Usnesení z 68. schůze Rady města Varnsdorf,


která se konala dne 14.11.2013 od 13:00 hod. ve spolkové místnosti v Knihovně Varnsdorf (zvýšené přízemí, od schodiště vlevo)

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádosti o poskytnutí finanční podpory v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Žádost ředitele MŠ a ZŠ Bratislavská o navýšení kapacity mateřské školy
3.03 Návrh na jmenování člena do Zdravotní komise
3.04 Plán zimní údržby pro rok 2013 – 2014
3.05 Přijetí účelové neinvestiční dotace
3.06 Informace z komisí města
3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.08 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 403/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 404/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 405/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
Usnesení č. 406/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem p. p. č. 2469/1 a p. p. č. 2470 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 407/2013
Rada města rozhodla pronajmout paní R. H. p. p. č. 2469/1 a p. p. č. 2470 vše v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 2454 m2 za účelem údržby pozemku za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 302/6 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 408/2013
Rada města rozhodla pronajmout panu B. K. p. p. č. 302/6 v k. ú. Studánka u Rumburku o celkové výměře 15253 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m/rok od 01.01.2014 do 31.12.2014.


Žádost o ukončení pronájmu části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 409/2013
Rada města rozhodla ukončit pronájem paní V. Š. na část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf na vlastní žádost.


Návrh na uzavření Dohody o změně stavebníka (investora) a rozsahu stavby - Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf – lokalita Hrádek
Usnesení č. 410/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dohody o změně stavebníka (investora) a rozsahu stavby, kterou se převádí všechna práva a povinnosti stavebníka (investora) stavby „Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf – lokalita Hrádek“ na nového stavebníka (investora), kterým je společnost Severočeská vodárenská společnost a. s., s tím, že k převodu práv a povinností dojde v rozsahu nezbytném pro odstranění výusti DC 67 Orlická, tj. provedení a kolaudaci stavby části stoky B1 v délce 126 m (ul. Turnovská) a části stoky B v délce 84 m (ul. Havlíčkova).


Nebytové prostory v objektu č. p. 3063 ulice Lesní
Usnesení č. 411/2013
Rada města rozhodla pronajmout panu P. B., trvale bytem Pražská 3011 ve Varnsdorfu, nebytové prostory o celkové výměře 47 m2 v č. p. 3063 na dobu neurčitou za cenu 500 Kč/m2/rok + energie dle skutečných spotřeb.


Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Smlouva o poskytnutí podpory
Usnesení č. 412/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy č. 12116233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf.“


3. Různé

3.01 Žádosti o poskytnutí finanční podpory v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 413/2013/1
Rada města rozhodlaschválitposkytnutífinančního příspěvku J. K., J. Š. a J. H. za nadstandardní reprezentaci města dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 413/2013/2
Rada města rozhodlaschválitposkytnutífinančního příspěvku J. N. za nadstandardní reprezentaci města dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 413/2013/3
Rada města rozhodlaschválitposkytnutífinančního příspěvku M. Š. za nadstandardní reprezentaci města dle pozměněného návrhu.


3.02 Žádost ředitele MŠ a ZŠ Bratislavská o navýšení kapacity mateřské školy
Usnesení č. 414/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí požadavek ředitele MŠ a ZŠ Bratislavská o záměru rozšíření kapacity mateřské školy.


3.03 Návrh na jmenování člena do Zdravotní komise
Usnesení č. 415/2013
Rada města rozhodla jmenovat pana J. K. do funkce člena Zdravotní komise do konce volebního období 2010 – 2014.


3.04 Plán zimní údržby pro rok 2013 – 2014
Usnesení č. 416/2013
Rada města rozhodla schválit plán zimní údržby města na období 2013 – 2014 v k. ú. Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.


3.05 Přijetí účelové neinvestiční dotace
Usnesení č. 417/2013
Rada města rozhodla schválit dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 od Ústeckého kraje v celkové výši 112.210 Kč a uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle přílohy č. 1/ přílohy č. 2/ přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.


3.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 418/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.08 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 419/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 28.11.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrMARTIN LOUKA                                                                          KAREL DUBSKÝ
starosta                                                                                    města místostarosta města