Usnesení z 66. schůze Rady města Varnsdorf

 

USNESENÍ


z 66. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 10. 07. 2017 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města
__________________________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.02 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2017
1.03 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Schválení Plánu odpadového hospodářství města Varnsdorf
3.02 Návrh na mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf
3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti
1.01 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 243/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů dle předloženého návrhu.

1.02 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2017
Usnesení č. 244/2017
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 7 na rok 2017 v předloženém znění.


1.03 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017
Usnesení č. 245/2017
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017 v předloženém znění.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 246/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti
Návrh na pronájem bezbariérového bytu 1 + 1 
Usnesení č. 247/2017
Rada města rozhodla pronajmout bezbariérový byt 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. A. na dobu určitou do 31.12.2017.

Návrh na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 248/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v DPS č. p. 2970/43, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a J. B. na dobu určitou do 30.06.2018.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 249/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5075/2 – zahrada v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 249/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf dle nájemní smlouvy.

Žádost o prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 250/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5342/1 – zahrada v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 6898, části p. p. č. 6897/1 a části p. p. č. 6900/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 251/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6898 – trvalý travní porost, část p. p. č. 6897/1 – trvalý travní porost a část p. p. č. 6900/1 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 251/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6898, části p. p. č. 6897/1 a části p. p. č. 6900/1 v k. ú. Varnsdorf dle nájemní smlouvy.

Žádost o prodej části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 252/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4306/53 – ostatní plochu, komunikaci v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 252/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

Žádost o prodej části p. p. č. 497 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 253/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 497 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 253/2017/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 497 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o prodej p. p. č. 216 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 254/2017
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 216 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o pronájem p. p. č. 7447/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 255/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 7447/3 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 1157/2 a p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 256/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 1157/2 a p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf.

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Usnesení č. 257/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o úhradě nákladů za spotřebovanou vodu (dodanou dle Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf) uzavřenou mezi městem Varnsdorf a panem Karlem Šichem, bytem ul. Západní 2742, Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 6009, p. p. č. 6011 a p. p. č. 6012/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 258/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 6009, p. p. č. 6011 a p. p. č. 6012/1 v k. ú. Varnsdorf.

Návrh na výpověď nájemní smlouvy
Usnesení č. 259/2017
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 6/2010 z důvodu uvedeném v odstavci V., bod 3 této smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 260/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby, oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 4237 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 4233, p. p. č. 4234 a p. p. č. 4227/2 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti - uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 261/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby, oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 8176 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 87/14 a p. p. č. 90 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti - uhradí oprávněný.

Žádost o prodej části p. p. č. 4306/91 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 262/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4306/91 – ostatní plochu, komunikaci v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 262/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4306/91 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

Žádost o prodej p. p. č. 3195/2 a p. p. č. 3201 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 263/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3195/2 – trvalý travní porost a p. p. č. 3201 - zahrada v k. ú. Varnsdorf.


Uzavření dodatku č. 1 – prodloužení termínu dokončení díla
Usnesení č. 264/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 28.03.2017 uzavřené se společností TsM Varnsdorf na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ulici Západní od ulice Křižíkova po č. p. 2729 ve Varnsdorfu“, kterým se mění termín dokončení díla do 31.07.2017.

Uzavření dodatku č. 1 – prodloužení termínu dokončení díla
Usnesení č. 265/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 28.03.2017 uzavřené se společností TsM Varnsdorf na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ulici Husova od dopravního hřiště po ul. Kostelní ve Varnsdorfu“, kterým se mění termín dokončení díla do 31.07.2017.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava komunikace a chodníků v části ul. Východní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 266/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava komunikace a chodníků v části ul. Východní ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vybranému dodavateli SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 DĚČÍN I, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 266/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 DĚČÍN I, IČ 25042751 na akci „Oprava komunikace a chodníků v části ul. Východní ve Varnsdorfu“ za cenu 1.865.816 Kč bez DPH.

3. Různé

3.01 Schválení Plánu odpadového hospodářství města Varnsdorf
Usnesení č. 267/2017
Rada města schvaluje Plán odpadového hospodářství města Varnsdorf na období 2017-2024 dle předloženého návrhu.

3.02 Návrh na mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf
Usnesení č. 268/2017
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 269/2017
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                          Josef Hambálek
starosta města                                                     místostarosta města