Usnesení z 84. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 10.07.2014 od 14:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Prostějov
2.02 Žádost SK Paintball Varnsdorf o změnu termínu akce „Varnsdorfský kilometr“
2.03 Zpráva České školní inspekce o kontrole dodržování právních předpisů a protokol o veřejnosprávní kontrole v Domě dětí a mládeže Varnsdorf.
2.04 Odvolání a jmenování do funkce manažera prevence kriminality
2.05 Návrh daru pro prvého narozeného občana města Varnsdorf
2.06 Návrh na stanovení platu ředitelce Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace.
2.07 Informace z komisí města
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 261/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu také na p. p. č. 6572/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost ukončení a pronájem části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 262/2014/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 86/1999.

a dále

Usnesení č. 262/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf paní B. P. o výměře 600 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

a dále

Usnesení č. 262/2014/3
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf paní L. P. o výměře 600 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
 

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 263/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodního řadu na p. p. č. 8168, p. p. č. 94, p. p. č. 93/1 a p. p. č. 92/1v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od kolaudace.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Žádost o souhlas se stavbou chodníku
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Žádost pronájem části p. p. č. 2528/1 a p. p. č. 2525 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 265/2014
Rada města rozhodla pronajmout paní S. S. část p. p. č. 2528/1 a část p. p. č. 2525 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 300 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost pronájem části p. p. č.3808/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 266/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 3808/1 v k. ú. Varnsdorf.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Opravy místní komunikace ul. Západní technologií ABS ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 267/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Opravy místní komunikace ul. Západní technologií ABS ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín 3, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 267/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín 3, IČ 25042751 na akci „Opravy místní komunikace ul. Západní technologií ABS ve Varnsdorfu“za cenu 775.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Mladoboleslavské ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 268/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Mladoboleslavské ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Technické služby města Varnsdorf, s. r. o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 268/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf, s. r. o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Mladoboleslavské ve Varnsdorfu“za cenu 464.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Opravy místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 269/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Opravy místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči:G&G – STAV s. r. o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, IČ 28853288.

a dále

Usnesení č. 269/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou G&G – STAV s. r. o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, IČ 28853288 na akci „Opravy místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace ve Varnsdorfu“ za cenu 1.620.508 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby u BG v ul. Střelecké ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 270/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby u BG v ul. Střelecké ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazečiStavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001.

a dále

Usnesení č. 270/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001 na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby u BG v ul. Střelecké ve Varnsdorfu“ za cenu 310.860 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby, opěrné zdi a zábradlí u prodejny Albert na ul. Národní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 271/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby, opěrné zdi a zábradlí u prodejny Albert na ul. Národní ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001.

a dále

Usnesení č. 271/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001 na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby, opěrné zdi a zábradlí u prodejny Albert na ul. Národní ve Varnsdorfu“ za cenu 239.160 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rekonstrukce ulice Křižíkovy včetně chodníků a sjezdu do MŠ ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 272/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Křižíkovy včetně chodníků a sjezdu do MŠ ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SILKOM, spol. s r. o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, IČ 46713158.

a dále

Usnesení č. 272/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SILKOM, spol. s r. o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, IČ 46713158 na akci „Rekonstrukce ulice Křižíkovy včetně chodníků a sjezdu do MŠ ve Varnsdorfu“ za cenu 2.467.359,01Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zkapacitnění přeložky vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf“
Usnesení č. 273/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Zkapacitnění přeložky vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf“dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči:VOKA CL s. r. o., Zahrádky 88, 471 01 Zahrádky, IČ 01544322.

a dále

Usnesení č. 273/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou VOKA CL s. r. o., Zahrádky 88, 471 01 Zahrádky, IČ 01544322 na akci „Zkapacitnění přeložky vodoteče Zaječí potok, Varnsdorf“za cenu 2.454.264,61Kč bez DPH.


Pronájem nebytových prostor v č. p. 3013, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 274/2014/1
Rada města rozhodla vyhovět žádosti MUDr. M. J. a pronajmout jí nevyužívanou místnost v č. p. 3013 o celkové výměře 18 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok + energie dle skutečných spotřeb, za účelem zřízení a provozování poradenské činnosti v oblasti zdravé výživy.

a dále

Usnesení č. 274/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 05.09.2001, kterým se rozšiřuje plocha pronajatých prostor o 18 m2 a s tím související zvýšení nájemného.


2. Různé

2.01 Žádost o finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Prostějov
Usnesení č. 275/2014
Rada města rozhodla nepřispět finančním příspěvkem na jednorázovou pobytovou akci pro těžce zdravotně postižené děti a mládež pod názvem „Mělnicko“. 


2.02 Žádost SK Paintball Varnsdorf o změnu termínu akce „Varnsdorfský kilometr“
Usnesení č. 276/2014
Rada města rozhodlaschválit SK Paintball Varnsdorf změnu termínu sportovní akce „Varnsdorfský kilometr“, 7. ročník dle předloženého návrhu.


2.03 Zpráva České školní inspekce o kontrole dodržování právních předpisů a protokol o veřejnosprávní kontrole v Domě dětí a mládeže Varnsdorf.
Usnesení č. 277/2014
Rada města rozhodlavzít na vědomí zprávy České školní inspekce z kontrolní a inspekční činnosti v Domě dětí a mládeže.


2.04 Odvolání a jmenování do funkce manažera prevence kriminality
Usnesení č. 278/2014/1
Rada města rozhodla odvolat paní Mgr. Romanu Cupalovou z funkce manažera Komise prevence kriminality.

a dále

Usnesení č. 278/2014/2
Rada města rozhodla jmenovat paní Lenku Holubovou, DiS., do funkce manažera Komise prevence kriminality.


2.05 Návrh daru pro prvého narozeného občana města Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


2.06 Návrh na stanovení platu ředitelce Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace.
Usnesení č. 279/2014
Rada města rozhodla stanovit plat paní Bc. Marcele Loukové, ředitelce Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2014 dle předloženého návrhu.


2.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


MARTIN LOUKA                                                                                                    KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                                   místostarosta města