Usnesení z 69. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 11.11.2021 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.04 Žádost Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace, Karlova 2280, o schválení nákupu dvou sanitních vozidel formou leasingu
1.05 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
1.07 Žádost o souhlas s podáním žádosti a předfinancování projektu „Rekonstrukce jazykové učebny č. 120“ do „Výzvy číslo 9 – MAS Český sever z. s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“ pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace 
1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci 
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Cena tepla pro odběratele ve městě Varnsdorf pro rok 2022
3.02 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
3.03 Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin
3.04 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2021
3.05 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2022
3.06 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2022
3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím 
3.08 Udělení souhlasu s nabytím majetku Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, v rámci projektu „Rekonstrukce jazykové učebny č. 120“
3.09 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací 
3.10 Návrh na zvýšení ceny za m2 u městských bytech Varnsdorf 
3.11 Žádost o vypracování smlouvy o výpůjčce střediska ubytovny ve Sportovní hale, ul. Západní 2984
3.12 Zpráva o situaci v domě č. p. 2762, ul. Kovářská ve Varnsdorfu
3.13 Informace z komisí města
3.14 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 510/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 511/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 512/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace, Karlova 2280, o schválení nákupu dvou sanitních vozidel formou leasingu
Usnesení č. 513/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci nákup dvou sanitních vozidel formou leasingu dle předloženého návrhu.


1.05 Žádost Základní školy, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizace o přijetí účelově určeného daru
Usnesení č. 514/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 515/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.07 Žádost o souhlas s podáním žádosti a předfinancování projektu „Rekonstrukce jazykové učebny č. 120“ do „Výzvy číslo 9 – MAS Český sever z. s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“ pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 516/2021/1
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizace na projekt „Rekonstrukce jazykové učebny č. 120“ do „Výzvy číslo 9 – MAS Český sever z. s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“.

a dále

Usnesení č. 516/2021/2
Rada města rozhodla souhlasit s předfinancováním projektu Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizace s názvem „Rekonstrukce jazykové učebny č. 120“ v rámci „Výzvy číslo 9 – MAS Český sever z. s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“ ve výši 798.597,44 Kč v roce 2022.


1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 517/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 518/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 402/2021/1 ze dne 09.09.2021.


Žádosti o pronájem bytů 1+1
Usnesení č. 519/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/46, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. D. na dobu určitou do 30.11.2022. 1. náhradníci manželé P. a L. D. do 30.11.2022. 2. náhradník paní D. G. do 30.11.2022.   

a dále

Usnesení č. 519/2021/2
Rada města rozhodla  pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/23, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní V. S. na dobu určitou do 30.11.2022. 1. náhradník pan J. M. do 30.11.2022. 2. náhradník paní M. Š. do 30.11.2022.  


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 520/2021
Rada města rozhodla  pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/15, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. M. do 30.11.2022 za podmínky navrácení bytu č. 4 /1+2/ v tom samém domě. 1. náhradník paní M. K. do 30.11.2022. 2. náhradník paní J. Š. do 30.11.2022.


Žádost o pronájem bytu 2+KK
Usnesení č. 521/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. na dobu určitou do 30.11.2022.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 522/2021
Rada města rozhodla  zrušit usnesení RM č. 458/2021 ze dne 07.10.2021.   


Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 523/2021
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.04.2022.  


Návrhy na prodloužení nájemních smluv na sociální byty 
Usnesení č. 524/2021/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/43, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní Z. M. do 30.11.2022.  
 
a dále

Usnesení č. 524/2021/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/15, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní E. M. do 30.11.2022.     


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 525/2021
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/32, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní R. K. dle předloženého návrhu. 


Návrh na pronájem sociálního bytu 1+2
Usnesení č. 526/2021
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní G. K. na dobu určitou do 30.11.2022 za podmínky navrácení sociálního bytu č. 17 /1+1/ v tom samém domě.  


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+1
Usnesení č. 527/2021
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní R. Z.   


Návrh na zrušení usnesení 
Usnesení č. 528/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 405/2021/2 ze dne 09.09.2021.


Návrhy na pronájem bytů zvláštního určení 1+KK
Usnesení č. 529/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/66, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. S. na dobu určitou do 30.11.2022.

a dále

Usnesení č. 529/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. H. na dobu určitou do 30.11.2022.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021096, DC_Varnsdorf, p. p. č. 5342/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 530/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5342/13 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020897, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7697/9 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 531/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7697/9 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 532/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 5/2019 ze dne 10.01.2019.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4008786/VB/01, DC_Studánka, p. p. č. 150 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 533/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Studánka u Rumburku, p. p. č. 150 v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4013295/VB001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3761 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 534/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3761 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006645/VB/P002, DC_Varnsdorf, Unifikace 1988, 2004, 2001 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 535/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace 1988, 2004, 2001 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 5.200 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Varnsdorf – Žilinská, č. 7700103176
Usnesení č. 536/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Žilinská, číslo stavby 7700103176, na části p. p. č. 1661, p. p. č. 1708/1, p. p. č. 1743, p. p. č. 1770/10 a p. p. č. 2189/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Žádost o pronájem části p. p. č. 472/3 a části p. p. č. 8169/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 537/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 8169/1- ostatní plocha, komunikace o výměře 40 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům M. a H. B. bezplatně na dobu neurčitou za účelem umožnění parkování OA.

a dále

Usnesení č. 537/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 472/3 - zahrada o výměře 20 m2  v k. ú. Varnsdorf od manželů M. a H. B. bezplatně na dobu neurčitou za účelem užívání a údržby chodníku.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 538/2021
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 1UC 5642 na ul. Západní, pozemek p. č. 2692/140 ve Varnsdorfu pro pana K. Š. s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %, vč. správního poplatku 1.000 Kč a poplatku 5.000 Kč/rok dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 čl. 6 odst. 2 a.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 539/2021
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U3 9876 na ul. Západní, pozemek p. č. 2919/31 Varnsdorf pro paní H. F., držitelku průkazu TP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 540/2021
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 2U6 8103 v ul. Karolíny Světlé, pozemek p. č. 3287/26 v k. ú. Varnsdorf pro paní M. B., držitelku průkazu ZTP/P s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %.


Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke SoD ,,Zajištění čistoty města“
Usnesení č. 541/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ,,Zajištění čistoty města“ ze dne 31.12.2007 uzavřené se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098.


Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke SoD ,,Zajištění běžné údržby“ 
Usnesení č. 542/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ,,Zajištění běžné údržby města“ ze dne 31.12.2007 uzavřené se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098.


Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke SoD „Odizolování části suterénu a zhotovení drenáží u objektu MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf – II. etapa“
Usnesení č. 543/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/2021/Pu na akci „Odizolování části suterénu a zhotovení drenáží u objektu MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf – II. etapa“ s Karlem Novákem, se sídlem J. K. Tyla 506, 407 77 Šluknov, IČ 69914982, kterým se navyšuje celková cena díla o 211.690,11 Kč s DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce komínů a výměna kotlů v bytovém domě č. p. 2290/A, B, C, ul. Prašná ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 544/2021/1
Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce komínů a výměna kotlů v bytovém domě č. p. 2290/A, B, C, ul. Prašná ve Varnsdorfu“ vyhlášenou dne 08.10.2021.

a dále 

Usnesení č. 544/2021/2
Rada města rozhodla z důvodu havarijního stavu o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce komínů a výměna kotlů v bytovém domě č. p. 2290/A, B, C, ul. Prašná ve Varnsdorfu“ uchazeči Stanislavu Kochovi, Komenského 3425, 407 47 Varnsdorf, IČ 08847771. 
 
a dále 

Usnesení č. 544/2021/3
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem Stanislavem Kochem, Komenského 3425, 407 47 Varnsdorf, IČ 08847771 na akci „Rekonstrukce komínů a výměna kotlů v bytovém domě č. p. 2290/A, B, C, ul. Prašná ve Varnsdorfu“ za cenu 1.790.753,00 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 545/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, IČ 22801014.

a dále

Usnesení č. 545/2021/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, IČ 22801014 na akci „Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“ za cenu 990.000 Kč bez DPH. 


Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke SoD č. 321 520 „Stavební úpravy ulice Karlova, Varnsdorf – v úseku od křižovatky ulice Kostelní po železniční viadukt“ 
Usnesení č. 546/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 321 520 „Stavební úpravy ulice Karlova, Varnsdorf – v úseku od křižovatky ulice Kostelní po železniční viadukt“ uzavřené dne 26.05.2021 se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 415/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751 s celkovou cenou díla 5.701.679,60 Kč bez DPH.


Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke SoD č. 00043/2021 „Výstavba parkoviště u č. p.   3021 – 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 547/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00043/2021 „Výstavba parkoviště u č. p. 3021 – 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf“ uzavřené dne 31.05.2021 se společností MEŠ SERVIS, s.r.o., Vršovická 416/9, 101 00 Praha, IČ 02201917 s celkovou cenou díla 2.455.639,57 Kč bez DPH a termínem dokončení prací do 30.11.2021.


Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke SoD ,,Rekonstrukce Hrádku – Hlavní budova“
Usnesení č. 548/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.07.2020 na realizaci akce ,,Rekonstrukce Hrádku – Hlavní budova“ se společností STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1, IČ 43222323 z důvodu prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2021.


Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke SoD „Sběrný dvůr města Varnsdorf“ 
Usnesení č. 549/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem „Sběrný dvůr města Varnsdorf“ uzavřené dne 07.07.2020 se společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 4, IČ 60838744, který řeší administrativní chybu ve výpočtu DPH. 


Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke SoD „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“
Usnesení č. 550/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ uzavřené dne 31.08.2020 se společností STAMO spol. s r. o., se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1, IČ 43222323, který řeší navýšení ceny díla o 946.537,52 Kč bez DPH z důvodu nutných víceprací. 


Návrh na uzavření SoD ,,Průběžná aktualizace územně analytických podkladů“  
Usnesení č. 551/2021
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 51/2021 na průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů za správní území ORP Varnsdorf s firmou T-MAPY spol. s r. o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ 47451084 uzavřenou podle § 28 stavebního zákona a § 1 až 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. za cenu 45.000 Kč bez DPH.
 
  
3. Různé

3.01 Cena tepla pro odběratele ve městě Varnsdorf pro rok 2022
Usnesení č. 552/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí návrh Teplárny Varnsdorf a. s., Palackého 3501, 407 47 Varnsdorf, IČ 27331041 na cenu tepla pro odběratele ve městě Varnsdorf pro rok 2022. 


3.02 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
Usnesení č. 553/2021
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o prezentaci a poskytnutí služeb se společností Liberecká TV s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ 02168987, zastoupenou jednatelem panem Janem Punčochářem dle předloženého návrhu.
 

3.03 Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin
Usnesení č. 554/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin dle předloženého návrhu. 


3.04 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2021
Usnesení č. 555/2021/1
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 555/2021/2
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Domu dětí a mládeže Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.05 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2022
Usnesení č. 556/2021
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2022 dle předloženého návrhu.


3.06 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2022
Usnesení č. 557/2021
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2022 dle předloženého návrhu.


3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím 
Usnesení č. 558/2021
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.
 

3.08 Udělení souhlasu s nabytím majetku Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, v rámci projektu „Rekonstrukce jazykové učebny č. 120“
Usnesení č. 559/2021
Rada města rozhodla udělit souhlas s nabytím majetku Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, v rámci projektu „Rekonstrukce jazykové učebny č. 120“, v souladu se Změnou č. 1 ze dne 27.11.2015 ke Změně zřizovací listiny č.j. 116/2012/2 ze dne 29.11.2012 bodu č. 5.6. odstavce e), pododstavce e), z programu Integrovaný regionální operační program „Výzva číslo 9. – MAS Český sever z. s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“.


3.09 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací 
Usnesení č. 560/2021
Rada města rozhodla stanovit platy ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu. 


3.10 Návrh na zvýšení ceny za m2 v městských bytech Varnsdorf 
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


3.11 Žádost o vypracování smlouvy o výpůjčce střediska ubytovny ve Sportovní hale, ul. Západní 2984
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


3.12 Zpráva o situaci v domě č. p. 2762, ul. Kovářská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 561/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o situaci v domě č. p. 2762, ul. Kovářská ve Varnsdorfu.


3.13 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.14 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 562/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                         Jiří Sucharda    
starosta města                                   místostarosta města