Usnesení z 68. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 21.10.2021 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2021
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Přílohy k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s.
3.02 Vyvážení odpadkových košů ve Varnsdorfu
3.03 Plná moc k zastupování člena Svazu měst a obcí ČR na XVIII. Sněmu 
3.04 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2021
Usnesení č. 489/2021
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2021 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 490/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 456/2021 ze dne 07.10.2021.


Návrh na pronájem sociálního bytu 1+1
Usnesení č. 491/2021
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/28, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu D. G. na dobu určitou do 31.10.2022.
 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006475/VB/P001, DC_Varnsdorf, unifikace DC 1927
Usnesení č. 492/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace  DC 1927 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 98.214 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 493/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1117 a p. p. č. 1118 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 494/2021/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 1117 a p. p. č. 1118 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 494/2021/2
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 1117 a p. p. č. 1118 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6845 a p. p. č. 6846 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej p. p. č. 5088 a návrh na nabytí části 5085/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 495/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5088 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 495/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 5088 a zaměření části p. p. č. 5085/1 vše v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

a dále

Usnesení č. 495/2021/3
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví část p. p. č. 5085/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 7849/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 496/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7849/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 7849/7 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 497/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 7849/7 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem
Usnesení č. 498/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 68/1996 ke dni 30.10.2021.

a dále

Usnesení č. 498/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5762 travní porost o výměře 228 m2 a část p. p. č. 5763 – orná půda o výměře 177 m2 vše v k. ú. Varnsdorf paní M. Č. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost pronájem p. p. č. 2995 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 499/2021
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2995 - zahradu o výměře 289 m2  v k. ú. Varnsdorf panu I. H. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost pronájem p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 500/2021
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5802 – zastavěnou plochu o výměře 163 m2 a část p. p. č. 5802 – zastavěnou plochu o výměře 220 m2 vše v k. ú. Varnsdorf panu J. P. a to tak, že část za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy objektu a část za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku.


Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 501/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 22/2013 ke dni 31.12.2021.

a dále

Usnesení č. 501/2021/2
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 15/1996 ke dni 31.12.2021.


Žádost o pronájem části p. p. č. 8169/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 502/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 8169/1 v k. ú. Varnsdorf.


Pronájem p. p. č. 3404/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 503/2021
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 3404/5 o výměře 8.237 m2 v k. ú. Varnsdorf se všemi stavbami a příslušenstvím, tvořící areál sběrného dvora, Technickým službám města Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 za cenu 200.000 Kč/rok na dobu neurčitou.


Souhlas s realizací projektu
Usnesení č. 504/2021
Rada města rozhodla souhlasit se zahradními úpravami na pozemcích p. p. č. 3042 a p. p. č. 3048 vše v k. ú. Varnsdorf v rámci projektu „Namísto staveniště, rozkvetlé útočiště“ pro výzvu Zelené oázy 2021/2022, Nadace Partnerství dle předloženého návrhu.


Plán zimní údržby pro rok 2021 – 2022 a aktualizace ceníku  
Usnesení č. 505/2021/1
Rada města rozhodla schválit Plán zimní údržby pro rok 2021 – 2022 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka, který je Přílohou č. 2 Smlouvy o zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků ze dne 05.11.2018 uzavřené se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 dle předloženého návrhu.

a dále 

Usnesení č. 505/2021/2
Rada města rozhodla schválit Ceník prací a materiálu, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků uzavřené se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 dle předloženého návrhu.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa objektu – SO 1 a SO 3“
Usnesení č. 506/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky ,,Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa objektu – SO 1 a SO 3“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Stavební MST s.r.o., Krásný Studenec 200, Děčín XXIV, IČ 06833896.

a dále

Usnesení č. 506/2021/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci ,,Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa objektu – SO 1 a SO 3“ s vybraným dodavatelem Stavební MST s.r.o., Krásný Studenec 200, Děčín XXIV, IČ 06833896 za cenu 1.172.128,43 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Přílohy k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s.
Usnesení č. 507/2021/1
Rada města rozhodla uzavřít „Přílohu č. 3 k Ceníku služeb platnému od 01.01.2021“ se společností EKO servis a.s., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25042149.

a dále

Usnesení č. 507/2021/2
Rada města rozhodla uzavřít „Přílohu č. 1 k Ceníku služeb platnému od 01.01.2021“ se společností EKO servis a.s., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25042149.


3.02 Vyvážení odpadkových košů ve Varnsdorfu
Usnesení č. 508/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Vyvážení odpadkových košů ve Varnsdorfu se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o, Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098.


3.03 Plná moc k zastupování člena Svazu měst a obcí ČR na XVIII. Sněmu 
Usnesení č. 509/2021
Rada města rozhodla udělit Plnou moc k zastupování člena Svazu měst a obcí České republiky na XVIII. Sněmu Městu Rumburk, IČ 00261602.  


3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jiří Sucharda                                           Mgr. Bc. Ladislava Křížová    
místostarosta města                               místostarostka města