Usnesení z 67. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 20.07.2017

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace
2.02 Program na zasedání ZM1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zateplení fasády a střechy bytového domu, ul. Prašná 2290/Cve Varnsdorfu“
Usnesení č. 270/2017
Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky „Zateplení fasády a střechy bytového domu, ul. Prašná 2290/C ve Varnsdorfu“.


Uzavření Dodatek ke Smlouvě o nájmu
Usnesení č. 271/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 2016/241/0377 ze dne 01.04.2016 s Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, kterým se mění celková výměra na 289 m2 za účelem výstavby a běžného provozu rozhledny na Špičáku za cenu 5,50 Kč/m2/rok na dobu určitou a to po dobu trvání udržitelnosti projektu „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí" realizovaného v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.


2. Různé

2.01 Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 272/2017
Rada města rozhodla schválit Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70 698 155 s účinností od 01.09.2017 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků do školského rejstříků v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Východní 1602, 407 47 Varnsdorf a Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf z původně zapsaných 450 žáků na 240 žáků, výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb v ul. Seifertova 1650, 40747 Varnsdorf a ul. Bjarnata Krawce 2408, 407 47 Varnsdorf, výmaz školní družiny v místě poskytování vzdělávání nebo školských služeb v ul. Seifertova 1650, 407 47 Varnsdorf a výmaz školního klubu v místě poskytovaní vzdělávání nebo školských služeb v ul. Seifertova 1650, 407 47 Varnsdorf a v ul. Bjarnata Krawce 2408, 407 47 Varnsdorf a v ul. Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf.


2.02 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 273/2017
Rada města rozhodla schválit program na XXVII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 10.08.2017 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                               Josef Hambálek 
starosta města                                                                          místostarosta města