Usnesení z 8. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 09.02.2023 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti 
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Smlouva o provedení auditu na poskytnutou neinvestiční dotaci na podporu sociálních služeb v roce 2022
2.02 Žádost Mgr. Soni Bunčkové, ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o vydání souhlasu s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd
2.03 Návrh na finanční odměnu řediteli Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, PO, 
2.04 Dodatek č. 12 ke Smlouvě o provozu a užití IS Radnice VERA
2.05 Pracovní skupina pro energetiku a odpadové hospodářství 
2.06 Informace z komisí města
2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti 
 
Návrh na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 47/2023
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/51, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu S. S. a paní P. Z. na dobu určitou do 31.03.2024. Náhradník pan D. Š. na dobu určitou do 31.03.2024.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 48/2023
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 481/2022/1 ze dne 30.11.2022. 


Návrh na pronájem bytu zvláštního určení 1+1
Usnesení č. 49/2023
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě č. p. 2970/40, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu M. H. na dobu určitou do 31.03.2024. 


2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o směnu části p. p. č. 4787 a části p. č. 4789 za část p. p. č. 4791/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 50/2023
Rada města rozhodla zveřejnit záměr směnit část p. p. č. 4787 a část p. p. č. 4789 v k. ú. Varnsdorf. 


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 51/2023
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 416/2022 ze dne 13.10.2022.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4015040/DC_Varnsdorf, p. p. č. 794/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 52/2023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 794/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce střešního pláště a MIV objektu ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926 Varnsdorf, p.o.“
Usnesení č. 53/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce střešního pláště a MIV objektu ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926 Varnsdorf, p.o.“ zadané jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vybranému dodavateli společnosti Fireo s.r.o., Česká 374, 463 12 Liberec XXV, IČ 25470825.

a dále

Usnesení č. 53/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci ,,Rekonstrukce střešního pláště a MIV objektu ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926 Varnsdorf, p.o.“ se společností Fireo s.r.o., Česká 374, 463 12 Liberec XXV, IČ 25470825 za cenu 3.624.974,20 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Stavební úpravy smuteční síně ve Varnsdorfu na p. p. č. 3455, úprava toalet“
Usnesení č. 54/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy smuteční síně ve Varnsdorfu na p. p. č. 3455, úprava toalet“ vybranému dodavateli společnosti KN-STAV s.r.o., Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, IČ 49101374.

a dále

Usnesení č. 54/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy smuteční síně ve Varnsdorfu na p. p. č. 3455, úprava toalet“ se společností KN-STAV s.r.o., Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, IČ 49101374 za cenu 1.603.210,69 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Vypracování projektové dokumentace – Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště)“
Usnesení č. 55/2023/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace – Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště)“ vybranému dodavateli společnosti FORVIA CZ, s.r.o., Kolínská 1, Poděbrady 290 01, IČ 02992485.

a dále

Usnesení č. 55/2023/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace – Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště)“ se společností FORVIA CZ, s.r.o., Kolínská 1, Poděbrady 290 01, IČ 02992485 za cenu 188.200 Kč bez DPH. 


Ukončení provozu zimního stadionu ve Varnsdorfu
Usnesení č. 56/2023/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 14/2023.

a dále

Usnesení č. 56/2023/2
Rada města rozhodla schválit ukončení provozu zimního stadionu Varnsdorf – období zima 2022/23 (provozovatel Regia a.s. Varnsdorf) k datu 12.03.2023.


2. Různé

2.01 Smlouva o provedení auditu na poskytnutou neinvestiční dotaci na podporu sociálních služeb v roce 2022
Usnesení č. 57/2023
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení auditu uzavřené podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech s organizací ADaKa s.r.o., se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem - centrum, IČ 25454510.


2.02 Žádost Mgr. Soni Bunčkové, ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o vydání souhlasu s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd
Usnesení č. 58/2023
Rada města rozhodla udělit souhlas s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2023/2024.

                     
2.03 Návrh na finanční odměnu řediteli Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, PO, v souvislosti s dosažením životního jubilea
Usnesení č. 59/2023
Rada města rozhodla schválit poskytnutí finanční odměny panu Marcelu Novotnému, řediteli ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, PO, při dovršení životního jubilea dle předloženého návrhu. 


2.04 Dodatek č. 12 ke Smlouvě o provozu a užití IS Radnice VERA
Usnesení č. 60/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití programového vybavení Radnice VERA se společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6, IČ 62587978 dle předloženého návrhu.


2.05 Pracovní skupina pro energetiku a odpadové hospodářství
Usnesení č. 61/2023/1
Rada města rozhodla zřídit pracovní skupinu pro energetiku a odpadové hospodářství.

a dále

Usnesení č. 61/2023/2
Rada města rozhodla schválit Statut pracovní skupiny pro energetiku a odpadové hospodářství dle předloženého návrhu.

a dále 

Usnesení č. 61/2023/3
Rada města rozhodla jmenovat členy do pracovní skupiny pro energetiku a odpadové hospodářství: 
Ing. Jaroslava Beránka, Ing. Přemysla Brzáka, Ing. Václava Moravce, Tomáše Klimeše, Michaela Šatníka, Ing. Miroslava Novotného, Ing. Milana Hulána a do funkce vedoucího Mgr. Michala Svobodu, Msc. s účinností na období 2023 – 2026.


2.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 62/2023
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

Jan Šimek                                               Jiří Sucharda    
starosta města                                       místostarosta města