Usnesení z 8. schůze Rady města Varnsdorf

 

, která se konala dne 7. 4. 2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
2. Různé
a) Návrh na přijetí organizačních změn v Nemocnici Varnsdorf z důvodu plánované restrukturalizace zdravotnictví v ČR
b) Nabídka Domova důchodců Filipov ke komplexnímu převzetí pečovatelské služby
c) Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 139/2011
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. R. na dobu určitou do 30. 4. 2012. 1. náhradník sl. S. M. 2. náhradník paní J. S.

Žádost o pronájem bytu 2+KK
Usnesení č. 140/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č.p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu sl. J. J. na dobu určitou do 30. 4. 2012.

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 141/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. na dobu určitou do 30. 9. 2011.

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 142/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2741/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. na dobu určitou do 30. 4. 2012. 1. náhradník sl. M. M. 2. náhradník paní N. K. a pan D. J. S náhradníky bude nájemní smlouva uzavřena do 31. 12. 2011.

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 143/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 96/2011/2 ze dne 10. 3. 2011.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 144/2011
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2290/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. V. a sl. R. C. na dobu určitou do 31. 7. 2011 dle předloženého návrhu.

Žádost o schválení podnájmu bytu
Usnesení č. 145/2011
Rada města rozhodla schválit podnájmem bytu 1+1 v domě č.p. 3014/13, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. D. pro pana R. B. od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2013. 


b) Majetkové záležitosti

Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 146/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 1872 a p.p.č. 1956/9 vše v k.ú Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

a dále:

Usnesení č. 146/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 7078 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 7122 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Návrh na prodej objektu č.p. 64 s p.p.č. 432 a 433/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 147/2011
Rada města rozhodla doporučit Zastupitelstvu města Varnsdorf zařadit do seznamu objektů v majetku města Varnsdorf určených k prodeji, který tvoří přílohu č. 1 k Zásadám prodeje nemovitostí z majetku Města Varnsdorf objekt č.p. 64 s p.p.č. 432 a 433/2 v k.ú. Varnsdorf.

Návrh na nájem garáže na části p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 148/2011
Rada města rozhodla pronajmout panu I. Z. garáž o výměře 37,5 m2 v části jednopodlažního objektu na p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf za cenu 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Oprava střechy jídelny ZŠ Náměstí po krupobití
Usnesení č. 149/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem PUR IZOLACE s.r.o. Litoměřice, IČ 44227744 na opravu střechy školní jídelny č.p. 2926 ve Varnsdorfu s cenou díla 578.386,- Kč.

Stavební úpravy výtahu v bytovém domě č.p. 2739 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 150/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Schindler CZ, a.s. Praha, IČ 27127010 na stavební úpravy výtahu v objektu č.p. 2739 Varnsdorf, kterým se navyšuje cena díla o 4.059,- Kč.

Zrušení usnesení - směnka
Usnesení č. 151/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 74/2010/74 ze dne 2. 12. 2010. 

2. Různé

a) Návrh na přijetí organizačních změn v Nemocnici Varnsdorf z důvodu plánované restrukturalizace zdravotnictví v ČR
Usnesení č. 152/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí organizační změny v Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu.

b) Nabídka Domova důchodců Filipov ke komplexnímu převzetí pečovatelské služby
Usnesení č. 153/2011
Rada města rozhodla nepřistoupit na nabídku Domova důchodců Filipov.

c) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 154/2011
Rada města rozhodla schválit program na VI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 14. 4. 2011 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
a) Souhlas se zajištěním financování projektu Kanalizace a vodovod Varnsdorf
4. Závěr.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr

Martin Louka         Karel Dubský

starosta města      místostarosta