Usnesení z 81. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

 

z 81. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 08. 03. 2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

__________________________________________________________________________________________

Program jednání rady města:

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

2.02 Majetkové záležitosti

3. Různé

3.01 Opatření obecné povahy

3.02 Poskytnutí sponzorského daru pro dětský domov v Lipové

3.03 Informace z komisí města

3.04 Program na zasedání ZM

4. Diskuse

5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města

Usnesení č. 94/2018

Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+3

Usnesení č. 95/2018

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. Š. a paní P. S. na dobu určitou do 31.03.2019. Náhradník pan M. B. a paní M. L. na dobu určitou do 31.03.2019.

 

Návrh na pronájem bytu 1+1 v č. p. 3307/8, ul. Nemocniční

Usnesení č. 96/2018

Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. K. na dobu určitou do 31.12.2018.

 

Návrh na pronájem BZU 1+KK

Usnesení č. 97/2018

Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě s pečovatelskou službou č. p. 2970/38, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. G. na dobu určitou do 31.03.2019.

 

Návrh na pronájem bytu č. 32 (1+KK) v č. p. 3300, ul. Kostelní

Usnesení č. 98/2018

Rada města rozhodla pronajmout byt č. 32 (1+KK) v družstevním domě č. p. 3300, ul. Kostelní ve Varnsdorfu novému členovi Bytového družstva Varnsdorf paní I. S. na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 

 

 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 6234/33 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 99/2018/1

Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6234/33 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 99/2018/2

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést část p. p. č. 6234/33 v k. ú. Varnsdorf za cenu 200 Kč/m2.

 

Žádost o prodej p. p. č. 476/1, p. p. č. 476/2 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 100/2018/1

Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 476/1, p. p. č. 476/2 a p. p. č. 477/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 100/2018/2

Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na zaměření skutečného stavu p. p. č. 476/1, p. p. č. 476/2 v k. ú. Varnsdorf, případné oddělení dle skutečného užívání.

 

Žádost o prodej p. p. č. 948 a p. p. č. 947/1 v k. ú. Studánka u Rumburku

Usnesení č. 101/2018/1

Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 948 a p. p. č. 947/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 101/2018/2

Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na zaměření skutečného stavu p. p. č. 948, p. p. č. 947/1 v k. ú. Studánka u Rumburku, případné oddělení dle skutečného užívání.

 

Žádost o prodej p. p. č. 3758 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 102/2018

Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3758 v k. ú. Varnsdorf.

 

Návrh na nabytí pozemků pod garážemi na ul. Východní ve Varnsdorfu

Usnesení č. 103/2018

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví p. p. č. 1519/66, p. p. č. 1519/67, p. p. č. 1519/68, p. p. č. 1519/69, p. p. č. 1519/74, p. p. č. 1519/75, p. p. č. 1519/76, p. p. č. 1519/77, p. p. č. 1519/78, p. p. č. 1519/79, p. p. č. 1519/82, 1519/83, p. p. č. 1519/84, p. p. č. 1519/85, p. p. č. 1519/86, 1519/87, p. p. č. 1519/90, p. p. č. 1519/91, p. p. č. 1519/92, p. p. č. 1519/94, p. p. č. 1519/96 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu dle schválených zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf.

 

Návrh na nabytí objektu č. p. 1151 s přilehlými pozemky a č. p. 3147 s pozemkem vše v k. ú. Varnsdorf 

Usnesení č. 104/2018/1

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví č. p. 1151, p. p. č. 2697, p. p. č. 2698, p. p. č. 2695/2 a p. p. č. 2734 vše v k. ú. Varnsdorf za maximální cenu 350.000 Kč.

a dále

Usnesení č. 104/2018/2

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví č. p. 3147 a p. p. č. 2666/2 v k. ú. Varnsdorf za maximální cenu 450.000 Kč.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 6900/1, části p. p. č. 6898 a části p. p. č. 6897/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 105/2018

Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6900/1 – trvalý travní porost, část p. p. č. 6898 – trvalý travní porost a část p. p. č. 6897/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 1.034 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.

 

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4007781, DC Varnsdorf, ul. Hradní p. p. č. 7721/5

Usnesení č. 106/2018

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, ul. Hradní p. p. č. 7721/5, nové kNN na části p. p. č. 781, p. p. č. 1012, p. p. č. 1013, p. p. č. 1034, p. p. č. 7706, p. p. č. 7721/5, p. p. č. 7721/11, p. p. č. 7721/12, p. p. č. 7721/13, p. p. č. 7721/14, p. p. č. 7721/15, p. p. č. 7721/16, p. p. č. 7721/17, p. p. č. 7721/18, p. p. č. 7721/21 a p. p. č. 7721/22 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 19.660 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 107/2018

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Pražská, číslo stavby 7700100492, na části p. p. č. 2767, p. p. č. 2849/3, p. p. č. 2849/5, p. p. č. 2919/36 a p. p. č. 2919/23 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s. r. o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Nabytí nemovitosti – souboru 23 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Žitavská č. p. 2764 na p. p. č. 6210 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města

Usnesení č. 108/2018

Rada města rozhodla pověřit starostu města účastí v elektronické aukci, která se koná dne 14.03.2018 od 14:00 se záměrem nabytí části nemovitosti (souboru 23 bytových jednotek) č. p. 2764 na p. p. č. 6210 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města Varnsdorf, nejvyšší podání je stanoveno ve výši ……. Kč. 

 

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Oprava chodníku ul. Partyzánů od ul. Otáhalova po ul. Revoluční ve Varnsdorfu“

Usnesení č. 109/2018

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Partyzánů od ul. Otáhalova po ul. Revoluční ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o. s termínem dokončení do 30.06.2018 a celkovou cenou díla 732.483,00 Kč bez DPH.  

 

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Oprava chodníku ul. Legií od ul. Partyzánů po ul. Kolárova č. p. 2577 ve Varnsdorfu“

Usnesení č. 110/2018

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Legií od ul. Partyzánů po ul. Kolárova č. p. 2577 ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o. s termínem dokončení do 30.06.2018 a celkovou cenou díla 852.040,00 Kč bez DPH.  

 

Uzavření smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Legií“

Usnesení č. 111/2018

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Legií“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o., s termínem dokončení do 31.07.2018 a celkovou cenou díla  594.114,00 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování Zastupitelstvem města Varnsdorf.

 

Uzavření smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Chmelařská“

Usnesení č. 112/2018

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Chmelařská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o., s termínem dokončení do 31.07.2018 a celkovou cenou díla 448.696,00 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování Zastupitelstvem města Varnsdorf.

 

Uzavření smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Hrnčířská“

Usnesení č. 113/2018

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Hrnčířská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o., s termínem dokončení do 31.07.2018 a celkovou cenou díla 173.454,00 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování Zastupitelstvem města Varnsdorf.

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Provedení výměny výložníků a svítidel na stožárech v majetku ČEZ Distribuce a. s. – 2. etapa “

Usnesení č. 114/2018

Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na provedení výměny výložníků a svítidel na stožárech v majetku ČEZ Distribuce a. s. se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o., s termínem dokončení do 31.10.2018 a celkovou cenou díla  1.799.892 Kč bez DPH.

 

Uzavření Dohody o provedení hrubých terénních úprav a využití vytěžené zeminy

Usnesení č. 115/2018

Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o provedení hrubých terénních úprav a využití vytěžené zeminy z p. p. č. 329/1, 336/1, 339, 338, 335/2, 342 vše v k. ú. Varnsdorf a zároveň pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na terénní úpravy na p. p. č. 329/1, 336/1, 339, 338, 335/2, 342 vše v k. ú. Varnsdorf se společností Festis Alfa spol. s r. o. za cenu 1.000.000 Kč včetně DPH.

 

 

3. Různé

3.01 Opatření obecné povahy

Usnesení č. 116/2018

Rada města rozhodla požádat pověřený obecný úřad o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů dle předloženého návrhu.

 

3.02 Poskytnutí sponzorského daru pro dětský domov v Lipové

Usnesení č. 117/2018

Rada města rozhodla souhlasit s poskytnutím daru 8 ks jízdních kol v celkové hodnotě 14.800 Kč Dětskému domovu a Školní jídelně, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, IČ 00412074.

 

3.03 Informace z komisí města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3.04 Program na zasedání ZM

Usnesení č. 118/2018

Rada města rozhodla schválit program na XXXIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 22.03.2018 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1. Převody majetku města

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé

4. Finanční záležitosti

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 

 

4. Diskuse

4.01 Nesouhlas se zrušením přejezdu

Usnesení č. 119/2018

Rada města rozhodla pověřit starostu města, aby vyjádřil nesouhlas se zrušením přejezdu u hlavního vlakového nádraží v ul. Kozlova z důvodu nesouhlasu obyvatel této lokality a zachování přístupnosti této lokality.

 

 

5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                           Josef Hambálek        

starosta města                                                                       místostarosta města