Usnesení z 80. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 22.02.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
1.02 Pracovní skupina k řešení problematiky Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských PO
3.02 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2018
3.03 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 


1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 78/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.02 Pracovní skupina k řešení problematiky Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 79/2018
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu S. T. na dobu určitou do 28.02.2019. 1. náhradník P. S. do 31.12.2018.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 80/2018
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 28/2018/2 ze dne 25.01.2018.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 81/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu MUDr. H. N. na dobu určitou do 28.02.2019. 1. náhradník paní M. H. do 28.02.2019. 2. náhradník paní A. B. do 28.02.2019. 


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 82/2018
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 62/2018 ze dne 08.02.2018.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 83/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. K. na dobu určitou do 31.12.2018.


2.02 Majetkové záležitosti

Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1254
Usnesení č. 84/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřenou mezi městem Varnsdorf a DRUG-OUT Klub, z.s. na dobu určitou s platností od 01.03.2018 do 19.01.2021 za nájemné 7.000 Kč měsíčně v objektu č. p. 1254 v k. ú. Varnsdorf.


Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 512
Usnesení č. 85/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových suterénních prostor v objektu č. p. 512, ul. Národní ve Varnsdorfu.    


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 86/2018
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou CVH 17-38 na parkovišti v ul. K. Světlé před panelovým domem č. p. 3014 pro paní J. H. zákonnou zástupkyni držitele průkazu ZTP Š. H. nar. 22.10.2012 s tím, že žadatelka uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Nabytí nemovitosti – soubor 23 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Žitavská č. p. 2764 na p. p. č. 6210 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města
Usnesení č. 87/2018
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví nemovitost (soubor 23 bytových jednotek) č. p. 2764 na p. p. č. 6210 v k. ú. Varnsdorf formou elektronické aukce konané dne 14.03.2018.


Schválení podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na projekt Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
Usnesení č. 88/2018/1
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci do 69. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na projekt Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 88/2018/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním financování akce Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf.


Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky: Vypracování projektové dokumentace „Oprava střešního pláště a oprava konstrukce krovu ZŠ Karlova v lokalitě Varnsdorf“
Usnesení č. 89/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na vypracování prováděcí projektové dokumentace na akci „Oprava střešního pláště a oprava konstrukce krovu ZŠ Karlova v lokalitě Varnsdorf“ se společností Ing. Václav Jára - forWOOD s termínem dokončení do 30.06.2018 za cenu 213.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ,,Oprava chodníku ul. Dělnická po ul. Nymburská“
Usnesení č. 90/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci ,,Oprava chodníku ul. Dělnická po ul. Nymburská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 30.06.2018 za cenu 814.035 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských PO
Usnesení č. 91/2018
Rada města rozhodla jmenovat konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.


3.02 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2018
Usnesení č. 92/2018
Rada města rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2018 dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


3.03 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 93/2018
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3. Různé 
3.01 Volba přísedícího u soudu
3.02 Projekt Koukáme se k sousedům
3.03 Zastoupení města v obchodní společnosti
3.04 Nabytí nemovitostí – soubor 23 bytových jednotek v bytovém panelovém domě v ul. Žitavská č. p. 2764 Varnsdorf do vlastnictví města


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                            Josef Hambálek 
starosta města                                                       místostarosta města