Usnesení z 63. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 23. 7. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Mateřskou školu, Nezvalova 2024

b)      Návrh na odpis nedoplatku – nájemné z pozemku

c)      Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2009

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Informaci o Projektu Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21

b)      Návrh na snížení osobního příplatku řediteli PO Nemocnice Varnsdorf

c)      Návrh na úpravu osobního příplatku řediteli Městského divadla Varnsdorf

d)      Žádost o povolení použití znaku města

e)      Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pololetí roku 2009

f)        Žádosti o schválení veřejné hudební produkce

g)      Jmenování do funkce vedoucího OSVaZ

 

Usnesení č. 65/2009

Rada města rozhodla:

1.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav splaškové a dešťové kanalizační přípojky na p.p.č. 1012 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 1006/3 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 1006/3 ve Varnsdorfu,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

2.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynové přípojky na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 5509/2 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 5509/2 ve Varnsdorfu,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

3.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrické přípojky na p.p.č. 1452 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s.,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

4.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrické přípojky na p.p.č. 781 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s.,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

5.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrické přípojky na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s.,

-     smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

6.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynové přípojky na p.p.č. 1422 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 1458 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 1458 ve Varnsdorfu,

-     smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

7.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky NN, vody a splaškové kanalizace na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 5510/3 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 5510/3 ve Varnsdorfu,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

8.      Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 2515/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 119,- Kč, z toho základ činí 100,- a 19% daň činí 19,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce, a.s.

 

9.      Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 4924 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce, a.s.

 

10.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 7257/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce, a.s.

 

11.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 6928 v k.ú. Varnsdorf .

 

12.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3196 v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Zadat GP na oddělení části p.p.č. 3196 dle návrhu.

 

14.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf.

 

15.  Doporučit zadání změny ÚP na nízkopodlažní zástavbu.

 

16.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 376 v k.ú. Studánka.

 

17.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 813/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

18.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 5994/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

19.  Ukončit NS č. 1/2000 na pronájem p.p.č. 5075/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 8. 2009.

 

20.  Ukončit NS č. 96/2001 na pronájem p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 7. 2009.

 

21.  Pronajmout část p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf o výměře 413 m2 paní H. G. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

22.  Pronajmout část p.p.č. 4925 v k.ú. Varnsdorf o výměře 699 m2 paní J. J. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

23.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody, přípojky kanalizace a přípojky plynu na p.p.č. 5548 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky objektu na p.p.č. 5557 v k.ú. Varnsdorf (oprávnění) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci objektu na p.p.č. 5557 ve Varnsdorfu,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

24.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města ve výši 61,28 %, tj. 39.560.263,- Kč z celkových nákladů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 64.560.263,- Kč z rozpočtu města.

 

25.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Úpravy přístupových ploch ke hřbitovu“ - se spolufinancováním města ve výši 7,5%, tj 654.352,- Kč z celkových nákladů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 8.724.686,- Kč z rozpočtu města.

 

26.  Souhlasit s připojením objektu dílen společnosti ABX Rumburk na st.p.č. 2185/2 v k.ú. Varnsdorf, ul. Dvořákova na soustavu CZT Varnsdorf – alternativa a.

 

27.  Zveřejnit záměr převést č. p. 663 se st. p. č. 2876 a p. p. č. 2877/4 v k. ú. Varnsdorf.

 

28.  Doporučit ZM zařadit č.p. 663 do seznamu objektů určených k prodeji (příloha č. 1) a prodávat objekt dle Zásad  prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města Varnsdorf.

 

29.  Prodloužit dobu nájmu nebytových prostor v č.p. 512 ve Varnsdorfu Základní umělecké škole Varnsdorf do 30. 4. 2010.

 

30.  Povolit použití znaku města Varnsdorf Tenisovému oddílu TJ Slovan Varnsdorf na propozicích k mezinárodnímu turnaji v tenise Euroregion Nisa.

 

Usnesení č. 66/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením  dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 00213/2008 ze dne 25. 11. 2008 uzavřené mezi Městem Varnsdorf a  1. jizerskohorskou  stavební společností, s.r.o., kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 8. 2009.

 

2.      Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce „Dětské hřiště u Městského centra kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu“ s firmou Mgr. Lenka Moštěková - TOJA Praha za cenu 2.004.500,- (bez DPH).

 

Usnesení č. 67/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Nezvalova 2024 změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

2.      Odpis nedoplatku za nájemné pozemku z důvodu úmrtí dle předloženého návrhu.

 

3.      Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

4.      Vyčlenění prostředků na zajištění financování části projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranicepříslušející městu Varnsdorf, tj. na spolufinancování města ve výši 10%, tj. 75.348,- Kč (3.276,- EUR) z celkových způsobilých výdajů části projektu ve výši 753.480,- Kč (32.760,- EUR) a na zajištění předfinancování dvou po sobě následujících kalendářních čtvrtletí (2.Q a 3.Q 2010) ve výši 460.670,- Kč (20.029,- EUR) z rozpočtu města.

 

5.      Vyčlenění prostředků na zajištění financování části projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranicepříslušející Městské knihovně Varnsdorf, tj. na spolufinancování Městské knihovny Varnsdorf ve výši 10%, tj. 296.381,- Kč (12.886,- EUR) z celkových způsobilých výdajů části projektu ve výši 2.963.810,- Kč (128.861,- EUR) a na zajištění předfinancování dvou po sobě následujících kalendářních čtvrtletí (2.Q a 3.Q 2010) ve výši 801.650,- Kč (34.854,- EUR) z rozpočtu Městské knihovny, a to formou příspěvku z rozpočtu města v letech 2010 – 2012.

 

6.      Vyčlenění prostředků na zajištění financování části projektu „Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“ příslušející městu Varnsdorf, tj. na spolufinancování města ve výši 10%, tj. 452.500,- Kč (18.100,- EUR) z celkových způsobilých výdajů projektu a na zajištění předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 4.525.000,- Kč (181.000,- EUR) z rozpočtu města.

 

7.      Vyčlenění prostředků na zajištění financování části projektu „EMIX 3příslušející městu Varnsdorf, tj. na spolufinancování města ve výši 10%, tj. 122.500,- Kč (4.900,- EUR) z celkových způsobilých výdajů části projektu a na zajištění předfinancování ve výši celkových nákladů části projektu, tj. 1.225.000,- Kč (49.000,- EUR) z rozpočtu města.

 

8.      Smlouvu č. 0801446 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, podepsanou zástupcem Fondu dne 29. 6. 2009 a zároveň pověřit starostu města jejím podpisem.

 

9.      Trvalé přihlášení pí J. M. ke své dceři pí J. Š. do bytu 1+KK č. 25 v DPS, ul. Nemocniční, Varnsdorf.

 

10.  Snížení osobního příplatku řediteli PO Nemocnice Varnsdorf panu MUDr. V. J. s účinností od 1. 7. 2009 dle předloženého návrhu.

 

11.  Osobní příplatek řediteli PO Městské divadlo Varnsdorf panu M. L. s účinností od 1. 8. 2009 dle předloženého návrhu.

 

12.  Konání veřejné hudební produkce pod názvem „VDF Help Fest“ panu L. F. na otevřeném prostranství v areálu bývalé keramičky Varnsdorf ve dnech 21. 8. – 23. 8. 2009 od 16:00 hod. do 02:00 hod..

 

13.  Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Hudební léto – hudba k poslechu i k tanci“ panu J. Š. na otevřeném prostranství v areálu bývalé keramičky Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

14.  Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Koncert Petra Kocmana“ paní M. S. na otevřeném prostranství u restaurace Fousatá Matylda ve dne 20. 8. 2009 od 18:00 hod. do 01:00 hod..

 

Usnesení č. 68/2009

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Varnsdorf a INSKY s.r.o. Ústí nad Labem na akci ,,Oprava povrchů místních komunikací v lokalitě Varnsdorf – Pěnkavčí Vrch“ za cenu 416.500,- Kč (včetně DPH).

 

2.      Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pololetí roku 2009. 

 

3.      Konání Fóra Zdravého města Varnsdorf dne 16. 9. 2009 ve Studentském klubu Střelnice dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 69/2009

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Bc. J. F. do funkce vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví s účinností od 3. 8. 2009.

 

Usnesení č. 70/2009

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 40/2009/34 a 35 ze dne 23. 4. 2009.

 

2.      Usnesení RM č. 33/2009/23 ze dne 2. 4. 2009.

 

3.      Usnesení RM č. 52/2009/49 ze dne 28. 5. 2009.

 

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Petr Šmíd

starosta města                                                                              místostarosta