Usnesení z 64. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 19.08.2021 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2021
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Příloha č. 2 k Ceníku služeb ke Smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.
3.02 Uhrazení opravy z rozpočtu Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2021
Usnesení č. 363/2021
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2021 dle předloženého návrhu


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Narovnání majetkových vztahů – zastavení pozemku částí RD
Usnesení č. 364/2021
Rada města rozhodla vydat souhlasné prohlášení s přestavkem rodinného domu na p. p. č. 2224 (dle GP č. 6146-176/2020 část přestavku označena jako 2226/3) v k. ú. Varnsdorf panu M. F., panu L. F. a paní I. M., vlastníkům RD na p. p. č. 2224 v k. ú. Varnsdorf za poplatek 400 Kč.


Žádost o prodej p. p. č. 3478/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 365/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3478/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2353 s budovou bez č. p. a p. p. č. 2355 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 366/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2353 s budovou bez č. p. a p. p. č. 2355
v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 910 a p. p. č. 870 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 367/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 910 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 367/2021/2
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 870 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4371, p. p. č. 4372 a p. p. č. 4373 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 368/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4371, p. p. č. 4372 a p. p. č. 4373 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4376/1 a p. p. č. 4378/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 369/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4376/1 a p. p. č. 4378/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 369/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4376/1 v k. ú. Varnsdorf jako přístupové cesty.


Žádost o prodej části p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 370/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 370/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej části p. p. č. 5078 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 371/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5078 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 371/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 5078 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu OSMI – oddělení dopravy a SH a dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 372/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 188 a p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 373/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 188 a p. p. č. 191 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 915/1 a části p. p. č. 913 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 374/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 915/1 a část p. p. č. 913 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 374/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části 1.000 m2 z p. p. č. 913 v k. ú. Studánka u Rumburku. 


Pronájem p. p. č. 3404/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 375/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3404/5 v k. ú. Varnsdorf.


Výmaz předkupního práva
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Návrh na nabytí části pozemku 1973/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 376/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nenabýt p. p. č. 1973/3 – zahrada, výměra cca 2.400 m2 v k. ú. Varnsdorf. 


Žádost o uzavření Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě 
Usnesení č. 377/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 08/2020 a to tak, že se pacht ponižuje o pozemek č. 806 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 2.261 m2, tím se snižuje roční pachtovné. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.


Návrh na opravu usnesení 
Usnesení č. 378/2021/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 60/2021 ze dne 18.02.2021.

a dále

Usnesení č. 378/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6265 o výměře 202 m2 v k. ú. Varnsdorf paní E. Š. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem
Usnesení č. 379/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 11/2020 ke dni 31.07.2021.

a dále

Usnesení č. 379/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4696/1 o výměře 400 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům M. a M. P. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení č. 380/2021
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 36/2017 z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 2.


Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení č. 381/2021
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 05/2020 z důvodu uvedeném v odstavci V. bod 2.


Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 382/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 28/2008 na pronájem části p. p. č. 5850/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.07.2021.

a dále

Usnesení č. 382/2021/2
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 39/2008 na pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.09.2021.

a dále

Usnesení č. 382/2021/3
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 27/2019 na pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.09.2021.

a dále

Usnesení č. 382/2021/4
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 21/2014 na pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.09.2021.

a dále

Usnesení č. 382/2021/5
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 29/2010 na pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.09.2021.

a dále

Usnesení č. 382/2021/6
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 26/2018 na pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.09.2021.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 383/2021
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou DCL 1860 na parkovišti - pozemek p. č. 2919/31 v k. ú. Varnsdorf pro paní J. P., držitelku průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100%.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Varnsdorf, rekonstrukce povrchu v ulici Plavecká“
Usnesení č. 384/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Varnsdorf, oprava povrchu v ulici Plavecká a části povrchu ulice Stromovka“ se společností STRABAG s.r.o., IČ 60838744 s termínem dokončení 31.08.2021 a celkovou cenou díla 426.608,82 Kč bez DPH. 


Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 385/2021
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 5U6 2292, na parkovišti v ulici Lesní před č. p. 2965 v k. ú. Varnsdorf pro paní J. H., držitelku průkazu ZTP.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu č. p. 2757 - MŠ Křižíkova ve Varnsdorfu - I. etapa
Usnesení č. 386/2021
Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu č. p. 2757 - MŠ Křižíkova ve Varnsdorfu - I. etapa" z důvodu obdržení pouze jedné nabídky a rozhodla opětovně vyhlásit nové výběrové řízení na tuto VZMR.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf
Usnesení č. 387/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf„ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vybranému dodavateli "Společnost Varnsdorf" 1. účastník VHS technology a. s., Chotějovice 166, 418 04 Světec, IČ 27347753, 2. účastník Ještědská stavební společnost spol. s r. o., Selská 517, 460 01 Liberec, IČ 183822550.

a dále

Usnesení č. 387/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem "Společnost Varnsdorf" 1. účastník VHS technology a. s., Chotějovice 166, 418 04 Světec, IČ 27347753, 2. účastník Ještědská stavební společnost spol. s r. o., Selská 517, 460 01 Liberec, IČ 183822550 na akci Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf za cenu 4.229.879,85 Kč bez DPH.  
 

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“
Usnesení č. 388/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči EUROGREEN CZ s. r. o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959.

a dále

Usnesení č. 388/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem EUROGREEN CZ s. r. o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959 na akci „Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“ za cenu 932.239,97 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce.  


Rozhodnutí o veřejné zakázce  –  „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek"
Usnesení č. 389/2021/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ 43222323.

a dále

Usnesení č. 389/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ 43222323 na akci „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek" za cenu 5.876.897,37 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění financování akce.  
 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem „Sběrný dvůr města Varnsdorf“
Usnesení č. 390/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 08.07.2020 mezi Městem Varnsdorf a společností STRABAG a.s., IČ 60838744 na akci ,,Sběrný dvůr města Varnsdorf“, kterým se navyšuje cena díla o 237.982,95 Kč bez DPH a zároveň prodlužuje termín dokončení díla do 30.09.2021.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu – 5. etapa“ 
Usnesení č. 391/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu – 5. etapa“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098 s termínem dokončení do 31.10.2021 a celkovou cenou díla 325.992 Kč bez DPH.   


Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce střechy, úprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480, k. ú. Varnsdorf“ 
Usnesení č. 392/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020, uzavřené dne 07.04.2020 mezi Městem Varnsdorf a společností WAKOS, s.r.o.,  IČ 62241834 na akci „Rekonstrukce střechy, úprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480, k. ú. Varnsdorf“ kterým se prodlužuje termín dokončení a předání díla z 480 dnů na 580 dnů od předání staveniště, tj. o 100 dnů.


Návrh na uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení – Studánka 3. etapa“
Usnesení č. 393/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení – Studánka 3. etapa“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098 s termínem dokončení do 30.11.2020 a celkovou cenou díla 1.201.010,77 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Úprava parkování (šikmé) v ul. Lesní u hřiště učiliště ve Varnsdorfu“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Návrh na uzavření Smlouvy o dílo „Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf – IO 02–265 m - ul. Severská, ul. Šumavská“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


3. Různé

3.01 Příloha č. 2 k Ceníku služeb ke Smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.
Usnesení č. 394/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením „Přílohy č. 2 k Ceníku služeb platnému od 01.01.2021“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s., IČ 25042149.


3.02 Uhrazení opravy z rozpočtu Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO
Usnesení č. 395/2021
Rada města rozhodla schválit uhrazení opravy havarijního stavu podlahových krytin ve výši 26.960 Kč z rozpočtu Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                                                 Jiří Sucharda    
starosta města                                                                           místostarosta města