Usnesení z 63. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 63. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 15. 07. 2021 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

__________________________________________________________________________________________

Program jednání rady města:

1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021
1.02 Poskytnutí finančního daru pro tornádem a vichřicí zasaženým obcím na Hodonínsku, Břeclavsku a v okrese Louny
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna smluvní strany v projektu Podnikni to!
1.06 Přijetí daru od Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s.
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.02 Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN
3.03 Smlouva o výpůjčce movité věci
3.04 Tematický akční plán (TAP) pro oblast bydlení
3.05 Dohoda o narovnání mezi Městem Varnsdorf a ALFA insolvenční v.o.s., která je insolvenčním správcem společnosti SPECIALISTA s.r.o.
3.06 Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Brně – Obecně závazná vyhláška města Varnsdorf ve věci provozování loterií na území města
3.07 Návrh změny Nařízení města Varnsdorf č. 2/2014 Tržní řád
3.08 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021
Usnesení č. 327/2021
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021 dle předloženého návrhu.

 

1.02 Poskytnutí finančního daru pro tornádem a vichřicí zasaženým obcím na Hodonínsku, Břeclavsku a v okrese Louny
Usnesení č. 328/2021
Rada města rozhodla poskytnout finanční dar v celkové výši 20.000 Kč obcím na Hodonínsku, Břeclavsku a v okrese Louny dle předloženého návrhu.

 

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 329/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2021, dle předloženého návrhu.

 

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 330/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2021, dle předloženého návrhu.

 

1.05 Změna smluvní strany v projektu Podnikni to!
Usnesení č. 331/2021/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 76/2021/1 ze dne 18.02.2021.

a dále

Usnesení č. 331/2021/2
Rada města rozhodla o zapojení do pilotního projektu „Podnikni to ve Varnsdorfu!“ ve spolupráci s Business support institut z. s., MAS Český sever z. s., Inovační centrum Ústeckého kraje z. s. a TJ Group s. r. o.  

 

1.06 Přijetí daru od Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s.
Usnesení č. 332/2021
Rada města rozhodla přijmout dar od Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s. se sídlem Velká Hradební 2800/54, Ústí nad Labem, IČ: 045 42 088, dle předloženého návrhu. 

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+KK
Usnesení č. 333/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. Š. na dobu určitou do 31.08.2022 za podmínky navrácení bytu č. 15 (1+3) v domě č. p. 2741, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.

 

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 334/2021
Rada města rozhodla  zrušit usnesení č. 236/2021 ze dne 27.05.2021.

 

Návrh na pronájem dvou bytů 1+1
Usnesení č. 335/2021/1
Rada města rozhodla  pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/58, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní V. M. na dobu určitou do 31.08.2022.

a dále

Usnesení č. 335/2021/2
Rada města rozhodla  pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  paní N. B. na dobu určitou do 31.08.2022. 1. náhradník pan D. T. do 31.08.2022. 2. náhradník paní L. S. do 31.08.2022.

 

Návrh na pronájem bytu 1+2 v domě pro příjmově vymezené osoby v domě v ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 336/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. a panu J. T. na dobu určitou do 31.08.2022 za podmínky navrácení bytu č. 25 (1+1) v tom samém domě. 1. náhradník paní P. S. a pan D. Ž. do 31.08.2022 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu. 2. náhradník pan M. Ž. a paní M. V. do 31.08.2022.  

 

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 337/2021
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 257/2021 ze dne 10.06.2021.

 

Návrh na pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 338/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. T. na dobu určitou do 31.08.2022. 1. náhradník paní M. M. do 31.08.2022 za podmínky navrácení bytu č. 4 (1+2) v tom samém domě. 2. náhradník paní M. K. do 31.08.2022.

 

Návrh na pronájem BZU 1+KK
Usnesení č. 339/2021
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v DPS č. p. 3321/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. B. do 31.07.2022.

 

Návrh na pronájem bytu 1+KK
Usnesení č. 340/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2764/23, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní M. H. na dobu určitou do 31.12.2021.

 

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 341/2021
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. na dobu určitou do 30.06.2022.

 

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt na dobu neurčitou
Usnesení č. 342/2021
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/33, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu s paní I. K. a panem V. G. na dobu neurčitou.

 

Informace ve věci sociálních bytů
Usnesení č. 343/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí dopis pana A. Z. ve věci pronájmu městských sociálních bytů v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu.

 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 4306/23, p. p. č. 4306/186 a p. p. č. 4306/138 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 344/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4306/23, p. p. č. 4306/186 a p. p. č. 4306/138 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej p. p. č. 2832/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 345/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2832/3 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě a následný nový pronájem
Usnesení č. 346/2021/1
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 28/2020 na pronájem pozemků p. p. č. 1372/1, p. p. č. 1376, p. p. č. 1374/1, části p. p. č. 1388, p. p. č. 1394/1, p. p. č. 1399 a p. p. č. 1415/11 a to tak, že se ponižuje výměra pronajatého pozemku p. p. č. 1415/11 v k. ú. Varnsdorf na 4.691 m2, tím se mění roční nájemné. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

a dále

Usnesení č. 346/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1415/11 – ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům F. a H. J. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a sekání trávy.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 3638/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 347/2021
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 3638/6 – travní porost o výměře 227 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům R. a L. Z. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a sekání trávy.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 220/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 348/2021
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 220/2 – travní porost o výměře 667 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní K. R. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a sekání trávy.

 

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa pro dvě vozidla
Usnesení č. 349/2021
Rada města rozhodla přidělit jedno vyhrazené parkovací místo pro dvě vozidla s registrační značkou 1TH 6276 a 7AU 8161 na pozemku p. č. 1684/1 v ulici Pletařská 2941 ve Varnsdorfu pro pana Jana Cibulku – AUTOŠKOLA s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %, vč. správního poplatku 1.000 Kč a poplatku 5.000 Kč/rok dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 čl. 6 odst. 2a.

 

Vypovězení nájemní smlouvy nebytových prostor ul. Lesní č. p. 3063
Usnesení č. 350/2021
Rada města rozhodla ukončit pronájem nebytových prostor v ul. Lesní č. p. 3063 v k. ú. Varnsdorf panu P. B., v souladu se Smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 10.12.2013. 

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce „VZT v kuchyni MŠ Seifertova 2471, Varnsdorf“
Usnesení č. 351/2021/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „VZT v kuchyni MŠ Seifertova 2471, Varnsdorf“ dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči panu Tomáši Simurníkovi, IČ 651 18 529, Revoluční 323, Jílové, který předložil nejnižší cenovou nabídku na akci za cenu 192.299,00 Kč včetně DPH.

a dále

Usnesení č. 351/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem panem Tomášem Simurníkem, IČ 651 18 529, Revoluční 323, Jílové, na akci „VZT v kuchyni MŠ Seifertova 2471, Varnsdorf“ za cenu 192.299,00 Kč včetně DPH.

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Dodávka svítidel technologie LED – soustava veřejného osvětlení Varnsdorf“
Usnesení č. 352/2021
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli zadávacího řízení s názvem "Dodávka svítidel technologie LED - soustava veřejného osvětlení Varnsdorf" vyhlášeného jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, LAMBERGA s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČ 29241723.

 

Žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke SoD na akci „Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf
Usnesení č. 353/2021
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf“ uzavřené se společností D&C POWER s.r.o., IČO 04656229, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 15.09.2021 a zároveň navyšuje cenu díla o 130.000 Kč bez DPH.

 

Návrh na uzavření smlouvy o dílo „Stavba dešťové kanalizace v ul. Kladenská, ul. P. Bezruče – 1. etapa“
Usnesení č. 354/2021/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Stavba dešťové kanalizace v ul. Kladenská, ul. P. Bezruče – 1. etapa“ dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči společnosti SMP CZ, a.s., IČ 27195147, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4.

a dále

Usnesení č. 354/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo na akci „Stavba dešťové kanalizace v ul. Kladenská, ul. P. Bezruče – 1. etapa“ se společností SMP CZ, a.s., IČ 27195147, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, s termínem dokončení do 30.11.2021 a celkovou cenou díla 1.692.536,41 Kč bez DPH.

 

Opětovná žádost o umístění prodejních stánků na náměstí
Usnesení č. 355/2021
Rada města rozhodla udělit souhlasné stanovisko s umístěním prodejních stánků na p. p. č. 4 v k. ú. Varnsdorf pouze po dobu zkušebního období umístění stánku do 31.12.2022.

 

3. Různé

3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 356/2021
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.

 

3.02 Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN
Usnesení č. 357/2021
Rada města rozhodla souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. k uhrazení stravného ve školní jídelně ve školním roce 2021/2022 a souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na finanční dar dle předloženého návrhu.

 

3.03 Smlouva o výpůjčce movité věci
Usnesení č. 358/2021/1
Rada města rozhodla vypůjčit Krajské zdravotní a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pracoviště Rumburk, Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, zastoupené ředitelem střediska MUDr. Michalem Tichým, osobní počítač dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 358/2021/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o výpůjčce osobního počítače dle předloženého návrhu.

 

3.04 Tematický akční plán (TAP) pro oblast bydlení
Usnesení č. 359/2021
Rada města rozhodla schválit Tematický akční plán pro oblast bydlení ve městě Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

3.05 Dohoda o narovnání mezi Městem Varnsdorf a ALFA insolvenční v.o.s., která je insolvenčním správcem společnosti SPECIALISTA s.r.o.
Usnesení č. 360/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o narovnání mezi Městem Varnsdorf a ALFA insolvenční v.o.s., IČ 07970692, která je insolvenčním správcem společnosti SPECIALISTA s.r.o., IČ 26687755, Kmochova 1470, Varnsdorf, PSČ 407 47 dle předloženého návrhu.

 

3.06 Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Brně – Obecně závazná vyhláška města Varnsdorf ve věci provozování loterií na území města
Usnesení č. 361/2021
Rada města rozhodla podat Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 21/2019 -86 ze dne 26.05.2021.

 

3.07 Návrh změny Nařízení města Varnsdorf č. 2/2014 Tržní řád
Usnesení č. 362/2021
Rada města rozhodla doplnit Přílohu č. 1 Nařízení města Varnsdorf č. 2/2014 Tržní řád dle předloženého návrhu.

 

3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                                        Jiří Sucharda
starosta města                                                                  místostarosta města