Usnesení z 8. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 1.3.2007 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Mandátní smlouva na stavebně technický dozor č.p. 1260, ul. Otáhalova
b) Plán odpadového hospodářství města Varnsdorf
c) Účelová dotace Kruhu přátel muzea Varnsdorf
d) Jmenování strážníka MP vedením MP Varnsdorf
e) Souhlas s využitím zámkové dlažby
f) Zpráva Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2006
g) Doplnění programu zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

Usnesení č. 18/2007
Rada města rozhodla:
1. Z titulu funkce zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/34, ul. Kovářská, Varnsdorf panu I. P. na dobu určitou do 30.9.2007.

3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2741/38, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu K. P. na dobu určitou do 31.3.2008.

4. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3014/33, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu sl. K. B. na dobu určitou do 31.3.2008 za podmínky navrácení bytu 1+1 v tom samém domě.

5. Pronajmout byt 1+1 č.p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu sl. M. N. na dobu určitou do 31.3.2008.

6. Pronajmout garsoniéru v č.p. 3307/27, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu P. S. na dobu určitou do 31.3.2008.
7. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu J. Š. a paní I. Š. do 31.3.2008.

8. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. Č. do 31.3.2008.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská ve Varnsdorfu sl. M. B. do 31.3.2008.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní A. P. 31.3.2008.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2762, ul. Kovářská ve Varnsdorfu sl. M. F. do 31.3.2008.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2763, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní J. S. do 31.3.2008.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 669, ul. Čsl. letců ve Varnsdorfu paní E. R. a panu I. S. do 30.6.2007.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 1162, ul. Lidická ve Varnsdorfu panu M. H. do 30.6.2007.

15. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu sl. K. Z..

16. Uzavřít nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2090, ul. Cihlářská ve Varnsdorfu s paní M. Č. na dobu neurčitou.

17. Neuzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská ve Varnsdorfu s panem Z. K..

18. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2739/66, ul. Edisonova ve Varnsdorfu s paní P. Z. na dobu určitou do 30.6.2007 za podmínky uhrazení celého dluhu z nájmu bytu.

19. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5324/3 v k.ú. Varnsdorf.

20. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5328/2 v k.ú. Varnsdorf.

21. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 5324/3 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání tak, aby byl zachován přístup k objektu č.p. 2943 ve Varnsdorfu.

22. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1989 v k.ú. Varnsdorf.

23. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 8189 v k.ú. Varnsdorf.

24. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 231 v k.ú. Varnsdorf.
25. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5392/1, p.p.č. 5392/3, p.p.č. 5394 a p.p.č. 5395 v k.ú. Varnsdorf.

26. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 7402/2 v k.ú. Varnsdorf.

27. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2532/1 v k.ú. Varnsdorf.

28. Pronajmout p.p.č. 7113/1 výměře 1.290 m2manželům I. a H. Z. za účelem výstavby rodinného domu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.

29. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7113/1 o výměře 1.290 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely I. a H. Z. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

30. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po částech pozemků p.p.č. 1165/7, p.p.č. 1159, p.p.č. 1065, p.p.č. 1234 a p.p.č. 1239, vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 10.400,- Kč upravenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu, splatnou do 60-ti dnů od obdržení vyrozumění o provedení zápisu vkladu do KN za následujících podmínek:
- Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha, zastoupená Ing. Martinem Němečkem,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

31. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části pozemku p.p.č. 7257/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha, zastoupená Ing. Martinem Němečkem,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

32. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu odběru vody ze studny na části pozemku p.p.č. 111/1 v k.ú. Studánka, včetně práva vstupu za účelem opravy a údržby vodovodní přípojky mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 110 a p.p.č. 111/2 v k.ú. Studánka za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč plus náklady spojené se zřízením věcného břemene splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

33. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 2189/1 v k.ú. Varnsdorf.

34. Pronajmout část p.p.č. 3340 v k.ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 paní Ivaně Havranové na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.

35. Pronajmout část p.p.č. 3339 v k.ú. Varnsdorf o výměře 430 m2 paní Andree Langrové na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.

36. Pronajmout část p.p.č. 6600 v k.ú. Varnsdorf o výměře 537 m2 panu Ludvíku Fundovi na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok.

37. Zveřejnit záměr pronajmout a převést č.p. 1286, st.p.č. 3239, část p.p.č. 3240 a část p.p.č. 3241 v k.ú. Varnsdorf.

38. Vypovědět nájemní smlouvu č. 59/2004 na pronájem části p.p.č.6669 a části p.p.č. 6668 vše v k.ú. Varnsdorf.

39. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 6928 v k.ú. Varnsdorf.

40. Doporučit ZM pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Josefem Folbrechtem – vodohospodářské projekty na zhotovení dokumentace stavby ke stavebnímu povolení na akci „Varnsdorf – lokalita Děčínská a Lesní – splašková a dešťová kanalizace“ s cenou díla 1.047.100,- Kč bez výběrového řízení.

41. Souhlasit s úhradou finančního příspěvku za připojení na inženýrské sítě panem D. Š. ve čtyřech pravidelných splátkách takto:
1. splátka ve výši 22.950,- Kč bude splatná 20.7.2007,
2. splátka ve výši 22.950,- Kč bude splatná 21.1.2008,
3. splátka ve výši 22.950,- Kč bude splatná 21.7.2008,
4. splátka ve výši 22.979,- Kč bude splatná 20.1.2009.

42. Pronajmout garsoniéru č. 74 v 5. patře v DPS Lesní 2970, Varnsdorf paní R. K..

43. Pronajmout garsoniéru č. 30 ve 2. patře v DPS Lesní 2970, Varnsdorf paní E. H..

44. Pronajmout garsoniéru č. 41 ve 3. patře v DPS Lesní 2970, Varnsdorf paní M. M..

45. Souhlasit s použitím materiálu (72 m2 zámkové dlažby) panem A. P. na opravu chodníku před č.p. 1170 Varnsdorf za podmínky, že práce budou provedeny na jeho náklady.

Usnesení č. 19/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Přechod nájmu garsoniéry v č.p. 2762/50, ul. Kovářská ve Varnsdorfu po zesnulé paní A. H. na pana J. G..

2. Plán odpadového hospodářství města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3. Doplnění programu IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf takto:
3. Různé
a)Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za II. pol. 2006
b) Zpráva koaličních stran o programovém prohlášení
c) Stanovisko k výstavbě malé větrné farmy Varnsdorf – Špičák
4. Zprávy výborů ZM
a) Volba dalších členů KV
6. Finanční záležitosti
a) Návrh rozpočtu města na rok 2007 
b) Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2007
c) Návrh na tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2007
d) Žádost paní Ludmily Patkové o splátkový kalendář
e) Žádost pana Jiřího Diviše o splátkový kalendář.

Usnesení č. 20/2007
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 5/2007/6 ze dne 25.1.2007.

2. Usnesení RM č. 99/2005/32 ze dne 25.8.2005.

3. Usnesení RM č. 74/2006/34 ze dne 21.9.2006.

Usnesení č. 21/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Josefem Folbrechtem – vodohospodářské projekty na zhotovení dokumentace stavby ke stavebnímu povolení na akci „Varnsdorf – lokalita Děčínská a Lesní – rozšíření vodovodu“ s cenou díla 326.060,- Kč.

2. Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo s SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s., kterým se navyšuje cena díla „Rekonstrukce veřejného osvětlení a kamerového systému ve Varnsdorfu“ o 278.348,30 Kč.

3. Starostu města podpisem „Mandátní smlouvy“ s paní Janou Valkovou na zajištění stavebně technického dozoru při realizaci stavby „Stavební úpravy a přístavba k č.p. 1260 ve Varnsdorfu“.

Usnesení č. 22/2007
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Na základě výběrového řízení pana Martina Špičku, v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn, s účinností od 1.3.2007 velitelem Městské policie ve Varnsdorfu.


Usnesení č. 23/2007
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Žádost paní M. H. o pronájem garsoniéry ve 2. podlaží domu č.p. 2764/24, ul. Žitavská ve Varnsdorfu.

2. Žádost pana ředitele ZŠ ve Varnsdorfu o pronájem bytu pro paní Mgr. I. H. s tím, že v případě uvolnění vhodného bytu v termínu červen - červenec 2007 město tento byt pronajme paní Mgr. I. H..

3. Zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2006.

Ing. Josef Poláček                   František Dlask
starosta města                       místostarosta