Usnesení z 65. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 09.09.2021 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Přijetí daru od Ústeckého kraje
1.02 Odpis daňových pohledávek
1.03 Odpis nedaňových pohledávek
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
1.06 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf na propagační předměty
3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím 
3.04 Návrh na stanovení platu ředitelce Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
3.05 Žádost Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného věcného daru
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Přijetí daru od Ústeckého kraje
Usnesení č. 396/2021
Rada města rozhodla přijmout dar od Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 dle předloženého návrhu.


1.02 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 397/2021
Rada města vzala na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.


1.03 Odpis nedaňových pohledávek
Usnesení č. 398/2021
Rada města rozhodla odepsat pohledávku ve výši 426,52 Kč dle předloženého návrhu. 


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 399/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 400/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.06 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021
Usnesení č. 401/2021
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 402/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/23, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. Š. na dobu určitou do 30.09.2022. 1. náhradník paní Š. Z. do 30.09.2022.

a dále

Usnesení č. 402/2021/2
Rada města rozhodla  pronajmout  byt 1+1 v domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu K. K. na dobu určitou do 30.09.2022. 1. náhradník pan M. B. do 30.09.2022. 2. náhradník pan D. K. do 30.09.2022.    

a dále

Usnesení č. 402/2021/3
Rada města rozhodla  pronajmout  byt 1+1 v domě č. p. 2739/47, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. S. na dobu určitou do 30.09.2022. 1. náhradník paní P. K. do 30.09.2022. 2. náhradník paní M. D. do 30.09.2022. 

a dále 

Usnesení č. 402/2021/4
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/49, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní J. N. na dobu určitou do 30.09.2022 za podmínky navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 2290/C/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu. 1. náhradník pan M. Ž. a paní M. V. do 30.09.2022.  

       
Návrh na pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 403/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu  manželům panu J. H. a paní E. H. na dobu určitou do 30.09.2022. 1. náhradník paní M. M. do 30.09.2022 za podmínky navrácení bytu č. 4 /1+2/ v tom samém domě. 2. náhradník paní M. K. do 30.09.2022.


Návrh na prodloužení nájemních smluv na byty v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 404/2021/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. Š. do 30.09.2022.

a dále

Usnesení č. 404/2021/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.09.2022.

a dále

Usnesení č. 404/2021/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. Š. do 30.09.2022.


Návrh na pronájem bytu zvláštního určení v domě se zavedenou pečovatelskou službou 
Usnesení č. 405/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Vl. M. na dobu určitou do 30.09.2022.

a dále

Usnesení č. 405/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/54, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. L. na dobu určitou do 30.09.2022.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012964/VB002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 6651/1
Usnesení č. 406/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 6651/1, na části p. p. č. 6641 a p. p. č. 6658 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 10.500 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021078/001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3610/11
Usnesení č. 407/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3610/11, na části p. p. č. 3637/6 a p. p. č. 3610/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 3.800 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012845, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3469/10
Usnesení č. 408/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3469/10, na části p. p. č. 3463 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012328/001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3320
Usnesení č. 409/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3320, na části p. p. č. 3341 a p. p. č. 3344/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 4.253 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020851/002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3072
Usnesení č. 410/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3072, na části p. p. č. 3062 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012812/VB002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 638/7
Usnesení č. 411/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 638/7, na části p. p. č. 3638/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě 
Usnesení č. 412/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 4624, p. p. č. 4626, p. p. č. 4649, p. p. č. 4666/2, p. p. č. 4693, p. p. č. 4731/1 a p. p. č. 4666/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 413/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav přípojky splaškové kanalizace na části p. p. č. 280/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 287/1 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 414/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a plynové přípojky na části p. p. č. 5980 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 5981/6 a p. p. č. 5981/7 vše v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 415/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní, kanalizační a plynové přípojky na části p. p. č. 780 a 671 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 669 a p. p. č. 670/1 vše v  k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 416/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 4086 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 4112 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 417/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 6260/3 a p. p. č. 6258/35 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 6262, p. č. 6263 a p. č. 6264 vše v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021323, DC_Varnsdorf, p. p. č. 3638/15
Usnesení č. 418/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3638/15, na části p. p. č. 3638/2 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

    
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci ,,Rekonstrukce Hrádku – Hlavní budova“
Usnesení č. 419/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.07.2020 na akci s názvem ,,Rekonstrukce Hrádku – Hlavní budova“ se společností STAMO, spol. s.r.o., ul. Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČ 43222323, kterým se mění termín dokončení díla do 31.10.2021.


Žádost o umístění TV a VV prvků
Usnesení č. 420/2021
Rada města rozhodla souhlasit s umístěním tělovýchovných a výtvarných prvků na pozemku p. p. č. 3042 a p. p. č. 3048 vše v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 421/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“ se společností KN – STAV s.r.o., Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, IČ 49101374, kterým se navyšuje cena díla o 126.434,40 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Úprava parkování (šikmé) v ul. Lesní u hřiště učiliště ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 422/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem „Úprava parkování (šikmé) v ul. Lesní u hřiště učiliště ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf 407 47, IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 422/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na akci s názvem „Úprava parkování (šikmé) v ul. Lesní u hřiště učiliště ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf 407 47, IČ 25017098 za cenu díla 620.387,00 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování. 


3. Různé

3.01 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 423/2021
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu D. K. ve výši 15.000 Kč.


3.02 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf na propagační předměty
Usnesení č. 424/2021
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku města Varnsdorf Městské knihovně Varnsdorf, p. o., na propagační předměty v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.   


3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím 
Usnesení č. 425/2021
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.04 Návrh na stanovení platu ředitelce Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 426/2021
Rada města rozhodla stanovit plat ředitelce Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 


3.05 Žádost Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného věcného daru
Usnesení č. 427/2021
Rada města rozhodla souhlasit s přijetím účelově určeného věcného daru pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 428/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

ThMgr. Roland Solloch                                         Jiří Sucharda    
starosta města                                                   místostarosta města