Usnesení z 8. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 26.02.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Zpráva Ústřední inventarizační komise
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2015
3.02 Přerušení provozu školních družin v době jarních prázdnin
3.03 Žádost o užití malého znaku města Varnsdorf pro vydání místního betlému
3.04 Stanovení počtu zaměstnanců úřadu
3.05 Cena tepla pro rok 2015
3.06 Dohoda o narovnání
3.07 Žádost o povolení použití znaku města
3.08 Informace z komisí města
3.09 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Zpráva Ústřední inventarizační komise
Usnesení č. 69/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2014.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 70/2015
Rada města rozhodlapronajmoutgarsoniéru v domě č. p. 2739/20, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. R. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník paní M. P. do 31.12.2015. 2. náhradník paní H. P. do 31.12.2015.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 71/2015/1
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. S. a paní R. B. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník pan T. V. do 31.12.2015. 2. náhradník pan R. P. na dobu určitou do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 71/2015/2
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1v domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. V. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník paní V. Š. do 31.12.2015. 2. náhradník pan D. G. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 71/2015/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1v domě č. p. 3014/38, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Š. D. na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky navrácení bytu č. 1 /1+1/ v domě č. p. 3023, ul. Kmochova ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní R. Ch. do 31.12.2015. 2. náhradníci manželé J. a R. N. do 31.12.2015

a dále

Usnesení č. 71/2015/4
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1v domě č. p. 3023/51, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. C. T. H. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník pan A. M. do 31.12.2015. 2. náhradník paní V. K. do 31.12.2015. 


Žádost o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 72/2015/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.03.2016.

a dále

Usnesení č. 72/2015/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. U. do 31.03.2016.
a dále

Usnesení č. 72/2015/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/45, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům E. a P. G. do 31.03.2016.

a dále

Usnesení č. 72/2015/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu S. Z. do 31.03.2016.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o ukončení a o následný pronájem části p. p. č. 191 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 73/2015/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 89/1993 na část p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf

a dále

Usnesení č. 73/2015/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf Bc. Z. Č. o celkové výměře 450 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3648 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 74/2015
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf K. P. o celkové výměře 600 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 


Žádost pronájem části p. p. č. 5768 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 75/2015
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5768 v k. ú. Varnsdorf paní V. A. a to část o výměře 500 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a část o výměře 1042 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok vše na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 76/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a kabelového vedení NN na p. p. č. 894/5, p. p. č. 898/3 a p. p. č. 787 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 77/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo chůze a jízdy na p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ROMAK Group s.r.o., IČ 25001167 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pacht p. p. č. 5051/1v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 78/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 5051/1 v k. ú. Varnsdorf. 


Stanovení ceny za budovu bez č. p./č. e. na p. p. č. 1519/32 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 79/2015
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 1519/32 v k. ú. Varnsdorf ve výši 1 Kč.


Žádost o prodej části p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 80/2015/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 80/2015/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 81/2015
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 3U9 8917 na parkovišti před panelovým domem Lesní č. p. 2968 pro pana B. D. s tím, že žadatel se bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 50 %.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 82/2015
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 3U0 7660 na parkovišti před panelovým domem Lesní č. p. 2968 pro paní M. P. s tím, že žadatelka se bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 50 %.


Uzavření dodatku č. 5 na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 83/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 10000085121/6005 ze dne 19.12.2012 na akci: Zastřešení Zimního stadionu ve Varnsdorfu uzavřené mezi městem Varnsdorf a Skanska a.s., kterým se navyšuje stávající cena díla 47.637.461 Kč + DPH o 250.775 Kč + DPH.


Návrh Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře (Návrh Veřejné vyhlášky)
Usnesení č. 84/2015
Rada města rozhodla schválit Návrh Opatření obecné povahy Města Varnsdorfu, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře a pověřuje Odbor správy majetku a investic města jeho projednáním.


Oplocení mateřské školy Pražská 2812
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Smlouva o zpracování projektu za účelem obdržení dotace
Usnesení č. 85/2015
Rada města rozhodla nevyužít nabídky společnosti Erste Grantika Advisory a.s. na zpracování projektu a zpracovat žádost o dotaci z OŽP, výzva č. 64 na akci ,,Zateplení MŠ Seifertova“ samostatně na OSMI.


3. Různé

3.01 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2015
Usnesení č. 86/2015
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2015 dle předloženého návrhu grantové pracovní komise.


3.02 Přerušení provozu školních družin v době jarních prázdnin
Usnesení č. 87/2015
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu školní družiny v době jarních prázdnin od 02.03.2015 do 06.03.2015 v příspěvkových organizacích Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994 a Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650.


3.03 Žádost o užití malého znaku města Varnsdorf pro vydání místního betlému
Usnesení č. 88/2015
Rada města rozhodla povolit paní L. H. jednorázové užití malého znaku města Varnsdorf pro vydání místního betlému v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


3.04 Stanovení počtu zaměstnanců úřadu
Usnesení č. 89/2015/1
Rada města rozhodla zrušit Odbor školství, kultury a tělovýchovy dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 89/2015/2
Rada města rozhodla stanovit počet zaměstnanců úřadu na 85 dle předloženého návrhu.


3.05 Návrh ceny tepla pro rok 2015 – TEPLÁRNA VARNSDORF a. s.
Usnesení č. 90/2015/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí cenu tepla pro rok 2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 90/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev TUV ze dne 01.09.2007, kterým se mění čl. 2, cena tepla pro rok 2015.


3.06 Dohoda o narovnání
Usnesení č. 91/2015
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o narovnání s panem T. J. dle předloženého návrhu.


3.07 Žádost o povolení použití znaku města
Usnesení č. 92/2015
Rada města rozhodla povolit Fotbalovému klubu Varnsdorf a.s. užití velkého znaku města Varnsdorf do programu a na plakáty do sekce garanti kopané ve Varnsdorfu společně s TOS Varnsdorf a.s. na rok 2015.


3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.09 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 93/2015
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Volba II. místostarosty
3.02 Problematika sociálního bydlení


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                                   Josef Hambálek
starosta města                                                                                              místostarosta města