Usnesení z 81. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 24. 6. 2010 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Aktualizaci vnitřního předpisu Směrnice Pokladní řád
b) Dodatek č. 2 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
c) Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2010 
d) Změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280 
e) Poskytnutí souhlasu k přijímání finančních darů v roce 2010 Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280
f) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821
g) Odpis pohledávek
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Vyhlášení konkursu a návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260 
b) Žádosti o finanční příspěvek
c) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
d) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
e) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf
f) Žádosti o povolení použití znaku města
g) Žádosti o schválení veřejné hudební produkce
h) Program na zasedání ZM


Usnesení č. 47/2010
Rada města rozhodla:
1. Zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2010 externí auditorské společnosti.

2. Z titulu funkce zřizovatele poskytnout Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 souhlas k přijímání finančních darů účelově neurčených v roce 2010 dle předloženého návrhu.


3. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/28, ul. Edisonova, Varnsdorf paní J. M. na dobu určitou do 30. 6. 2011. 1. náhradník je pí A. S. 2. náhradník je pí J. J. na dobu určitou do 31. 12. 2010. 

4. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2740/22, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní J. P. na dobu určitou do 30. 6. 2011. 1. náhradník je pí V. Š. 2. náhradníci jsou manželé L. a J. D. na dobu určitou do 31. 12. 2010.

5. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektro přípojky na p.p.č. 4577, p.p.č. 4605/2 a p.p.č. 4605/3 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Větrníky.EU s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

6. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 5508 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

7. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 3380/2 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

8. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 4877 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.800,- Kč, z toho základ činí 1.500,- a 20% daň činí 300,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

9. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 1152 v k.ú. Varnsdorf.

10. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 380/1 v k.ú. Varnsdorf.

11. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 4087 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 4067 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

12. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení VN a RVN na p.p.č. 4962 a p.p.č. 5202 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

13. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektro přípojky na p.p.č. 4166 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

14. Pronajmout část p.p.č. 3344 o výměře 200 m2 a část p.p.č. 3345 o výměře 240 m2 vše v k.ú. Varnsdorf paní C. L. za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

15. Pronajmout část p.p.č. 183/1 o výměře 300 m2 v k.ú. Varnsdorf paní J. K. za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

16. Pronajmout část p.p.č. 1686 o výměře 197 m2 v k.ú. Varnsdorf paní L. J. za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

17. Pronajmout část p.p.č. 3344 o výměře 375 m2 v k.ú. Varnsdorf paní V. J. za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

18. Pronajmout část p.p.č. 411/1 o výměře 652 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. H. za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


19. Pronajmout část p.p.č. 3240 o výměře 494 m2(dle geometrického plánu 3831-2/2007 část označena jako 3240/3), část p.p.č. 3241 o výměře 47 m2(dle geometrického plánu 3831-2/2007 část označena jako 3241/3), st.p.č. 3239 o výměře 85 m2 manželům A. a A. V. na dobu 24 měsíců za cenu 3,- Kč/m2 za účelem výstavby obytného středopodlažního objektu dle podmínek smlouvy a doporučuje ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

20. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6033 v k.ú. Varnsdorf.

21. Zadat geometrický plán na zaměření p.p.č. 6033 v k.ú. Varnsdorf.

22. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 2563/4 a stavbu bez č.p. na p.p.č. 2563/4 vše v k.ú. Varnsdorf.

23. Zadat geometrický plán na oddělení části p.p.č. 2563/4 v k.ú. Varnsdorf.

24. Zveřejnit záměr pronajmout st.p.č. 48, část p.p.č. 51 a část p.p.č. 53 vše v k.ú. Varnsdorf.

25. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 1761 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 1727/1 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy

26. Zadat geometrický plán na oddělení části p.p.č. 3172 v k.ú. Varnsdorf.

27. Doporučit ZM převést část p.p.č. 3172 v k.ú. Varnsdorf za 200,- Kč/m2.

28. Snížit cenu pro prodej objektu občanské vybavenosti č. p. 3044 a části p. p. č. 2530 vše v k.ú. Varnsdorf na 1.500.000,- Kč.

29. Zřídit jedno vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo s registrační značkou: AU27686 na parkovišti před domem č.p. 3021 v ul. Karolíny Světlé pro pana J. Z., bytem Karolíny Světlé č.p. 3021, 407 47 Varnsdorf s tím, že se žadatel bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 50%.

30. Odepsat z registru majetku a účetnictví města autobusovou čekárnu na Studánce v hodnotě 51.697,-Kč z důvodu zničení požárem.

31. Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Revitalizace veřejných prostranství ve Varnsdorfu, ETAPA A“ - se spolufinancováním města ve výši 7,5%, tj. 3.207.075,- Kč z celkových způsobilých výdajů projektu 42.761.000,- Kč a se zajištěním předfinancování dvou etap projektu ve výši 34.213.000,- Kč z rozpočtu města.


32. O přidělení veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů, zateplení fasády a střešního pláště na objektu 13. MŠ T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf“ – dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP (ZMR 3. kategorie) uchazeči: KN – STAV s. r. o., Mimoňská 184, 471 23 Zákupy, IČ: 49101374, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

33. O přidělení veřejné zakázky “Údržba vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: EKO servis Varnsdorf a. s., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ:25042149, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

34. O přidělení veřejné zakázky „Oprava vodní záchytné nádrže „U BILLY“ a přívodního koryta, Varnsdorf“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Děčín, IČ: 41326687, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

35. O přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vodní záchytné nádrže „Kočka“, Varnsdorf“ dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Děčín, IČ: 41326687, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

36. O přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vodní záchytné nádrže „Valcha“, Varnsdorf“ dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Děčín, IČ: 41326687, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

37. Uzavřít smlouvu o umístění zařízení s občanským sdružením VIA Regia za účelem umístění solárního fotovoltaického systému na střeše ZŠ Edisonova 2821 dle předloženého návrhu.

38. Doporučit ZM ukončit členství ve Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.

39. Zveřejnit záměr pronajmout části střech objektů č.p. 1602 a 1700 v k.ú. Varnsdorf.

40. Souhlasit s užíváním ½ hřiště na p.p.č. 4210 v k.ú. Varnsdorf pro zkušební zřízení paintballového hřiště na období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 (po uzavření písemné dohody mezi Městem Varnsdorf a panem J. H.).

41. Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v objektu na p.p.č. 62/2 v k.ú. Varnsdorf.

42. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/3, ul. Lesní, Varnsdorf manželům A. a M. R.

43. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/21, ul. Lesní, Varnsdorf pí M. E.

44. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/50, ul. Lesní, Varnsdorf pí H. V.

45. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/71, ul. Lesní, Varnsdorf pí M. M. za podmínky navrácení bytu v domě č.p. 2761/28, ul. Kovářská ve Varnsdorfu.


46. Vyhlásit konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, Otáhalova 1260 ve znění dle předloženého návrhu.

47. Neposkytnout finanční dar Zdravotní záchranné službě Ústeckého kraje p.o., stanoviště záchranné služby v Rumburku.

48. Doporučit ZM, aby pověřilo Kontrolní výbor a Finanční výbor do 20. 8. 2010 kontrolou žádostí Gymnázia Varnsdorf a Sdružení občanů FK Varnsdorf.

49. Nepovolit použití znaku města Varnsdorf panu P. V. za účelem využití jako součásti grafiky potisku trika případně mikiny.

50. Povolit použití znaku města Varnsdorf panu R. D. na plakát při příležitosti konání akce RODEO (setkání koní) ve dnech 6. 8. – 8. 8. 2010. 

Usnesení č. 48/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Směrnici Pokladní řád dle předloženého návrhu.

2. Dodatek č. 2 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 změnu závazných ukazatelů a změnu odpisového plánu na rok 2010 dle předloženého návrhu.

4. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Edisonova 2821 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

5. Výměnu bytu mezi manžely K. a Z. J. bytem 1+1 v domě č.p. 3014/33, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu a paní M. K. bytem 1+3 v domě č.p. 3023/42, ul. Kmochova ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

6. Uzavření „Dohody o společném postupu a vzájemné spolupráci“ mezi Ústeckým krajem a městem Varnsdorf při územně plánovací činnosti na jeho správním území dle předloženého návrhu.

7. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli Mgr. J. N. na nadstandardní reprezentaci města.

8. Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

9. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

10. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

11. Program na XXXV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24. 6. 2010 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Souhlas se vstupem města Varnsdorf do Destinačního fondu Českého Švýcarska
3.02 Zpráva o činnosti Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg v roce 2009
3.03 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. v roce 2009
3.04 Návrh na zrušení usnesení č. 11/2004 ze dne 01. 04. 2004
3.05 Poskytnutí finančního příspěvku na koncert Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa - Liberec
3.06 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.

Usnesení č. 49/2010
Rada města rozhodla neschválit:
1. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „RODEO (setkání koní)“ na otevřeném prostranství ve dnech 6. 8. – 8. 8. 2010 po 22:00 hod.

2. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „VDF HELP FEST“ na otevřeném prostranství ve dnech 20. 8. – 22. 8. 2010 po 22:00 hod.

3. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Posezení na terase s muzikou“ na otevřeném prostranství ve dnech dle předloženého návrhu po 22:00 hod.

4. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Posezení na terase s muzikou“ na otevřeném prostranství ve dnech 18. 6. 2010 a 28. 8. 2010 po 22:00 hod.

Usnesení č. 50/2010
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Odpis pohledávek dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 51/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou KN – STAV s. r. o., Mimoňská 184, 471 23 Zákupy, IČ: 49101374 na akci „Výměna výplní otvorů, zateplení fasády a střešního pláště na objektu 13. MŠ T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf“ za cenu 2.675.221,90 Kč bez DPH.

2. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou EKO servis Varnsdorf a. s., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ:25042149 na akci “Údržba vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu“, Varnsdorf“ za cenu 8.137.934,50 Kč bez DPH.

3. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou HC Partner s.r.o., Český Brod na zpracování realizačního projektu na akce Oprava vodních záchytných nádrží „U BILLY“ a přívodního koryta, „Kočka“ a „Valcha Varnsdorf s cenou díla 182.516,- Kč vč. DPH.

4. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Děčín, IČ: 41326687 na akci: „Oprava vodní záchytné nádrže „U BILLY“ a přívodního koryta, Varnsdorf“ s cenou díla 7.361.702,40 Kč vč. DPH.

5. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Děčín, IČ: 41326687 na akci: „Oprava vodní záchytné nádrže „Kočka“, Varnsdorf“ s cenou díla 5.399.426,40 Kč vč. DPH.

6. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Děčín, IČ: 41326687 na akci: „Oprava vodní záchytné nádrže „Valcha“, Varnsdorf“ s cenou díla 5.388.423,60 Kč vč. DPH.


Usnesení č. 52/2010
Rada města rozhodla uložit:
1. Komisi pro tělovýchovu a sport a Komisi pro výchovu a vzdělávání do 20. 8. 2010 zpracovat žádosti Gymnázia Varnsdorf a Sdružení občanů FK Varnsdorf a předložit k rozhodnutí ZM.


Usnesení č. 53/2010
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, Otáhalova 1260, Varnsdorf.


Usnesení č. 54/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 37/2010/2 ze dne 27. 5. 2010. 

2. Usnesení RM č. 107/2009/11 ze dne 10. 12. 2009.

3. Usnesení RM č. 37/2010/84 ze dne 27. 5. 2010. 

 

Ing. Josef Poláček    Mgr. Petr Šmíd

starosta města        místostarosta