Usnesení z 66. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 23.09.2021 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Zajištění Terénního programu prostřednictvím White Light I., z.ú. 
3.02 Žádost Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN
3.03 Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Mobilní měřič rychlosti pro Městskou policii Varnsdorf“
3.04 Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Varnsdorf“
3.05 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 429/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Prodej p. p. č. 3361/1, část p. p. č. 3345/1, část p. p. č. 3345/2, p. p. č. 3347/1 a p. p. č. 3347/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 430/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3361/1, část p. p. č. 3345/1, část p. p. č. 3345/2, p. p. č. 3347/1 a p. p. č. 3347/2 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 430/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení území ul. K. Světlé, Mánesova v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu tak, aby vznikly 3 pozemky vhodné k výstavbě RD.


Prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 431/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5397 a části p. p. č. 5816 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 432/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5397 a část p. p. č. 5816 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 433/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 5802 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem
Usnesení č. 434/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 27/2016 ke dni 30.09.2021.

a dále

Usnesení č. 434/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 183/1 o výměře 388 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. L. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem
Usnesení č. 435/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 46/2007 ke dni 30.09.2021.

a dále

Usnesení č. 435/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6781 o výměře 1.200 m2 v k. ú. Varnsdorf panu O. B. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Pronájem p. p. č. 3404/5 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006478/VB/P001, DC_Varnsdorf, unifikace DC 2047, 2019, 2017
Usnesení č. 436/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace  DC 2047, 2019, 2017 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 22.200 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006807/VB/P001, DC_Varnsdorf, unifikace DC 2044, 1921, 1924
Usnesení č. 437/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace  DC 2044, 1921, 1924 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 49.200 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012193, DC_Varnsdorf, p. p. č. 1342/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 438/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1342/5 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 6.100 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012910, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3509/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 439/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3509/6 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 4.700 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021360, DC_Varnsdorf, p. p. č. 1682/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 440/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1682/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 441/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav plynové přípojky na části p. p. č. 4986/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 5076 a p. p. č. 5077 vše v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Rozhodnutí o zakázce malého rozsahu – Vypracování PD na akci „Rekonstrukce atletického oválu sportovního areálu Kotlina Varnsdorf“
Usnesení č. 442/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce atletického oválu sportovního areálu Kotlina Varnsdorf“ PK Sportovní projekty, spol. s r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČ 27060659.

a dále

Usnesení č. 442/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce atletického oválu sportovního areálu Kotlina Varnsdorf“ s PK Sportovní projekty, spol. s r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČ 27060659, za cenu 327.000 Kč bez DPH. 


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 443/2021
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8UO 8130 umístěné na parkovišti, pozemek p. č. 2692/148 v k. ú. Varnsdorf pro paní L. M., držitelku průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %.


Uzavření Smlouvy o dílo „Vypracování projektové dokumentace pro výměnu oken a vstupních dveří, zateplení fasády, úpravu vstupů a střechy administrativní budovy nemocnice č. p. 2559, Varnsdorf – včetně zajištění stavebního povolení“
Usnesení č. 444/2021/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace pro výměnu oken a vstupních dveří, zateplení fasády, úpravu vstupů a střechy administrativní budovy nemocnice č. p. 2559, Varnsdorf – včetně zajištění stavebního povolení“ dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, uchazeči: Ing. Václav Jára, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf, IČ 86726889. 

a dále 

Usnesení č. 444/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace pro výměnu oken a vstupních dveří, zateplení fasády, úpravu vstupů a střechy administrativní budovy nemocnice č. p. 2559, Varnsdorf – včetně zajištění stavebního povolení“ s Ing. Václavem Járou, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf, IČ 86726889 s termínem dokončení do 30.04.2022 za celkovou cenu díla 384.000 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Zajištění Terénního programu prostřednictvím White Light I., z.ú. 
Usnesení č. 445/2021/1
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o zajištění služby „Terénní program pro uživatele drog ve městě Varnsdorf“ uzavřenou mezi městem Varnsdorf a White Light I., z. ú. se sídlem Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 64676803.

a dále

Usnesení č. 445/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o zajištění služby „Terénní program pro uživatele drog ve městě Varnsdorf“ s White Light I., z. ú. se sídlem Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 64676803.


3.02 Žádost Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, PO, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN
Usnesení č. 446/2021
Rada města rozhodla souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. k uhrazení stravného ve školní jídelně ve školním roce 2021/2022 a souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na finanční dar dle předloženého návrhu. 


3.03 Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Mobilní měřič rychlosti pro Městskou policii Varnsdorf“
Usnesení č. 447/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Mobilní měřič pro Městskou policii Varnsdorf“ vybranému dodavateli ATS-TELCOM Praha a.s., Nad Elektrárnou 1523/45, 106 00 Praha 10, IČ 61860409.

a dále

Usnesení č. 447/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Kupní smlouvy na akci „Mobilní měřič pro Městskou policii Varnsdorf“ se společností ATS-TELCOM Praha a.s., Nad Elektrárnou 1523/45, 106 00 Praha 10, IČ 61860409 za cenu 317.800 Kč bez DPH. 


3.04 Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Varnsdorf“
Usnesení č. 448/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Varnsdorf“ vybranému dodavateli společnosti EMBEFOR  s. r. o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČ 06138900.

a dále

Usnesení č. 448/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Kupní smlouvy na akci „Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Varnsdorf“ se společností EMBEFOR s. r. o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČ 06138900 za cenu 1.197.174 Kč bez DPH. 


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


ThMgr. Roland Solloch                                          Jiří Sucharda        
starosta města                                                    místostarosta města