Usnesení z 7. zasedání Rady města Varnsdorf

 

Usnesení

ze 7. zasedání Rady města Varnsdorf, konaného dne 22. 1. 2003

od 12:00 hodin v kanceláři starosty


Rada města projednala:

  1. Návrh vnitřního platového předpisu pro ředitele základních škol, mateřských škol a školních jídelen základních škol
  2. Návrh platů ředitelů příspěvkových organizací
  3. Zpětvzetí návrhu na uzavření VPS na civilně správní agendy
  4. Použití městského znaku firmě KOMPAKT s.r.o. na informační brožuru „Oblastní mapový průvodce“

Usnesení č. 7/2003

Rada města rozhodla:

  1. Schválit vnitřní platový předpis pro ředitele základních škol, mateřských škol a školních jídelen základních škol s účinností od 1. 1. 2003 podle návrhu tajemníka MěÚ.
  2. Stanovit platy ředitelům příspěvkových organizací podle návrhu tajemníka MěÚ.
  3. Vzít zpět veřejnoprávní smlouvu na správní činnosti (CSA); podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2000 Sb., (zákon o cestovních dokladech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou s městem Děčín dne 20. 12. 2002 a předloženou MV ke schválení dne 27. 12. 2002. 
  4. Schválit použití městského znaku firmě KOMPAKT s.r.o., Poděbrady na informační brožuru „Oblastní mapový průvodce“.

 

Ing. Josef Poláček                                                                                     Mgr. Zdeňka Vajsová
  starosta města                                                                                          místostarostka