Usnesení z 68. schůze Rady města Varnsdorf

 

která se konala dne 10.08.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

 Program jednání rady města:

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o poskytnutí dotace na projekt Běh proti plýtvání potravinami v Evropě

1.02 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

2.02 Majetkové záležitosti

3. Různé

3.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Dodávka kompostérů – Varnsdorf“

3.02 Žádost o uvolnění bytů pro potřeby terénní sociální práce – práce s dětmi a rodinou

3.03 Smlouva o kompletní administrace projektu po dobu udržitelnosti

3.04 Opatření obecné povahy

3.05 Doplnění programu na zasedání ZM

4. Diskuse

5. Závěr

 

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o poskytnutí dotace na projekt Běh proti plýtvání potravinami v Evropě
Usnesení č. 274/2017/1
Rada města rozhodla neposkytnout panu P. V. dotaci na projekt Běh proti plýtvání potravinami v Evropě.


a dále


Usnesení č. 274/2017/2
Rada města rozhodla poskytnout panu P. V. finanční dar v hodnotě 500 Kč na projekt Běh proti plýtvání potravinami v Evropě.

 

1.02 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 275/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 276/2017
Rada města rozhodla nepronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/39, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. B. 

             

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 277/2017
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 227/2017 ze dne 22.06.2017.

 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 278/2017
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. U. do 31.12.2017.

 

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 279/2017
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2761/15, ul. Kovářská ve Varnsdorfu s paní Z. Š. do 30.06.2018.

 

2.02 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zateplení ubytovny u sportovní haly č. p. 2984,ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 280/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Zateplení ubytovny u sportovní haly č. p. 2984, ul. Západní ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 01913026.


a dále


Usnesení č. 280/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 01913026 na akci Zateplení ubytovny u sportovní haly č. p. 2984, ul. Západní ve Varnsdorfu“ za cenu 1.934.575,99 Kč bez DPH.

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu

Usnesení č. 281/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli Sdružení Podzemní kontejnery Varnsdorf, V lukách 95/IV, 471 24 Mimoň, IČ 62241630.


a dál


Usnesení č. 281/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Sdružení Podzemní kontejnery Varnsdorf, V lukách 95/IV, 471 24 Mimoň, IČ 62241630 na akci „Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu“ za cenu 2.138.966,20 Kč bez DPH.

 

Výpověď z nájmu nebytových prostor
Usnesení č. 282/2017
Rada města rozhodla souhlasit s ukončením nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 512 (sklepní prostory) v souladu s nájemní smlouvou ze dne 28.02.2017 dohodou k 31.08.2017.

 

3. Různé

3.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Dodávka kompostérů – Varnsdorf“
Usnesení č. 283/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka kompostérů – Varnsdorf“ vybranému dodavateli JELÍNEK TRADING spol. s r. o., Zarámí 4432, 760 01 Zlín, IČ 42339723.


a dále
 

Usnesení č. 283/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou JELÍNEK TRADING spol. s. r. o., Zarámí 4432, 760 01 Zlín, IČ 42339723 na akci Dodávka kompostérů – Varnsdorf“ za cenu 1.315.000 Kč bez DPH.

 

3.02 Žádost o uvolnění bytů pro potřeby terénní sociální práce – práce s dětmi a rodinou
Usnesení č. 284/2017
Rada města rozhodla užívat byt č. 6 a byt č. 9 v panelovém domě č. p. 2764 ve Varnsdorfu pro potřeby OSVZ – terénní sociální práce.

 

3.03 Smlouva o kompletní administrace projektu po dobu udržitelnosti
Usnesení č. 285/2017
Rada města rozhodla zadat společnosti Envipartner, s.r.o., IČ 283 58 589, zastoupené obchodním ředitelem panem Mgr. Ondřejem Kincem kompletní administraci projektu po dobu jeho udržitelnosti dle přiložené nabídky.

 

3.04 Opatření obecné povahy
Usnesení č. 286/2017
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Varnsdorf přípravu opatření obecné povahy dle novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů do 15.09.2017.

 

3.05 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 287/2017
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Schválení přijetí příspěvku na CHilldump WorkCamp 2017 a zajištění spolufinancování

 

4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                               Josef Hambálek 
starosta města                                                                          místostarosta města