Usnesení z 81. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 29.05.2014 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Aktualizace vnitřního platového předpisu pro ředitele PO v gesci Odboru školství, kultury a tělovýchovy, návrh změn složek platu
2.02 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci města Varnsdorf pro rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
2.03 Jmenování do Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
2.04 Žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM o finanční dar
2.05 Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
2.06 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti


Žádosti o pronájem bytů 1+1
Usnesení č. 187/2014/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/17, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. a panu F. K. na dobu určitou do 30.06.2015. 1. náhradník paní K. S. do 30.06.2015. 2. náhradník paní I. O. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 187/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. M. dobu určitou do 30.06.2015. 1. náhradník paní J. M. do 30.06.2015. 2. náhradník paní L. N. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 187/2014/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. N. na dobu určitou do 30.06.2015. 1. náhradník paní J. S. do 30.06.2015. 2. náhradník paní L. V. do 30.06.2015.


Žádosti o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 188/2014/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 2970/15, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. B. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 188/2014/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/25, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a J. B. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 188/2014/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/28, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům E. a A. H. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 188/2014/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. H. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 188/2014/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 2970/8, ul. Lesní ve Varnsdorfu      paní L.V. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 188/2014/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Č. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 188/2014/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu Fr. V. na dobu určitou do 30.09.2015.


Přechod nájmu ze zákona
Usnesení č. 189/2014
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu ve věci přechodu nájmu bytu v domě č. p. 3014/26, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


1.02 Majetkové záležitosti

Nabytí p. p. č. 4306/167 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 190/2014
Rada města rozhodla doporučit Zastupitelstvu města nenabýt část p. p. č. 4306/167 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části 754 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 191/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 754 o výměře 350 m2 v k. ú. Varnsdorf paní R. Ch., za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o ukončení pronájmu na část 894 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 192/2014
Rada města rozhodla ukončit pronájem paní Š. F. na část p. p. č. 894 v k. ú. Varnsdorf.


Zřízení venkovní učebny (altánu) MŠ Poštovní
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Dodatek č. 1 na akci „Výměna oken v bytovém domě č.p. 3014 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 193/2014/1
Rada města rozhodla schválit záměr provést nové dozdívky balkonů v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu .

a dále

Usnesení č. 193/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 na akci „Výměna oken v bytovém domě č.p. 3014 ve Varnsdorfu“, kterém se navyšuje celková cena díla na 1.962.739 Kč včetně DPH z důvodu provedených víceprací.


Návrh celoplošných oprav komunikací a chodníků pro rok 2014 
Usnesení č. 194/2014/1
Rada města rozhodla schválit Návrh celoplošných oprav místních komunikací a chodníků na rok 2014 ze dne 19.05.2014.

a dále

Usnesení č. 194/2014/2
Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy komunikací: ul. Hřbitovní k č. p. 2425, ul. Hřbitovní k č. p. 3175, ul. Hřbitovní k č. p. 3364, ul. Na Měkovině, ul. Severská I, ul. Severská II, ul. Zhořelecká, ul. Hraniční stezka, ul. Karlova k č. p. 2795, ul. Studánka I, ul. Studánka II, ul. Západní, ul. Nezvalova k MŠ.

a dále

Usnesení č. 194/2014/3
Rada města rozhodla vyhlásit výběrová řízení na akci celoplošné opravy chodníků: ul. Střelecká u BG, ul. Mladoboleslavská, ul. Národní u Alberta, ul. Kostelní za č. p. 2632-34, ul. Mariánská od Melantrichovy.


Smlouva o spolupráci při rekonstrukci chodníku a opěrné zdi na Národní ul. ve Varnsdorfu
Usnesení č. 195/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci při rekonstrukci chodníku a opěrné zdi na Národní ul. ve Varnsdorfu uzavřené mezi městem Varnsdorf a společností SWPF CZ Retail s. r. o.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu sportovní haly“, Západní č. p. 2984 ve Varnsdorf
Usnesení č. 196/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu sportovní haly“, Západní č. p. 2984 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči:J. I. H. – sportovní stavby s. r. o., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČ 24289779.

a dále

Usnesení č. 196/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou J. I. H. – sportovní stavby s. r. o., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČ 24289779 na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu sportovní haly“, Západní č. p. 2984 ve Varnsdorfu“ za cenu 588.888,89 Kč bez DPH.


2. Různé

2.01 Aktualizace vnitřního platového předpisu pro ředitele PO v gesci Odboru školství, kultury a tělovýchovy, návrh změn složek platu
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


2.02 Poskytnutí finančního příspěvku na nadstandardní reprezentaci města Varnsdorf pro rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 197/2014/1
Rada města rozhodla schválitfinanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, ve výši 6.000 Kč.

a dále

Usnesení č. 197/2014/2
Rada města rozhodlaschválitfinanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf sportovnímu oddílu Northern Strongman Varnsdorf o. s. ve výši 6.000 Kč.


2.03 Jmenování do Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Usnesení č. 198/2014
Rada města rozhodla jmenovat Ing. Martina Tognera, Ing. Martinu Resovou a paní Janu Neubauerovou do funkce náhradníka Komise pro posouzení a hodnocení nabídek Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010 ─ 2014.


2.04 Žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM o finanční dar
Usnesení č. 199/2014
Rada města rozhodla neschválit poskytnutí finančního daru Občanského sdružení STATIM - Babybox pro odložené děti.


2.05 Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 200/2014
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyřadit na návrh konkursní komise uchazečku Ing. I. P. z konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace pro nesplnění podmínky konkursního řízení.


2.06 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 201/2014
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Schválení podání projektu z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 – 2. kolo a zajištění spolufinancování projektu
5.02 Zpráva o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf s. r. o. v roce 2013 
5.03 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2013 
5.04 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2013 
5.05 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2013 
5.06 Poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu
5.07 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Městská knihovna Varnsdorf, p. o.
5.08 Koncepce Městského informačního centra (MIC)


3. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr


MARTIN LOUKA                                                                       KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                                      místostarosta města