varnsdorfu.

22. Nezveřejnit záměr převést st.p.č. 5436/2 v k.ú. Varnsdorf.

23. Nezřídit věcné břemeno za účelem užívání nemovitosti č.p. 2934 v k.ú. Varnsdorf.

24. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení komunikace na p.p.č. 3610/1 v k.ú. Varnsdorf.

25. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3610/1, p.p.č. 7397/1 a st.p.č. 7397/2 vše v k.ú. Varnsdorf.

26. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 6248, p.p.č. 6249, p.p.č. 6250, p.p.č. 6251 a p.p.č. 6252 vše v k.ú. Varnsdorf.

27. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky NN na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury, za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

28. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky NN na p.p.č. 980/5, p.p.č. 995/4 a p.p.č. 990 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

29. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky NN na p.p.č. 1872 a p.p.č. 1928/1 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

30. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN na p.p.č. 2608, p.p.č. 2609, p.p.č. 2610, p.p.č. 2618, p.p.č. 2619, p.p.č. 2604/1 a p.p.č. 2604/2 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

31. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu a přípojek na p.p.č. 3973, p.p.č. 4043, p.p.č. 4169, p.p.č. 4206, p.p.č. 4383, p.p.č. 4397/1, p.p.č. 4474, p.p.č. 4666/2, p.p.č. 4670, p.p.č. 5548, p.p.č. 5595 a p.p.č. 5615 všev k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet,s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

32. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu a přípojek na p.p.č. 1646, p.p.č. 1661, p.p.č. 1709/1, p.p.č. 1709/3, p.p.č. 1722/2, p.p.č. 1761, p.p.č. 1872, p.p.č. 2189/1, p.p.č. 2189/2, p.p.č. 2189/3 a p.p.č. 8173 všev k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet,s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

33. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu a přípojek na p.p.č. 7, p.p.č. 19, p.p.č. 357, p.p.č. 3020 a p.p.č. 8174/3 všev k.ú. Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet,s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

34. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění a přístupu k vedení a přípojky NN na p.p.č. 2849/9 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Via Regia, občanské sdružení, IČ: 26677938 (oprávněný). Věcné břemeno se zřídí bezúplatně a na dobu určitou do 31. 12. 2030 za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

35. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění a v právu přístupu k FVE na budově č.p. 2821 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Via Regia, občanské sdružení, IČ: 26677938 (oprávněný). Věcné břemeno se zřídí bezúplatně a na dobu určitou do 31. 12. 2030. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

36. Prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 27/05/1 do 30. 9. 2011.

37. Pronajmout s.r.o. Výběžek.NET, IČ: 27316289, část střechy objektu č.p. 1602 v k.ú. Varnsdorf pro umístění zařízení pro přenos dat za cenu 514,- Kč/měsíc + DPH na dobu určitou do 2. 5. 2015. 

38. Pronajmout s.r.o. Výběžek.NET, IČ: 27316289, část střechy objektu č.p. 1700 v k.ú. Varnsdorf pro umístění zařízení pro přenos dat za cenu 514,- Kč/měsíc + DPH na dobu určitou do 15. 6. 2015. 

39. Pronajmout paní J. V. nebytové prostory v objektu na p.p.č 62/2 v k.ú. Varnsdorf v části 2. nadzemního podlaží za účelem zřízení a provozování kadeřnictví, kosmetiky a modeláře nehtů o celkové výměře 99,77 m2 za cenu 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

40. Souhlasit s příspěvkem na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 3.000,- Kč za dítě Š. H. s trvalým pobytem ve Varnsdorfu, umístěnou v zařízení Dětský domov a Školní jídelna Lipová.

41. Doporučit ZM neposkytnout finanční příspěvek Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa – Liberec.

42. Povolit použití znaku města Varnsdorf s.r.o. Mediatel na Zlatých stránkách Ústeckého kraje pro prezentaci města Varnsdorf.


Usnesení č. 58/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením mandátní smlouvy o výkonu inženýrských činností a služeb spojených s realizací akce „Oprava vodních záchytných nádrží, Varnsdorf“ dle cenové nabídky společnosti SČVK a.s.

Usnesení č. 59/2010
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní I. J. do funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2011 dle předloženého návrhu (usnesení bylo pozastaveno dle § 105, zák. č. 128/2000).

2. Paní M. G. do funkce předsedy Bytové komise do konce volebního období 2006 – 2010. 


Usnesení č. 60/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Městskému divadlu, stálé scéně, Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Partyzánů 1442 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Edisonova 2821 změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, náměstí E. Beneše 469 změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 dle předloženého návrhu.

4. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, náměstí E. Beneše 469 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

5. Výměnu bytu mezi paní P. M. a panem T. M. byt (1+1) v domě č.p. 3023/23, ul. Kmochova ve Varnsdorfu a paní M. S. byt č. 5 (1+3) v tom samém domě dle předloženého návrhu.

6. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli TJ Slovan Varnsdorf – oddíl atletiky na nadstandardní reprezentaci města.

7. Program na XXXVI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 30. 9. 2010 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.

Usnesení č. 61/2010
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pololetí roku 2010. 

Ing. Josef Poláček         Mgr. Petr Šmíd

starosta města             místostarosta