Usnesení z 8. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 8. zasedání Rady města Varnsdorf, konaného dne 30. 1. 2003
od 13:00 hodin v Klubu Střelnice


Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Finanční záležitosti
  a)      Závěrečná zpráva k inventarizaci
  b)     Žádost o příspěvek na sportovní akci
  c)      Žádost o prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 3. Různé
  a)      Návrh na vyhlášení výběrového řízení na údržbu městské zeleně
  b)      Informaci o stavu Rekreačního rybníka
  c)      Stížnost pí A. Šťastné ze dne 10. 1. 2003
  d)      Projekt dostavby sportovního areálu Kotlina ve Varnsdorfu
  e)      Návrh na složení poradního orgánu ředitele PO Nemocnice Varnsdorf „kolegium ředitele“
  f)        Obchodní nabídku řešení telekomunikačních služeb
  g)      Doplnění programu III. zasedání ZM Varnsdorf
  h)      Návrh na uložení současných platidel do věžičky Hrádku
  i)        Návrh na delegování zástupce města na valnou hromadu a do ostatních orgánů společnosti EKO servis Varnsdorf a.s.

Usnesení č. 8/2003

Rada města rozhodla:

 1. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 294 a p.p.č. 295 a zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 291 a st.p.č. 292, vše v k.ú. Studánka.
 2. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 735/2 v k.ú. Varnsdorf.
 3. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 1519/34 v k.ú. Varnsdorf.
 4. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 2432/7 v k.ú. Varnsdorf.
 5. Zveřejnit záměr pronajmout a převést st.p.č. 1005, p.p.č. 1006/2 a p.p.č. 1007, vše v k.ú. Varnsdorf.
 6. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 2413 v k.ú. Varnsdorf.
 7. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 5085 v k.ú. Varnsdorf.
 8. Zveřejnit záměr převést objekt č.p. 961 na st.p.č. 2076 v k.ú. Varnsdorf.
 9. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 252, p.p.č. 253 a p.p.č. 254/1, vše v k.ú. Varnsdorf.
 10. Odkoupit restituční nároky pro převod parcel č. 6923, 6928, 6914, 6916 a 6927/2, vše v k.ú. Varnsdorf.
 11. Zveřejnit záměr pronajmout st.p.č. 1519/58 v k.ú. Varnsdorf.
 12. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 1775/1 v k.ú. Varnsdorf.
 13. Ukončit nájemní smlouvu č. 4/2001 na pronájem části pozemku č. 5342 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2002. 
 14. Ukončit nájemní smlouvu č. 141/97 na pronájem části pozemku č. 3619 a části p.p.č. 3620 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2002. 
 15. Ukončit nájemní smlouvu č. 142/97 na pronájem části pozemku č. 3620 a části p.p.č. 3621 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2002. 
 16. Ukončit nájemní smlouvu č. 97/2001 na pronájem pozemku č. 3648 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 1. 2003. 
 17. Ukončit nájemní smlouvu na pronájem pozemku č. 112 v k.ú. Varnsdorf ke dni              31. 1. 2003. 
 18. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3619, 3620 a 3621, vše v k.ú. Varnsdorf.
 19. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 688 v k.ú. Studánka.
 20. Přidělit jedno vyhrazené parkovací místo paní Lydii Markové a jedno parkovací místo panu Miloslavu Rýdlovi před č.p. 2752 ul. Husova ve Varnsdorfu při finanční spoluúčasti 50 % vynaložených nákladů na zřízení vyhrazeného parkování.
 21. Ukončit nájemní smlouvu s paní Evou Czornyjovou na městském zahradnictví na p.č. 48, 49 a 51 vše na k.ú. Varnsdorf dohodou k 31. 3. 2003. 
 22. Zveřejnit záměr pronajmout městské zahradnictví na p.č. 48, 49 a 51 na k.ú. Varnsdorf.
 23. Stanovit doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 736 na st.p.č. 5769/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 600 tis. Kč.
 24. Stanovit doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 736 na st.p.č. 5769/2 v k.ú. Varnsdorf ve výši 300 tis. Kč.
 25. Stanovit doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 298 na st.p.č. 1387/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 200 tis. Kč.
 26. Stanovit doporučenou cenu pro prodej ubytovny č.p. 2934 v ul. Čelakovická ve Varnsdorfu ve výši 1,00 Kč s tím, že kupující požádá o povolení k odstranění stavby a zajistí její odstranění na vlastní náklady v termínu do 31. 12. 2003. 
 27. Stanovit doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 940 na části p.p.č. 5994/1 a p.p.č. 5993/1 v k.ú. Varnsdorf ve výši 200 tis. Kč.
 28. Stanovit doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 1552 na st.p.č. 2252 a p.p.č. 2253 v k.ú. Varnsdorf ve výši 200 tis. Kč.
 29. Stanovit doporučenou cenu pro prodej domu č.p. 2400 na st.p.č. 314 v k.ú. Varnsdorf ve výši 1.000.000,00 Kč.
 30. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf panu R. Zdražilovi na dobu určitou do 30. 6. 2003 za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf.
 31. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. M. Holbusové, náhradníka doporučuje paní T. Mesjasz.
 32. Podat k soudu návrh žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu (garsoniéry) č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf proti panu L. Slachovi, výpovědní důvod: nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce.
 33. Podat k soudu návrh žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu (garsoniéry) č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf proti panu S. Kahudovi, výpovědní důvod: byt neužívá, podnajal byt bez souhlasu pronajímatele – Města Varnsdorf.
 34. Podat k soudu návrh žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+3, č.p. 2808, ul. Pražská, Varnsdorf proti panu M. Jandovi, výpovědní důvod: byt neužívá, podnajal byt bez souhlasu pronajímatele – Města Varnsdorf.
 35. Poskytnout finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Horolezeckému klubu Varnsdorf na akci 4. ročníku „Olympijského šplhu“.
 36. Prominout panu Josefu Poživilovi poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který včetně navýšení činí 360,- Kč.
 37. Neměnit postup tajemníka MěÚ ve věci neuzavření pracovního poměru s paní A. Šťastnou k 1. 1. 2003, včetně odpovědi paní A. Šťastné v této záležitosti.
 38. Doporučit starostovi města svolat IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf dne 10. 2. 2003 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice.
 39. Na základě zřizovací listiny PO Nemocnice Varnsdorf schválit „kolegium ředitele“ ve složení:
  -         ředitel nemocnice MUDr. Václav Jára,
  -         místostarostka Mgr. Zdeňka Vajsová,
  -         člen RM Martin Louka,
  -         odborný zástupce nemocnice MUDr. Ivan Sucharda,
  -         vedoucí OSVaZ Ing. Antonín Krejčí,
  -         vedoucí hospodářské správy nemocnice Olga Hoderová s platností od 1. 2. 2003 do 31. 1. 2005. 
 40. Zrušit usnesení č. 114/2002/15.
 41. Uzavřít smlouvu s firmou Contactel, s.r.o., Praha 3 na dodávku telekomunikačních služeb.
 42. O doplnění programu III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě Různé o bod
  c) návrh na vyplacení odměn neuvolněným členům ZM za IV. čtvrtletí 2002.
 43. Vložit do schránky umístěné ve věžičce Hrádku výběr dobových platidel podle návrhu tajemníka MěÚ.

Usnesení č. 9/2003

Rada města se usnesla:

 1. Vzít na vědomí kompletní ukončení inventarizačních prací.
 2. Vzít na vědomí zprávu OŽP o stavu Rekreačního rybníka ve Varnsdorfu.
 3. Uložit odboru ŽP vyhlásit do 15. 2. 2003 výběrové řízení formou výzvy učiněné nejméně 5 zájemcům na údržbu městské zeleně ve Varnsdorfu podle návrhu OŽP.
 4. Doporučit Zastupitelstvu města Varnsdorf delegovat do valné hromady a.s. EKO servis Varnsdorf Ing. Přemysla Brzáka a navrhnout do dozorčí rady Ing. Jaroslava Draského a Mgr. Zdeňku Vajsovou, do představenstva Ing. Josefa Poláčka.

 

Ing. Josef Poláček                                                                              Mgr. Zdeňka Vajsová
  starosta města                                                                                     místostarostka