Usnesení z 69. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 23.08.2017 od 14:30 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:

1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci

1.02 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci.

1.04 Žádost o splátkový kalendář

2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti

3. Různé
3.01 Žádost o souhlas s podáním žádosti do Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj školy II vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

3.02 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci týmu varnsdorfských profesionálních hasičů v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf.

3.03 Dodatek k Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb

3.04 Odvolání člena z komise

3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM

4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

 

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci

Usnesení č. 288/2017

Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

1.02 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 289/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.
 

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 290/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost o splátkový kalendář
Usnesení č. 291/2017
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit splátkový kalendář panu L. Č. na způsobenou škodu ve výši 26.529 Kč, a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.500 Kč, počínaje měsícem září 2017 pod ztrátou výhody splátek.

 

2. Převody majetku města
 

2.01 Majetkové záležitosti
 

Žádost o prodej p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 292/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5280 – zahrada v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 292/2017/2
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 60/2001 z důvodu uvedeném v odstavci V., bod 3 této smlouvy.

 

Žádost o prodej p. p. č. 1928/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 293/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1928/3 – trvalý travní porost v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 2432/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 294/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2432/1 – zahrada v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej p. p. č. 6897/1, p. p. č. 6893, p. p. č. 6889, p. p. č. 6887, p. p. č. 6884, p. p. č. 6883, p. p. č. 6877, p. p. č. 6882, p. p. č. 6878, p. p. č. 6873, p. p. č. 6874, p. p. č. 6875 a p. p. č. 6641, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 295/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6897/1 – trvalý travní porost, p. p. č. 6893 – zastavěná plocha, zbořeniště, p. p. č. 6889 – trvalý travní porost, p. p. č. 6887 – ostatní plocha, p. p. č. 6883 – trvalý travní porost, p. p. č. 6884 – trvalý travní porost, p. p. č. 6877 – zastavěná plocha, zbořeniště, p. p. č. 6882 – trvalý travní porost, p. p. č. 6878 – trvalý travní porost, p. p. č. 6873 – zastavěná plocha, zbořeniště, p. p. č. 6874 – trvalý travní porost, p. p. č. 6875 – trvalý travní porost a p. p. č. 6641 – ostatní plocha, komunikace, vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 295/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení p. p. č. 6897/1, p. p. č. 6893, p. p. č. 6889, p. p. č. 6887, p. p. č. 6884, p. p. č. 6883, p. p. č. 6877, p. p. č. 6882, p. p. č. 6878, p. p. č., p. p. č. 6874, p. p. č. 6875 a p. p. č. 6641 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

 

Žádost o prodej p. p. č. 4306/89, p. p. č. 4306/24 a části p. p. č. 4306/91 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 296/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. č. 4306/89 – ostatní plocha, komunikace, p. p. č. 4306/24 – zastavěná plocha, zbořeniště, p. p. č. 4306/91 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 296/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4306/91 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 730 a p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 297/2017/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 730 – zahrada a p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 297/2017/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 730 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2218 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 298/2017
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 2218 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Varnsdorf.

 

Nabídka pozemku p. p. č. 854/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 299/2017
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví p. p. č. 854/4 v k. ú. Varnsdorf od pana V. M. a paní I. M. za navrhovanou částku 68 Kč/m2.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 497 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 300/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 497 – trvalý travní porost o výměře 566 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu L. C. za účelem sekání trávy a údržby pozemku za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 577 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 301/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 577 – zahradu o výměře 448 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní J. K. za účelem užívání zahrádky za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 7447/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 302/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 7447/3 – trvalý travní porost o výměře 304 m2 v k. ú. Varnsdorf panu R. E. za účelem sekání trávy a údržby pozemku za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 1157/2 a p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 303/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 1157/2 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 5.416 m2 a p. p. č. 1158 – ostatní plochu o výměře 1.471 m2 v k. ú. Varnsdorf paní K. T. za účelem vybudování sportoviště za cenu 1.500 Kč/rok na dobu neurčitou.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 6009, p. p. č. 6011 a p. p. č. 6012/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 304/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6009 – trvalý travní porost o výměře 575 m2, p. p. č. 6011 – trvalý travní porost o výměře 1.126 m2 a p. p. č. 6012/1 – trvalý travní porost o výměře 769 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. B. za účelem užívání zahrady a přístupu k objektu č. p. 2893 za cenu 3 Kč/m2/rok za užívání zahrady a 10 Kč/m2/rok za užívání přístupové cesty, na dobu neurčitou.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 384, p. p. č. 381 a p. p. č. 380/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 305/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 384 – zahradu o výměře 7.359 m2, p. p. č. 381 –  zahradu o výměře 6.401 m2 a p. p. č. 380/1 – zahradu o výměře 3.216 m2 vše v k. ú. Varnsdorf paní A. K. za cenu 0,20 Kč/m2/rok za účelem pastvy koně a sekání trávy na dobu neurčitou.

 

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 306/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 4986/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 5113 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.
 

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Revitalizace parků na ul. Legií a na ul. Národní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 307/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou HIT FLORA s. r. o., Vítězství 216, 405 02 Děčín 31 – Křešice, IČ 25499611 na akci Revitalizace parků na ul. Legií a na ul. Národní ve Varnsdorfu“ za cenu 443.000 Kč bez DPH.

 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00070/2017
Usnesení č. 308/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00070/2017 na akci „Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 8187/1 v k. ú. Varnsdorf  ul. Kamenická“, kterým se navyšuje celková cena díla o 165.597,18 Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtového opatření na tuto akci.

 

3. Různé

3.01 Žádost o souhlas s podáním žádosti do Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj školy II vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 309/2017/1
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj školy II vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

a dále

Usnesení č. 309/2017/2
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj školy II vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

a dále

Usnesení č. 309/2017/3
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj školy II vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

3.02 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci týmu varnsdorfských profesionálních hasičů v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 310/2017
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf týmu varnsdorfských profesionálních hasičů zastoupených panem J. K. dle předloženého návrhu.

 

3.03 Dodatek k Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 311/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku k Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „Výměna chladícího zařízení ZS Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.

 

3.04 Odvolání člena z komise
Usnesení č. 312/2017
Rada města rozhodla odvolat paní Bc. Lenku Holubovou, DiS. z funkce člena a tajemníka Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS) do konce volebního období 2014 – 2018 na vlastní žádost.

 

3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 313/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

 

4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                                     Josef Hambálek
    starosta města                                                                         místostarosta města