Usnesení z 63. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 25.05.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Prezentace města Varnsdorf v multimediálních informačních panelech v Liberci
2.02 Odvolání a jmenování člena z komise
2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
2.04 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem byt 1+1
Usnesení č. 172/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/2, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu M. S. na dobu určitou do 30.06.2018. 1. náhradník pan P. F. na dobu určitou do 31.12.2017. 2. náhradník pan P. G. na dobu určitou do 30.06.2018.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 173/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/39, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. T. a panu     A. S. do 30.06.2018. 1. náhradník paní V. P. do 30.06.2018.


Žádost o pronájem 3 bytů v DPS
Usnesení č. 174/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní T. M. na dobu určitou do 30.06.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 174/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v DPS č. p. 3321/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. P. na dobu určitou do 30.06.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 174/2017/3
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. na dobu určitou do 30.06.2018.


Žádost o podnájem bytu 1+KK v domě č. p. 3300/19, ul. Kostelní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 175/2017
Rada města rozhodla schválit podnájem bytu 1+KK v družstevním domě č. p. 3300/19, ul. Kostelní ve Varnsdorfu člence družstva paní T. K. pro paní K. R. na dobu určitou ode dne 26.05.2017 do dne 25.05.2018.
 

1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 176/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Husitská + 2, číslo stavby 7700072283, na části p. p. č. 762/5, 780, 781, 787, 802, 813/3, 818/2, 8180 a 1110 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 177/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Dělnická + 4, číslo stavby 7700072284, na části p. p. č. 2148/1, 2075, 6309, 6260, 6325/1, 6336, 6324, 6368/1 a 6338 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 178/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – 5. května + 3, číslo stavby 7700072289, na části p. p. č. 732/3, 735/4, 735/1, 753/2, 762/5, 676/1, 754, 698/1, 698/3 a 652/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 34/26 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 179/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 34/26 – zastavěná plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 180/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 5336 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 5339/1 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Souhlas se stavbou – Obchodní jednotka Varnsdorf, ul. Národní
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Návrh celoplošných oprav pozemních komunikací na rok 2017 technologií – těžká penetrace
Usnesení č. 181/2017/1
Rada města rozhodla schválit návrh celoplošných oprav pozemních komunikací technologií těžké penetrace na rok 2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 181/2017/2
Rada města rozhodla vyhlásit výběrová řízení na akci celoplošné opravy pozemních komunikací: Studánka úsek č. 2 a Varnsdorf – pokračování ul. Pardubické od ul. Hraniční Stezka.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Úprava zpevněných ploch za hřbitovní kaplí na městském hřbitově ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 182/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Úprava zpevněných ploch za hřbitovní kaplí na městském hřbitově ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 30.09.2017 a celkovou cenou díla 469.138 Kč bez DPH.


2. Různé

2.01 Prezentace města Varnsdorf v multimediálních informačních panelech v Liberci
Usnesení č. 183/2017
Rada města rozhodla využít nabídku firmy Daruma spol. s r.o. na prezentaci města Varnsdorf v multimediálních informačních panelech v Liberci, umístěných na Soukenném náměstí, ulici 5. května a v Lidových sadech.


2.02 Odvolání a jmenování člena z komise
Usnesení č. 184/2017/1
Rada města rozhodla odvolat paní Martinu Procházkovou z funkce člena Bytové a sociální komise na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 184/2017/2
Rada města rozhodla jmenovat Miladu Černou do funkce člena Bytové a sociální komise na volební období 2014 – 2018.
 

2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 185/2017
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.04 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 186/2017
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf
3.02 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2016
3.03 Destinace Lužické hory
3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2016
3.05 Memorandum


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                        Josef Hambálek
starosta města                                                                   místostarosta města