Usnesení z 7. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 31.01.2023 od 17:20 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti
2. Diskuse
3. Závěr 


1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Dohoda o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s.
Usnesení č. 46/2023
Rada města Varnsdorf rozhodla uzavřít Dohodu o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s., IČ 27331041, kterou se prodlužuje výpovědní doba o dva měsíce, tj. do 31.03.2023 a mění výše nájemného na částku 30 Kč/GJ prodaného tepla bez DPH.


2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Závěr

 

Jan Šimek                                                             Jiří Sucharda
starosta města                                                      místostarosta města