Usnesení z 82. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 12.06.2014 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.02 Zpráva o vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2013 
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Zpráva o činnosti a hospodaření TS Varnsdorf za rok 2013
3.02 Proplacení výměny oken v bytě č. 53, č. p. 3014, Varnsdorf
3.03 Schválení podání projektu z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 – 2. kolo a zajištění spolufinancování projektu
3.04 Návrh na jmenování ředitele Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
3.05 Návrh na jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
3.06 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci města Varnsdorf pro rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.07 Odvolání z funkce člena Kulturní komise Rady města Varnsdorf a Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Varnsdorf
3.08 Přerušení provozu školní družiny v době letních prázdnin 14.07. – 15.08.2014
3.09 Návrh nařízení města Varnsdorf č. 2/2014 Tržní řád
3.10 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2013
3.11 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci města Varnsdorf pro rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.12 Informace z komisí města
3.13 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.14 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1.Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 202/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.02 Zpráva o vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2013
Usnesení č. 203/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyúčtování příspěvků z rozpočtu města za rok 2013.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 204/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/20, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu A. B. na dobu určitou do dne 30.06.2015 dle předloženého návrhu. 


Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 205/2014
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. H. na dobu určitou do 30.06.2015. 1. náhradník pan D. Š. do 31.12.2014 dle předloženého návrhu. 2. náhradník pan J. D. do 30.06.2015.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 206/2014/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/46, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. S. na dobu určitou do 30.06.2015. 1. náhradník paní J. M. do 30.06.2015. 2. náhradník paní L. V. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 206/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/58, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. N. na dobu určitou do 30.06.2015. 1. náhradník paní Ž. K. do 30.06.2015. 2. náhradník paní K. K. a pan F. J. na dobu určitou do 30.06.2015.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 207/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. R. a paní Bc. V. S. na dobu určitou do 30.06.2015.


2.02 Majetkové záležitosti

Odstoupení od nájemní smlouvy
Usnesení č. 208/2014
Rada města rozhodla vypovědět smlouvu a tím ukončit nájemní smlouvu č. 16/2008. 


Odstoupení od nájemní smlouvy
Usnesení č. 209/2014
Rada města rozhodla vypovědět smlouvu a tím ukončit nájemní smlouvu č. 69/2004.


Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 4695 a části 4696/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 210/2014/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 46/2002.

a dále

Usnesení č. 210/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 a část p. p. č. 4696/1 vše v k. ú. Varnsdorf panu M. V. o výměře 375 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a o výměru 325 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 4695 a části 4696/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 211/2014/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 87/1999.

a dále

Usnesení č. 211/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 a část p. p. č. 4696/1 vše v k. ú. Varnsdorf paní J. P. o celkové výměře 540 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 212/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf paní I. P. o celkové výměře 600 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 213/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení splaškové kanalizace a pitné vody vše na p. p. č. 5263 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a J. G. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o prodej garáže na p. p. č. 30/15 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 214/2014/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést stavbu na p. p. č. 30/15 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 215/2014/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města stanovit cenu za prodej stavby na p. p. č. 30/15 v k. ú. Varnsdorf ve výši 1Kč.


Žádost o prodej části p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 216/2014
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf do doby změny územního plánu daného území na obytnou zástavbu nízkopodlažní.


Žádost o prodej části p. p. č. 4204/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 217/2014
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4204/1 v k. ú. Varnsdorf.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu“ 3. etapa
Usnesení č. 218/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu“ 3. etapa dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s. r. o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 218/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o. na akci „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu“ 3. etapa za cenu 687.600 Kč bez DPH.


Zrušení usnesení o rozhodnutí o veřejné zakázce - „Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf“
Usnesení č. 219/2014
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 173/2014/2 RM ze dne 15.05.2014.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf“
Usnesení č. 220/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města v souladu s § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí společností HARTEX CZ s. r. o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice, IČ 25048902 na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf“za cenu 4.506.084,20 Kč bez DPH.


Ukončení nájemní smlouvy - MUDr. Albrechtová
Usnesení č. 221/2014
Rada města rozhodla vyhovět žádosti MUDr. H. Albrechtové a ukončit nájem v č. p. 1254 dohodou k 31.08.2014.


3. Různé

3.01 Zpráva o činnosti a hospodaření TS Varnsdorf za rok 2013
Usnesení č. 222/2014
Rada města jako jediný společník v působnosti Valné hromady TS města Varnsdorf s. r. o. rozhodla schválit řádnou roční účetní závěrku TS města Varnsdorf s. r. o. k 31.12.2013 dle předloženého návrhu.


3.02 Proplacení výměny oken v bytě č. 53, č. p. 3014, Varnsdorf
Usnesení č. 223/2014
Rada města Varnsdorf rozhodla vyhovět žádosti pana V. M. dle předloženého návrhu.


3.03 Schválení podání projektu z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 – 2. kolo a zajištění spolufinancování projektu
Usnesení č. 224/2014
Rada města rozhodlaschválit podání projektu z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a zajistit jeho spolufinancování.


3.04 Návrh na jmenování ředitele Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 225/2014
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, jmenovat paní Bc. Marcelu Loukovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2014.


3.05 Návrh na jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 226/2014
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, jmenovat pana Mgr. Bc. Petra Šmídana vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2014.


3.06 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci města Varnsdorf pro rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 227/2014
Rada města rozhodla schválitfinanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu Bc. M. K. ve výši 10.000 Kč.


3.07 Odvolání z funkce člena Kulturní komise Rady města Varnsdorf a Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Varnsdorf
Usnesení č. 228/2014/1
Rada města rozhodla odvolat paní Bc. Lenku Holanovou z funkce člena Kulturní komise Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010 – 2014 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 228/2014/2
Rada města rozhodla odvolat paní Bc. Lenku Holanovou z funkce člena Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010 – 2014 na vlastní žádost.


3.08 Přerušení provozu školní družiny v době letních prázdnin 14.07. – 15.08.2014
Usnesení č. 229/2014
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu školních družin v době letních prázdnin od 14.07. – 15.08.2014 na Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace a Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace.


3.09 Návrh nařízení města Varnsdorf č. 2/2014 Tržní řád

Usnesení č. 230/2014
Rada města rozhodla vydat nařízení města Varnsdorf č. 2/2014 Tržní řád dle předloženého návrhu.


3.10 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2013
Usnesení č. 231/2014/1
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 231/2014/2
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 231/2014/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 231/2014/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 231/2014/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 231/2014/6
Rada města rozhodla neschválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 231/2014/7
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.

a dále

Usnesení č. 231/2014/8
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024.

a dále

Usnesení č. 231/2014/9
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

a dále

Usnesení č. 231/2014/10
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.
a dále

Usnesení č. 231/2014/11
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757.

a dále

Usnesení č. 231/2014/12
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180.

a dále

Usnesení č. 231/2014/13
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

a dále

Usnesení č. 231/2014/14
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 231/2014/15
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 231/2014/16
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260.

a dále

Usnesení č. 231/2014/17
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 231/2014/18
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf.


3.11 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci města Varnsdorf pro rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 232/2014
Rada města rozhodlaposkytnout finanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf – oddíl basketbalu ve výši 6.000 Kč. 


3.12 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.13 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 233/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.14 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 234/2014
Rada města rozhodla schválit program na XXXVI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.06.2014 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


MARTIN LOUKA                                                                            KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                                           místostarosta města