Usnesení z 83. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 12.04.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Dotace na „1. ročník Sousedského plesu měst Varnsdorf-Großschönau-Seifhennersdorf”
2.02 Žádost o vydání souhlasu s pokračováním činnosti přípravných tříd
2.03 Dotace na projekt SRDCE REGIONU
2.04 Dodatek č. 15 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
2.05 Výzva ,,IROP – Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III“
2.06 Uzavření Příkazní smlouvy na zadání výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro realizaci projektu: „Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“
2.07 Uzavření Příkazní smlouvy na zadání výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro realizaci projektu: „Rekonstrukce BD na adresách Křižíkova 2740, Křižíkova 2741 a Prašná“
2.08 Informace z komisí města
2.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.10 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

 

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 146/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/16, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu P. B. na dobu určitou do 30.04.2019. Náhradník paní S. P. do 30.04.2019.   


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 147/2018
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 30/2018/1 ze dne 25.01.2018.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 148/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. R. do 31.12.2018. 2. náhradník pan J. D. a paní M. P. do 31.12.2018.


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 149/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 1954/11, ul. Legií ve Varnsdorfu panu D. H. na dobu určitou do 30.04.2019.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 6459/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 150/2018/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6459/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 150/2018/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6459/1 v k. ú. Varnsdorf tak, aby byla zachována průjezdnost a obslužnost stávajících okolních garáží.

a dále

Usnesení č. 150/2018/3
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města cenu za prodej části p. p. č. 6459/1 v k. ú. Varnsdorf ve výši 200 Kč/m2.


Žádost o prodej části p. p. č. 368/4 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 151/2018/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 151/2018/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku v celé šíři pozemku.

a dále

Usnesení č. 151/2018/3
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města cenu za prodej části p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku ve výši 200 Kč/m2.


Žádost o prodej části p. p. č. 910 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 152/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 910 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej nebo pronájem p. p. č. 519/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 153/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 519/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 2635/3, p. p. č. 2630, p. p. č. 2633 a p. p. č. 2637 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 154/2018
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2635/3 – trvalý travní porost o výměře 48 m2, p. p. č. 2630 – vodní plocha o výměře 39 m2, p. p. č. 2633 – zahrada o výměře 20 m2, p. p. č. 2637 – zahrada o výměře 144 m2 v k. ú. Varnsdorf panu Q. D. V. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 155/2018
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 384 - zahrada o výměře 7.237 m2 v k. ú. Varnsdorf Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, PO za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, užívání zahrady a využití pro odbornou výuku.


Návrh na uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě a smlouvě budoucí kupní smlouvě na výstavbu řadových garáží ve Varnsdorfu
Usnesení č. 156/2018
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek k NS č. 26/2016 na pronájem části 6258/13 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 150 m2 panu Ing. K. B. za cenu 3.000 Kč na dobu určitou 2 roky za účelem výstavby 3 řadových garáží.


Žádost o ukončení Pachtovní smlouvy
Usnesení č. 157/2018
Rada města rozhodla ukončit Pachtovní smlouvu č. 5/2016 na užívání části p. p. č. 5342/1 v    k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2018.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4008163/VB01, DC Studánka, p. p. č. 1158
Usnesení č. 158/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Studánka, p. p. č. 1158, nové kNN na části p. p. č. 833 a p. p. č. 881 v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 159/2018/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 69/2018 ze dne 08.02.2018.

a dále

Usnesení č. 159/2018/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace na části p. p. č. 5336 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 160/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 1457 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky nemovitosti (oprávnění) p. p. č. 7309 a p. p. č. 7310 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a  smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-4004409/VB/P001, DC Varnsdorf, Žilinská
Usnesení č. 161/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, Žilinská, nové kNN na části p. p. č. 1709/1, p. p. č. 1775/1, p. p. č. 1770/10, p. p. č. 1743, p. p. č. 1761, p. p. č. 1624, p. p. č. 1784 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 39.500 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Zpráva Ústřední inventarizační komise
Usnesení č. 162/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2017.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – I. část“
Usnesení č. 163/2018/1
Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky vyhlášené dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – I. část“.

a dále

Usnesení č. 163/2018/2
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky v souladu s článkem IV., odst. 4., Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – I. část“ vybranému dodavateli Technické služby města Varnsdorf, Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 163/2018/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – I. část“ s vybraným dodavatelem Technické služby města Varnsdorf, Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 za cenu 1.800.228,66 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování této akce zastupitelstvem města.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce velkého výtahu v bytovém domě č. p. 3014 ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 164/2018/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf „Rekonstrukce velkého výtahu v bytovém domě č. p. 3014 ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli MSV Liberec, s. r. o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČ 61328952.

a dále

Usnesení č. 164/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce velkého výtahu v bytovém domě č. p. 3014 ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“ s vybraným dodavatelem MSV Liberec, s. r. o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČ 61328952 za cenu 982.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu
– 3. etapa“
Usnesení č. 165/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu – 3. etapa“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 31.08.2018 a celkovou cenou díla  553.120,50 Kč bez DPH.  


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace Stavební opravy a úpravy objektu Mariánská 476, Varnsdorf“
Usnesení č. 166/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace – Stavební opravy a úpravy objektu Mariánská 476 Varnsdorf“ ze dne 28.06.2017 uzavřené mezi městem Varnsdorf a Ing. arch. Ondřejem Tučkem, Modřínová 1395/24, 182 00 – Praha 8, IČ 70735352, kterým se navyšuje cena díla o 240.000 Kč bez DPH.


2. Různé

2.01 Dotace na „1. ročník Sousedského plesu měst Varnsdorf-Großschönau-Seifhennersdorf”
Usnesení č. 167/2018/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o podané a schválené žádosti o dotaci z Fondu malých projektů (financovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko) na projekt „1. ročník Sousedského plesu měst Varnsdorf-Großschönau-Seifhennersdorf”.

a dále

Usnesení č. 167/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dotaci na projekt „1. ročník Sousedského plesu měst Varnsdorf-Großschönau-Seifhennersdorf” (reg. Číslo ERN-0634-CZ-28.02.2018) mezi městem Varnsdorf a Euroregionem Liberec.


2.02 Žádost o vydání souhlasu s pokračováním činnosti přípravných tříd
Usnesení č. 168/2018
Rada města rozhodla udělit souhlas s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2018/2019.


2.03 Projekt SRDCE REGIONU
Usnesení č. 169/2018
Rada města rozhodla schválit dohodu o spolupráci v rámci projektu SRDCE REGIONU pro díl o Šluknovsku za cenu 20.000 Kč včetně DPH.


2.04 Dodatek č. 15 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 170/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 15 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.


2.05 Výzva ,,IROP – Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III“
Usnesení č. 171/2018
Rada města rozhodla souhlasit s cenovou nabídkou firmy HS Occasion, s.r.o. Konviktská 291/24, 110 00 - Staré Město, Praha 1 pro zpracování a podání žádosti o dotaci dle výzvy ,,IROP – Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III“ dle předloženého návrhu.


2.06 Uzavření Příkazní smlouvy na zadání výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro realizaci projektu: „Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“
Usnesení č. 172/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy na akci: „Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“ se společností VIA Consult a.s. se sídlem Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 25084 275 za cenu 70.000 Kč bez DPH.


2.07 Uzavření Příkazní smlouvy na zadání výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro realizaci projektu: „Rekonstrukce BD na adresách Křižíkova 2740, Křižíkova 2741 a Prašná“
Usnesení č. 173/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy na akci: „Rekonstrukce BD na adresách Křižíkova 2740, Křižíkova 2741 a Prašná“ se společností VIA Consult a.s. se sídlem Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 25084 275 za cenu 70.000 Kč bez DPH.


2.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 174/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.10 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 175/2018
Rada města rozhodla schválit program na XXXIV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.04.2018 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                         Josef Hambálek 
starosta města                                                    místostarosta města