Usnesení z 83. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 26.06.2014 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.03 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2014 
1.04 Zpráva o výsledku prověření správnosti hospodaření v příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Proplacení výměny oken v bytě č. 6, č. p. 3014, Varnsdorf
3.02 Aktualizace vnitřního platového předpisu pro ředitele PO v gesci Odboru školství, kultury a tělovýchovy a návrh změn složek platu
3.03 Výjimky z počtu dětí v mateřských školách pro školní rok 2014/2015
3.04 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 235/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 236/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.03 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2014 
Usnesení č. 237/2014
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2014 externí auditorské společnosti dle předloženého návrhu.


1.04 Zpráva o výsledku prověření správnosti hospodaření v příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 238/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí Zpráva o výsledku prověření správnosti hospodaření za rok 2013 v příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 239/2014
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. K. a panu F. J. na dobu určitou do 30.06.2015. 2. náhradník paní Ž. K. do 30.06.2015. 2. náhradník paní J. M. do 30.06.2015.


Žádost o pronájem městského bytu 1+2 nebo 1+3
Usnesení č. 240/2014
Rada města rozhodla nepronajmout městský byt paní A. M. dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 241/2014
Rada města rozhodlapronajmoutbytu 1+3 v domě č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 30.06.2015. 1. náhradníci paní L. J. a pan P. T. do 30.06.2015. 2. náhradníci pan P. L. a paní L. P. do 30.06.2015.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 242/2014
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/43 paní A. K. do 30.09.2014.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 243/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční paní R. S. na dobu určitou do 30.06.2015.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 244/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf panu O. S. o výměře 900 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost pronájem části p. p. č. 7691 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 245/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7691 v k. ú. Varnsdorf panu P. D. o výměře 900 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 246/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení NN na p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost ukončení pronájmu nájemních smluv
Usnesení č. 247/2014
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvy číslo 64/2003 a číslo184/2000.


Stanovení finanční náhrady za zápis přestavku na p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf do KN
Usnesení č. 248/2014/1
Rada města rozhodla prohlásit část p. p. č. 4369/1 (dle GP č. 5022-92/2014 část označena jako díl „a“ p. p. č. 4369/1) v k. ú. Varnsdorf o výměře 0,28 m2 za přestavek.

a dále

Usnesení č. 248/2014/2
Rada města rozhodla nepožadovat finanční vyrovnání za zápis přestavku do katastru nemovitostí. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a návrhem na vklad uhradí paní M. M.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 249/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu“ zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: STRABAG a. s., Mírová 284/26, 417 03 Dubí, IČ 60838744.

a dále

Usnesení č. 249/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou STRABAG
a. s., Mírová 284/26, 417 03 Dubí, IČ 60838744 na akci„Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu“ za cenu 7.529.868,45 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce „Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu“ zastupitelstvem města.


Vitríny pro městské divadlo
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Pronájem nebytových prostor v č. p. 3013, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 250/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor v č. p. 3013 (označený jako místnost č. 16, 17 a 18).


Návrh na stanovení kupní ceny pozemků v lokalitě pro výstavbu RD – ul. Hradní - části p. p. č. 7721/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 251/2014
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej částí p. p. č. 7721/5 v k. ú. Varnsdorf ve výši 550 Kč/m2.


Návrh na přesun zubních ordinací z budovy č. p. 1254 do budovy polikliniky č. p. 2060 
Usnesení č. 252/2014
Rada města rozhodla zachovat provoz zubních ordinací v budově č. p. 1254 a nerealizovat stavební úpravy dle předloženého návrhu.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výměna oken ZŠ Bratislavská, č. p. 994 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 253/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken ZŠ Bratislavská, č. p. 994 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči:SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 40229017.

a dále

Usnesení č. 253/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 40229017na akci „Výměna oken ZŠ Bratislavská, č. p. 994 ve Varnsdorfu“za cenu 936.225,19 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Proplacení výměny oken v bytě č. 6, č. p. 3014, Varnsdorf
Usnesení č. 254/2014
Rada města Varnsdorf rozhodla vyhovět žádosti pana R. Š. dle předloženého návrhu.


3.02 Aktualizace vnitřního platového předpisu pro ředitele PO v gesci Odboru školství, kultury a tělovýchovy, návrh změn složek platu
Usnesení č. 255/2014/1
Rada města rozhodla schválit Vnitřní platový předpis PO v gesci Odboru školství, kultury a tělovýchovy, návrh změn složek platudle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 255/2014/2
Rada města rozhodla schválit výši osobních příplatků a platových tříd ředitelům PO dle předloženého návrhu.


3.03 Výjimky z počtu dětí v mateřských školách pro školní rok 2014/2015
Usnesení č. 256/2014
Rada města rozhodla schválit výjimky z počtu dětí v mateřských školách pro školní rok 2014/2015 dle předloženého návrhu.


3.04 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 257/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Varnsdorf za 1. pololetí 2014 dle pozměněného návrhu.


3.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 258/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 259/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu tajemníka MěÚ.


3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 260/2014
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2013
5.02 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s.
5.03 Schválení stanov společnosti REGIA a. s.
5.04 Společenská smlouva - Technické služby města Varnsdorf s. r. o.
5.05 Návrh dalšího postupu řešení krizové situace v prostorovém uspořádání společně užívaných prostor Technických služeb města Varnsdorf a EKO servisu Varnsdorf 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                                            KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                           místostarosta města