Usnesení z 64. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 08.06.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Smlouva pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností
1.02 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.03 Změna č. 1 závazných ukazatelů na rok 2017 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2016
3.02 Výkon akcionářských práv ve společnosti SVS a. s.
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.05 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Smlouva pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností
Usnesení č. 187/2017
Rada města rozhodla uzavřít se společností REGIA a.s. Smlouvu pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností s účinností od 01.07.2017 dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 188/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.03 Změna č. 1 závazných ukazatelů na rok 2017 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 189/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 190/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 191/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 192/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 193/2017
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. Z. do 31.10.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 2763/40, ul. Kovářská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 194/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2763/40, ul. Kovářská ve Varnsdorfu manželům B. a D. J. na dobu určitou do 30.06.2018.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 8013 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 195/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 8013 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.263 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5898/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 196/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5898/1 – trvalý travní porost o výměře 2.150 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1566/3 a p. p. č. 1561 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 197/2017/1
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést p. p. č. 1566/3 a p. p. č. 1561 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu KSMV a to tak, že bude rozdělena na 3 části a převedena všem žadatelům dle geometrického plánu.

a dále

Usnesení č. 197/2017/2
Rada města rozhodla neměnit stanovisko ve věci určení ceny za prodej pozemků č. 1566/3 a p. p. č. 1561 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 7196, p. p. č. 7188 a p. p. č. 7187/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 198/2017
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 7188, p. p. č. 7187/1 a p. p. č 7196v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 a části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 199/2017
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf o výměře 642 m2 a část p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 8 m2 panu J. F. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 2563/1 a části p. p. č. 2562/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 200/2017
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 2563/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 183 m2 a část p. p. č. 2562/5 v k. ú. Varnsdorf o výměře 217 m2 paní B. H. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 3637/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 201/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 3637/4 v k. ú. Varnsdorf o výměře 5.833 m2 paní I. Ř. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy, pasení koně.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 202/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 918/3, nové kNN na části p. p. č. 1066, části p. p. č. 781 a p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 203/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007381/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 3355/4, nové kNN na části p. p. č. 3360 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. Budoucí povinný se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 90 dnů ode dne doručení výzvy a návrhu dle tohoto ustanovení.


Souhlas se stavbou – Obchodní jednotka Varnsdorf, ul. Národní
Usnesení č. 204/2017
Rada města rozhodla souhlasit s vydáním závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu řízení a souhlasu se stavbou na akci výstavba obchodní jednotky ul. Národní ve Varnsdorfu na p. p. č. 90 v k. ú. Varnsdorf.


Uzavření nájemní smlouvy na stavbu „DC 052 047 Varnsdorf, ul. Hradní – vodovod a kanalizace pro výstavbu 11 RD“
Usnesení č. 205/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem nájemní smlouvy na stavbu „DC 052 047 Varnsdorf, ul. Hradní – vodovod a kanalizace pro výstavbu 11 RD“ mezi městem Varnsdorf a společností Severočeská vodárenská společnost a.s. na dobu určitou do doby prodeje předmětu prodeje nájemci, roční nájemné činí 1 Kč bez DPH.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 206/2017
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 4L8 6797 na p. p. č. 512/15 ve Varnsdorfu pro pana O. P. držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Návrh celoplošných oprav povrchů komunikací a zpevněných ploch v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu
Usnesení č. 207/2017/1
Rada města rozhodla pověřit OSMI zajištěním zpracování PD rekonstrukce povrchů v areálu TSmV v roce 2017.

a dále

Usnesení č. 207/2017/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření společnosti TSmV s.r.o. na opravy komunikací ve výši 2 mil. Kč v areálu TSmV v r. 2017.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace - Stavební opravy a úpravy objektu Mariánská 476 Varnsdorf“
Usnesení č. 208/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace – Stavební opravy a úpravy objektu Mariánská 476 Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči ARCHITEKT Ondřej Tuček, U průhonu 26, 170 00 Praha 7, IČ 70735352.

a dále

Usnesení č. 208/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou ARCHITEKT Ondřej Tuček, U průhonu 26, 170 00 Praha 7, IČ 70735352 na akci Vypracování projektové dokumentace – Stavební opravy a úpravy objektu Mariánská 476 Varnsdorf“ za cenu 660.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Provedení výměny výložníků a svítidel na stožárech v majetku ČEZ Distribuce a.s.“
Usnesení č. 209/2017/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na provedení výměny výložníků a svítidel na stožárech v majetku ČEZ Distribuce a.s. se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.10.2017 a celkovou cenou díla 3.130.300 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování stavby zastupitelstvem města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 209/2017/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování stavby Výměna výložníků a svítidel na stožárech v majetku ČEZ Distribuce a.s.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Varnsdorf – rekonstrukce Hrádku – vodovodní a kanalizační přípojka“
Usnesení č. 210/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Varnsdorf – rekonstrukce Hrádku – vodovodní a kanalizační přípojka“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ 42481431.

a dále

Usnesení č. 210/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ 42481431 na akci „Varnsdorf – rekonstrukce Hrádku – vodovodní a kanalizační přípojka“ za cenu 3.363.494,33 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Varnsdorf – oprava Zaječího potoka – 2. etapa“
Usnesení č. 211/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Varnsdorf – oprava Zaječího potoka – 2. etapa“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči NOWASTAV, akciová společnost, Malešická 49, 130 00 Praha 3, IČ 00565679.

a dále

Usnesení č. 211/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou NOWASTAV, akciová společnost, Malešická 49, 130 00 Praha 3, IČ 00565679 na akci „Varnsdorf – oprava Zaječího potoka – 2. etapa“ za cenu 2.350.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování zastupitelstvem města.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Zateplení bytového domu č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 212/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Zateplení bytového domu č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybranému dodavateli Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ 42481431.

a dále

Usnesení č. 212/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ 42481431 na akci Zateplení bytového domu č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu“ za cenu 6.489.931,65 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Karlova, Varnsdorfu“
Usnesení č. 213/2017/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Karlova, Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazečiEUROGREEN CZ s.r.o., nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 646519559.

a dále

Usnesení č. 213/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou EUROGREEN CZ s.r.o., nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 646519559 na akci „Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Karlova, Varnsdorfu“ za cenu 2.377.567 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování zastupitelstvem města.


Souhlas s umístěním pietního pomníčku
Usnesení č. 214/2017
Rada města rozhodla souhlasit s umístěním pietního pomníčku na části p. p. č. 2669 v k. ú. Varnsdorf.


3. Různé

3.01 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2016
Usnesení č. 215/2017/1
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.

a dále

Usnesení č. 215/2017/2
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024.

a dále

Usnesení č. 215/2017/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757.

a dále

Usnesení č. 215/2017/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180.

a dále

Usnesení č. 215/2017/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

a dále

Usnesení č. 215/2017/6
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812. 

a dále

Usnesení č. 215/2017/7
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.

a dále

Usnesení č. 215/2017/8
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 215/2017/9
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 215/2017/10
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 215/2017/11
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 215/2017/12
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 215/2017/13
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 215/2017/14
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 215/2017/15
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 215/2017/16
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260.

a dále

Usnesení č. 215/2017/17
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 215/2017/18
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf.


3.02 Výkon akcionářských práv ve společnosti SVS a. s.
Usnesení č. 216/2017/1
Rada města ukládá svému zástupci pro výkon akcionářských práv ve společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. na Valné hromadě dne 15.06.2017 panu Ing. Jaroslavu Beránkovi, aby ve věci zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 nehlasoval pro návrh předložený představenstvem společnosti, jelikož k tomuto návrhu nebyly včas k dispozici všechny relevantní informace.

a dále

Usnesení č. 216/2017/2
Rada města ukládá svému zástupci pro výkon akcionářských práv ve společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. na Valné hromadě dne 15.06.2017 panu Ing. Jaroslavu Beránkovi, aby ve věci změny Stanov SVS a.s. nehlasoval pro prodloužení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady SVS a.s. ze čtyř na šest let.

a dále

Usnesení č. 216/2017/3
Rada města ukládá svému zástupci pro výkon akcionářských práv ve společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. na Valné hromadě dne 15.06.2017 panu Ing. Jaroslavu Beránkovi, aby ve věci volby 2 členů představenstva a 2 členů dozorčí rady nepodpořil volbu stávajících členů navržených představenstvem SVS a.s.


3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 217/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.05 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 218/2017
Rada města rozhodla schválit program na XXVI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 22.06.2017 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                                                                 Josef Hambálek
starosta města                                                                            místostarosta města