Usnesení z 65. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 22.06.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 pro příspěvkové organizace
1.02 Žádost o účelový příspěvek pro Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova
č. p. 2757, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
3.02 Žádost o udělení souhlasu s užitím velkého znaku města Varnsdorf
3.03 Jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu
3.04 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
3.05 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2017/2018
3.06 Dodatek č. 13 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 pro příspěvkové organizace
Usnesení č. 219/2017/1
Rada města rozhodla revokovat usnesení RM č. 141/2017/4 ze dne 11.05.2017.

a dále
Usnesení č. 219/2017/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Dům dětí a mládeže, Městskou knihovnu Varnsdorf a Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.


1.02 Žádost o účelový příspěvek pro Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 220/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému Divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 221/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova č. p. 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 222/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova č. p. 2757, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 223/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 224/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 225/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/58, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. F. na dobu určitou do 31.12.2017. Náhradník paní M. H. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 225/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. G. na dobu určitou do 30.06.2018.


Revokace usnesení
Usnesení č. 226/2017
Rada města rozhodla revokovat usnesení RM č. 173/2017 ze dne 25.05.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 227/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/39, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. B. a panu     M. H. na dobu určitou do 30.06.2018 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.


Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Bytového družstva Varnsdorf s jeho novým členem
Usnesení č. 228/2017
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 28 v domě Bytového družstva Varnsdorf č. p. 3300, ul. Kostelní ve Varnsdorfu s jeho novým členem paní V. K. ode dne 01.07.2017 na dobu neurčitou.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o ukončení Nájemní smlouvy
Usnesení č. 229/2017
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 40/2003 na pronájem části p. p. č. 794 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.05.2017.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 230/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 4986/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 5028/14 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 231/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 4887 a p. p. č. 4859/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 4880/1 a p. p. č. 4880/2 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o ukončení Nájemní smlouvy
Usnesení č. 232/2017
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 19/2009 na pronájem p. p. č. 380/1, p. p. č. 381 a p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.05.2017.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava fasády objektu č. p. 1602 (ZŠ Východní) ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 233/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava fasády objektu č. p. 1602 (ZŠ Východní) ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 01913026.

a dále

Usnesení č. 233/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 01913026 na akci „Oprava fasády objektu č. p. 1602 (ZŠ Východní) ve Varnsdorfu“ za cenu 1.823.771,97 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v části ul. Pardubická ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. II.“
Usnesení č. 234/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v části ul. Pardubická ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. II.“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vybranému dodavateli SILKOM, spol. s r. o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, IČ 46712158.

a dále

Usnesení č. 234/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou SILKOM, spol. s r. o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, IČ 46712158na akci „Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v části ul. Pardubická ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. II.“ za cenu 1.008.226,50 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace: Oprava páteřních cest na městském hřbitovu ve Varnsdorfu
Usnesení č. 235/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace: Oprava páteřních cest na městském hřbitovu ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vybranému dodavateli Střední průmyslová škola stavební Liberec, Sokolovské náměstí 14, 460 31 Liberec 1, IČ 46747982.

a dále

Usnesení č. 235/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Střední průmyslová škola stavební Liberec, Sokolovské náměstí 14, 460 31 Liberec 1, IČ 46747982
na akci „Vypracování projektové dokumentace: Oprava páteřních cest na městském hřbitovu ve Varnsdorfu“ za cenu 90.000 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Návrh na odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
Usnesení č. 236/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO dle předloženého návrhu.


3.02 Žádost o udělení souhlasu s užitím velkého znaku města Varnsdorf
Usnesení č. 237/2017
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku města Varnsdorf panu Pavlu Vodičkovi na dobu určitou do 31.12.2017 v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


3.03 Jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu
Usnesení č. 238/2017/1
Rada města rozhodla jmenovat Tomáše Seckého, DiS., vedoucím redaktorem Hlasu severu na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2017.

a dále

Usnesení č. 238/2017/2
Rada města rozhodla schválit odměnu za výkon funkce vedoucího redaktora Hlasu dle předloženého návrhu.


3.04 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 239/2017
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.05 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2017/2018
Usnesení č. 240/2017/1
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 01.09.2017 do 31.08.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 240/2017/2
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o počtu rezervních míst v mateřských školách ve Varnsdorfu pro školní rok 2017/2018.


3.06 Dodatek č. 13 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 241/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 13 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt ,,Rozšíření a modernizace IS pro město Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.


3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 242/2017
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2016
3.02 Schválení Zřizovací listiny organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf
3.03 Poskytnutí dotace z IROP


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                                   Josef Hambálek
starosta města                                                                                              místostarosta města