Usnesení z 69. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 28.11.2013 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o poskytnutí příspěvku na bezplatné poskytování pečovatelské služby u rodiny s dětmi
2.02 Žádost o schválení záměru využití finančních prostředků v roce 2013 dle návrhu komise prevence kriminality (dále jen komise PK)
2.03 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014 
2.04 Přerušení provozu školní družiny ZŠ Edisonova a školní družiny ZŠ Nám. E. Beneše v době od 23.12.2013 do 03.01.2014
2.05 Provoz varnsdorfských mateřských škol v době od 23.12.2013 – 03.01.2014
2.06 Návrh odměny ředitelům PO Varnsdorf
2.07 Návrh motivačních kritérií pro hodnocení jednatele společnosti
2.08 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 420/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu L. P. na dobu určitou do 31.12.2014. 1. náhradník paní M. Š. 2. náhradníci manželé J. a M. V. 


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 421/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2740/6, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. Č. na dobu určitou do 31.12.2014. 1. náhradník paní R. S. do 30.06.2014. 2. náhradník paní I. O. do 30.06.2014.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 422/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2290/B/7, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. P. na dobu určitou do 31.12.2014 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 2290/B/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu. 1. náhradníci paní M. W. a pan P. M. do 30.06.2014. 2. náhradník paní J. P. a pan P. Š. do 31.12.2014.


Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byty
Usnesení č. 423/2013/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Č. do 31.12.2014

a dále

Usnesení č. 423/2013/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/10, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům St. a J. V. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 423/2013/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. do 30.04.2014.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 424/2013
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 358/2013 ze dne 10.10.2013.


Žádost o souhlas s podnájmem
Usnesení č. 425/2013
Rada města rozhodla nesouhlasit s podnájmem bytu 1+1 v domě č. p. 2741/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. M. pro pana P. G. do 31.12.2014.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 1254/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 426/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1254/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1646 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 427/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 1646 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 1709/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 428/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1709/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 428/2013/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1709/1 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Žádost o směnu části p. p. č. 197 za p. p. č. 198 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 429/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 198 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 430/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 2682/2, p. p. č. 2674, p. p. č. 2692/1, p. p. č. 2692/136, p. p. č.2692/148, p. p. č. 2692/137, p. p. č. 2692/134, p. p. č. 2673/1, p. p. č. 2692/135 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 1 kalendářního měsíce od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 431/2013
Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu – Seifertova+3, který doplňuje bod č. I o pozemky : p. p. č. 3046, p. p. č. 3051, p. p. č. 3060, p. p. č. 3087, p. p. č. 3113/1, p. p. č. 3114 vše v k. ú. Varnsdorf, ostatní ujednání smlouvy se nemění.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 432/2013/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 327/2013 ze dne 12.09.2013.

a dále

Usnesení č. 432/2013/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu odběru vody ze studny a vedení a údržby vodovodní přípojky v rozsahu geometrického plánu č. 4910-261/2013 na p. p. č. 4378/1 a p. p. č. 4376/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Jiřím Pechouškem za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4549/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 433/2013
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4549/3 v k.ú. Varnsdorf o výměře 12 m2 M. a L. V. za účelem užívaní stavby plotu za cenu 10 Kč/m2/rok a to na dobu 10 let.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 434/2013/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 368/2013/2 ze dne 10.10.2013.

a dále

Usnesení č. 434/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5075/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 418 m2 paní Y. J. za účelem užívaní zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
Usnesení č. 435/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav, vodovodní přípojky a kabelové vedení NN na části p. p. č. 787 a na části p. p. č. 781 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a N. Z. V. a M. Z., (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1000 + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná při podpisu smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, která bude uzavřena nejpozději do 2 kalendářních měsíců od dokončení stavby. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Smlouva o poskytnutí dotace
Usnesení č. 436/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 13/SML2410 na akci „Úprava koryta potoka v ulici Myslivecká, Varnsdorf“.


Smlouva o poskytnutí dotace
Usnesení č. 437/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Hasičská zbrojnice, Varnsdorf“.


Protokol o výpůjčce, vitríny ELLA Regio
Usnesení č. 438/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Protokolu o výpůjčce Informační vitríny k poskytování informací v rámci projektu Ústeckého kraje ELLA Regio.


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Zastřešení zimního stadionu Varnsdorf“
Usnesení č. 439/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Zastřešení zimního stadionu Varnsdof“ ze dne 19.12.2012, kterým se upravuje předmět plnění v rozsahu schválených změnových listů č. 1-10, celková cena díla se dodatkem nemění.


2. Různé

2.01 Žádost o poskytnutí příspěvku na bezplatné poskytování pečovatelské služby u rodiny s dětmi
Usnesení č. 440/2013
Rada města rozhodlaneposkytnout příspěvek Pečovatelské službě Šluknovsko za bezplatné poskytování pečovatelské služby u rodiny s dětmi.


2.02 Žádost o schválení záměru využití finančních prostředků v roce 2013 dle návrhu komise prevence kriminality (dále jen komise PK)
Usnesení č. 441/2013/1
Rada města rozhodla schválit
a) částku 1.000 Kč pro Sdružení Linka bezpečí Praha;
b) částku 5.000 Kč pro Centrum sociálních služeb Varnsdorf;
c) částku 10.000 Kč pro MP Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 441/2013/2
Rada města rozhodla neschválit částku 12.900 Kč pro White Light I. Rumburk nad rámec uzavřené smlouvy. 


2.03 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014 
Usnesení č. 442/2013
Rada města rozhodlaschválit Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014 dle předloženého návrhu.


2.04 Přerušení provozu školní družiny ZŠ Edisonova a školní družiny ZŠ Nám. E. Beneše v době od 23.12.2013 do 03.01.2014
Usnesení č. 443/2013
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu školní družiny ZŠ Nám. E. Beneše a školní družiny ZŠ Edisonova od 23.12. 2013 do 03.01.2014.


2.05 Provoz varnsdorfských mateřských škol v době od 23.12.2013 – 03.01.2014
Usnesení č. 444/2013
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu mateřských škol v době od 23.12.2013 – 03.01.2014 dle předloženého návrhu.


2.06 Návrh odměny ředitelům PO Varnsdorf
Usnesení č. 445/2013
Rada města rozhodla schválit návrh výše odměn ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu. 


2.07 Návrh motivačních kritérií pro hodnocení jednatele společnosti
Usnesení č. 446/2013
Rada města rozhodla schválit jako jediný společník v působnosti Valné hromady TSmV s. r. o. motivační kritéria pro hodnocení jednatele společnosti dle předloženého návrhu.


2.08 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 447/2013
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Vyjádření k návrhu usnesení Kontrolního výboru ZM
5.02 Zpráva o současném stavu naplněnosti základních škol podle skutečnosti ke dni 01.10.2013, analýzy demografického vývoje ve Varnsdorfu s výhledem do školních let 2019/20


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                       KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                                      místostarosta města